Pågående utveckling

Invånarens samtycke 1177.se

I juni 2024 startar Inera ett projekt som ska utveckla stöd för invånares möjlighet att ge samtycken digitalt och se sina aktuella samtycken på 1177.se. Projektet innefattar även utredning av de juridiska förutsättningarna. Arbetet beräknas pågå till maj 2027.

Om initiativet

Samtycken är en avgörande pusselbit för att hälso- och sjukvård ska fungera smidigt och lagenligt, men det finns i nuläget ingen möjlighet för invånaren att överblicka vilka samtycken som har givits eller vilka samtycken som behövs i olika situationer. Det är också tidskrävande och pedagogiskt utmanande för vårdpersonal att under själva vårdsituationen beskriva, inhämta och dokumentera de samtycken som krävs.

Under hösten 2021 genomförde Inera en förstudie som utredde möjligheten att på 1177.se låta invånare överblicka sina givna samtycken och få pedagogisk information om vad ett samtycke innebär, samt att kunna ge sitt samtycke digitalt. Inom ramen för förstudien tog Inera tillsammans med Västra Götalandsregionen fram en nytto- och kostnadskalkyl som visade på stora nyttor i förhållande till kostnader, både för hälso- och sjukvården och för patienter. Framför allt i form av frigjord tid för personal sam trygghet och kunskapshöjning för patienter.

Under 2023 skickade Inera ut en avsiktsförklaring till regionerna avseende utveckling av en tjänst för hantering av invånarens samtycken på 1177.se. I april 2024 beslutade Inera att utvecklingen ska genomföras.

Leveranser

Projektet ska utveckla en tjänst som invånarna kan nå genom att logga in på 1177.se, där det i ett första steg ska gå att se de samtycken som finns i Ineras befintliga samtyckestjänst, som är en del av Ineras Säkerhetstjänster. I den befintliga samtyckestjänsten lagras de samtycken som har registrerats i Nationell patientöversikt och Rehabstöd, såväl som samtycken som har registrerats i vårdinformationssystem som är kopplade till samtyckestjänsten.
Stegvis kan fler samtyckestyper tillhandahållas över tid. Projektet har därmed ett viktigt syfte som inledande samordningspunkt för regionernas juridiska och tekniska frågeställningar och prioriteringsönskemål när det gäller samtycken.

Projektet ska också utreda de juridiska förutsättningarna för digital inhämtning av andra typer av samtycken. 

Tidplan

Projektet kommer att starta i juni 2024 och beräknas pågå till maj 2027.

Till toppen av sidan