Gå till innehåll

Katalogtjänst HSA

Katalogtjänst HSA är en elektronisk katalog som innehåller kvalitetsgranskade uppgifter om personer och verksamheter inom svensk vård och omsorg.

Informationen i HSA används av många e-tjänster för att söka efter kontaktuppgifter och för att jämföra vård på nätet. Uppgifterna i HSA är också en viktig källa för behörighetsgrundande information vid inloggning i olika it-system.

Beställ anslutning till Katalogtjänst HSA

Organisationer (juridiska personer) som bedriver vård- och omsorgsverksamhet kan beställa anslutning till Katalogtjänst HSA. Det är bara regioner och kommuner som kan göra en direktanslutning, privata vårdgivare kan endast göra en tredjepartanslutning till HSA.

Observera att ett annat anslutningssätt tillämpas om du vill ansluta en tjänst till HSA. Alltså inte ansluta en hel organisation, utan bara ansluta en tjänst som ska använda informationen som finns i HSA. Så ansluter du en tjänst till HSA

Direktanslutning

En direktanslutning till HSA innebär att din organisation beställer anslutning samt tecknar avtal direkt med oss på Inera. Att direktansluta till HSA innebär att din organisation tar hela ansvaret för informationen i HSA, inklusive ansvar för administration, teknik och utbildning runt HSA samt all support relaterad till HSA (till exempel för användare som ska använda Pascal). En direktanslutning till HSA kräver att din organisation har egna resurser med både tekniskt kunnande och reserverad tid för att arbeta med HSA.

Det är endast regioner och kommuner som kan göra en direktanslutning till HSA. Privata vårdgivare kan endast göra en direktanslutning om de ska fungera som HSA-ombud (tredjepartleverantör). Det finns två olika former av direktanslutning. Läs mer om dessa nedan.

Förenklad anslutning till HSA

Om din organisation har få användare som ska administreras i HSA och inte behöver synka uppgifterna från en intern katalog, är en direktanslutning via HSA Admin en lämplig anslutningsform. En anslutning via HSA Admin över Internet är lämplig för den som inte behöver åtkomst till tjänster som är tids- eller verksamhetskritiska. Om din verksamhet behöver åtkomst till tjänster som är tids- eller verksamhetskritiska är anslutning över Sjunet ett bättre alternativ.

Anslutning via HSA Admin kan till exempel vara bra för en mindre kommun som endast vill utfärda SITHS-kort till ett begränsat antal användare så att dessa kan använda till exempel Pascal, men i övrigt inte ska nyttja de tjänster som är kopplade till HSA. Eftersom det endast går att uppdatera HSA-information manuellt via HSA Admin, går det inte att synkronisera från egna kataloger till HSA om man ansluter via förenklad anslutning.

Fullständig anslutning till HSA

Om HSA-informationen omfattar alla, eller nästan alla personer inom din organisation, är anslutning med synkronisering från egna lokala kataloger över Sjunet det naturliga valet. Detta alternativ är också att rekommendera för verksamhetskritiska tjänster där kommunikationen måste ha en garanterad tillgänglighet. Ett exempel kan vara en större kommun som vill utfärda SITHS-kort till alla anställda inom kommunen och i framtiden även kunna använda nationella tjänster såsom den Nationella Patientöversikten, NPÖ, eller olika läkemedelstjänster som kräver säker identifiering. Anslutning via Sjunet är ett måste om ni automatiskt ska kunna synka kontaktuppgifter som administreras i en lokal katalog över till HSA.

Observera att synkroniseringen helt och hållet är den anslutna organisationens ansvar och att tekniskt kunnig personal måste finnas i den egna organisationen, även om det finns företag som säljer färdiga eller delvis färdiga synkroniseringstjänster. Det finns policys och regelverk som synkroniseringen måste vara anpassad till, vilket är den anslutande organisationens ansvar.

Fullständig anslutning till HSA

Här kan du läsa hur det går till att göra en direktanslutning till HSA via synkronisering från intern katalog över Sjunet (även kallad fullständig anslutning). Nedan beskriver vi kortfattat steg för steg hur hela processen går till.

Så här går det till

1. Fyll i och skicka in beställningen

Behörig beställare börjar med att fylla i beställningen om anslutning.

Beställ fullständig anslutning till HSA

2. Beställningen granskas och godkänns

Innan beställningen kan godkännas kontrollerar Inera att alla uppgifter är rätt ifyllda och att vi har rätt kontaktuppgifter. Vi kontrollerar också att vald anslutningsform är relevant för er organisation.

3. Skriv avtal och fyll i er HPT-mall

När beställningen är godkänd skickar Ineras kundservice ut avtalsdokument som ska läsas igenom, fyllas i och skrivas under. Observera att den här delen av anslutningsprocessen är tidskrävande, eftersom ni noga behöver läsa igenom och förstå policy, med mera, som ansluten organisation måste följa. Ni formulerar också er egen HSA-policytillämpning (HPT Producent för fullständig anslutning baserad på Ineras mall) som beskriver hur ni tänker uppfylla HSA-policyn. När ni är klara skickar ni tillbaka två undertecknade exemplar av avtalet (per post) samt er egen HPT (per e-post) till Ineras kundservice.

4. Nu kan din organisation testa synkroniseringen mot HSA

När HPT:n är inskickad får ni rättigheter att testa er synkronisering mot HSA från er interna katalog i HSA testmiljö. Synkronisering måste ske enligt särskilda riktlinjer (LDAP-policy) som Inera kommer att skicka till er i ett dokument. Vilken teknisk lösning som ska användas för att synkronisera får ni själva välja. Innan detta kan ske måste brandväggsöppningar på Sjunet göras, dels på er sida och dels på HSA:s sida.

5. HPT:n granskas och godkänns

Inera granskar er HPT. Eventuellt kan en del kompletteringar behöva göras innan den kan godkännas. Det formella godkännandet görs av HSA Förvaltningsgrupp. När HPT:n är godkänd kan Inera skriva under avtalet om anslutning och returnera detta till er.

6. Din organisation läggs upp i HSA

När avtalet är signerat av bägge parter och HPT:n är godkänd, läggs er organisation och er HSA-administratör upp i HSA-katalogen (om ni inte redan finns där via en tidigare förenklad anslutning via HSA Admin).

7. Synkroniseringen granskas och godkänns

När ni kontrollerat att synkroniseringen fungerar som den ska meddelar ni Inera. Vi verifierar att LDAP-policyn uppfylls. När LDAP-policyn är uppfylld, HPT:n godkänd och avtalet signerat av bägge parter, kan synkroniseringen ske till HSA i skarp miljö.

8. Uppgifter kan nu automatiskt uppdateras i HSA

När synkroniseringen är på plats är det bara att jobba på som vanligt i era interna system eller kataloger. Ni kan välja att uppdatera uppgifterna i HSA genom att till exempel synkronisera varje natt, eller kontinuerligt vid förändring. Observera att ansvar för övervakning av att synkroniseringen fungerar som den ska, ligger hos den anslutna organisationen.

Förenklad anslutning till HSA

Här kan du läsa hur det går till för att göra en direktanslutning till HSA via HSA Admin över Internet eller Sjunet (så kallad förenklad anslutning). Nedan beskriver vi kortfattat hur hela processen går till.

Så här går det till

1. Fyll i och skicka in beställningen

Behörig beställare börjar med att fylla i beställningen om anslutning.

Beställ förenklad anslutning

2. Beställningen granskas och godkänns

Innan beställningen kan godkännas kontrollerar Inera att alla uppgifter är rätt ifyllda och att vi har rätt kontaktuppgifter. Vi kontrollerar också att vald anslutningsform är relevant för er organisation.

3. Skriv avtal och fyll i er HPT-mall

När beställningen är godkänd skickar Ineras kundservice ut avtalsdokument som ska läsas igenom, fyllas i och skrivas under. Observera att den här delen av anslutningsprocessen är tidskrävande, eftersom ni noga behöver läsa igenom och förstå policy, med mera, som ansluten organisation måste följa. Ni formulerar också er egen HSA-policytillämpning (HPT Producent för HSA Admin baserad på Ineras mall) som beskriver hur ni tänker uppfylla HSA-policyn. När ni är klara skickar ni tillbaka två undertecknade exemplar av avtalet samt er egen HPTA till Ineras kundservice.

4. HPT:n granskas och godkänns

Inera granskar er HPT. Eventuellt kan en del kompletteringar behöva göras innan den kan godkännas. Det formella godkännandet görs av HSA Förvaltningsgrupp. När HPT:n är godkänd kan Inera skriva under avtalet om anslutning och returnera detta till er.

5. Er organisation läggs upp i HSA

När avtalet är signerat av bägge parter och HPT:n är godkänd, läggs er organisation och er HSA-administratör upp i HSA-katalogen. Om ni ansluter till HSA Admin via Sjunet behövs brandväggsöppningar dels på er sida och dels på HSA:s sida. Brandväggsöppning behövs inte om ni ansluter via Internet.

6. Nu kan ni administrera era uppgifter i HSA

Huvudadministratören måste använda sitt SITHS-kort för att administrera er organisations uppgifter i HSA Admin. Uppgifterna i HSA ska administreras enligt beskrivningen i er godkända HPT.

Om ni anslutit till Sjunet och HSA får ni också tillgång till gränssnittet Sök i HSA. Lägg en länk till detta på ert intranät så kan er personal söka i informationen hos er egen och andra HSA-anslutna organisationer. Länken till Sök i HSA hittar du här

Anslutning av en tjänst till HSA

Tjänster kan använda informationen som finns registrerad i HSA som källa för behörighetsstyrning samt för olika söktjänster. Att ansluta en tjänst till HSA ställer krav på att organisationen som ansvarar för tjänsten (den konsumerande organisationen) följer det gemensamma regelverket, HSA-policyn.

Exempel på tjänster som idag använder informationen i HSA är Pascal, 1177.se, Nationell patientöversikt och Vården.se.

Så ansluts nationell och lokal/regional tjänst

Endast anslutning av nationella e-tjänster hanteras av HSA Förvaltning på Inera. Lokala eller regionala anslutningar hanteras av respektive organisations lokala HSA-förvaltning. Läs mer om grundkrav och anslutningssätt

Nationell anslutning

Denna anslutningsprocess gäller för all typ av hämtning från HSA till en tjänst – oavsett vilken teknik som används för utlämningen eller hur ofta informationen lämnas ut. Anslutningsprocessen är relativt omfattande eftersom vi måste ta hänsyn till informationsägarnas intressen, den anslutande tjänstens behov och sedan tidigare anslutna tjänsters befintliga användning. En genomsnittlig tid för en anslutning från ansökan till etablering i produktion är cirka 6-12 månader. För fullständig beskrivning av processen, se HSA Tjänsteanslutningsprocess

1. Fyll i och skicka in beställningen

Ansvarig kontaktperson börjar med att fylla i beställningen för anslutning.

Beställ anslutning av en tjänst

2. Ansökan granskas och anslutningssätt bestäms

Innan ansökan kan godkännas diskuterar HSA Förvaltning om tjänsten kan få åtkomst till HSA enligt gällande kriterielista, samt om man bedömer att tjänsten kan ha nytta av en anslutning till HSA. Läs om grundkraven för att ansluta en tjänst samt om de olika anslutningssätten.

3. Diskussion om åtkomst, teknik och information

När beställningen är godkänd och HSA Förvaltning fattat beslut om att gå vidare med tjänsten, förs detaljerade diskussioner med ansvarig för tjänsten kring vilka informationsmängder och vilka utlämningssätt som är aktuella utifrån tjänstens behov samt HSA:s regelverk. Hur lång tid detta tar beror på aktuell belastning hos berörda parter och frågans komplexitet.

Om det finns behov av teknisk utveckling för att kunna ansluta tjänsten till HSA, krävs att en plan för finansiering tas fram. Även en plan för hur och när denna utveckling kan göras behöver tas fram.

4. Åtkomst till testmiljöer

När beslut fattats om hur tjänsten ska få åtkomst till HSA får ansökande tjänst åtkomst till HSA Integrationsmiljö. Där får organisationen genomföra egna tester och återkoppla till HSA Förvaltning, som verifierar testresultaten.

5. Skriv avtal och HPT Konsument

När HSA Förvaltning konstaterat att den tekniska lösningen fungerar och behovet av HSA-information är uppfyllt, skrivs avtal och en fullständig eller förenklad HPT Konsument (HSA-policytillämpning för konsumerande organisationer) fylls i.

6. Åtkomst till HSA och produktionsmiljö

När avtalet är signerat av bägge parter och HPT:n är godkänd får anslutande tjänst åtkomst till att anropa HSA i produktionsmiljö.

Lokal anslutning

Anslutning av lokala tjänster hanteras av den lokala HSA-förvaltningen. Denna process ser olika ut i olika organisationer. Anslutningen kan göras antingen mot lokal katalog eller mot nationella HSA. I det senare fallet är det lokalt HSA-ansvarig som ansvarar för tjänstens användning mot HSA, beskriver användningen i sin anslutningsdokumentation (HPT Producent) samt säkerställer att användningen följer gällande HSA-policy och att användning och dokumentation förblir aktuell över tid.

Observera att endast organisationer med fullständig anslutning till HSA (ej HPT Producent för HSA Admin) kan ansluta lokala tjänster mot HSA.

För att ansluta en lokal tjänst mot nationella HSA behöver vissa steg genomföras. En instruktion inklusive checklista finns på Projektplatsen HSA Förvaltning, tillgänglig för HSA-ansvarig i direktansluten organisation.

Ändra roller & kontakt

Via länken nedan kan du ändra kontaktuppgifter gällande din organisations anslutning till HSA. Till exempel ändra uppgifter om HSA-ansvarig, lägga till eller ta bort HSA-administratörer, ändra organisationsuppgifter eller ändra kontaktperson för ansluten tjänst.

Ändra anslutning

Via länken nedan kan du ändra din organisations anslutning till HSA. Till exempel
ändra från förenklad till fullständig anslutning, ändra brandväggsöppningar, begära åtkomst till HSA Tjänsteträd, med flera ändringar.

Vill du byta från en direktanslutning till en tredjepartanslutning, måste du avsluta direktanslutningen först genom att skicka in ett undertecknat avslutsformulär.

Tredjepartanslutning till HSA

En tredjepartanslutning till HSA innebär att din verksamhet ansöker om anslutning samt tecknar avtal med en organisation som har en direktanslutning till HSA. Hur ni sedan kopplar upp er och hanterar era kontaktuppgifter i HSA, beror på vilken lösning den direktanslutna verksamheten erbjuder er.

Flera regioner erbjuder privata vårdgivare, som har tecknat vårdavtal med dem, att helt eller delvis hjälpa till med HSA-frågor. Utöver detta finns även ett antal organisationer som erbjuder tjänsten HSA-ombud.

Tillgängliga HSA-ombud

Regioner och kommuner

Flera regioner och kommuner kan helt eller delvis hjälpa till med HSA-frågor. Hör med din region eller kommun om vad som gäller där.

Fristående HSA-ombud

Avsluta anslutning

Om din organisation vill avsluta sin användning av HSA - måste behörig beställare anmäla detta till Inera. 

Visa/Dölj mer information

Avsluta anslutning till HSA

 • Avsluta anslutning till Katalogtjänst HSA

  Om din organisation vill avsluta sin direktanslutning till HSA måste ni också avsluta er anslutning till SITHS, eftersom SITHS inte kan fungera utan uppgifterna som finns upplagda i HSA.

  Dessutom är HSA kopplad till många andra nationella e-tjänster, så tänk noga igenom vilka konsekvenser ett avslut kan innebära för er organisation. Tänk också på att detta påverkar organisationer som ni agerar HSA-ombud för.

  Fyll i och skicka in en formell uppsägning

  Fyll i och skicka in den digitala blanketten om uppsägning

HSA regelverk

Alla organisationer som tecknat avtal om anslutning till HSA är skyldiga att följa HSA regelverk, den så kallade HSA-policyn. Den beskriver de krav som gäller för hur informationen i HSA ska hanteras.

Det är mycket viktigt att alla anslutna följer HSA-policy eftersom informationen i HSA används av många viktiga e-tjänster. Missbrukas hanteringen av informationen i HSA, försämras tilliten till nationell e-hälsa i stort.

Här nedan har vi lyft fram de viktigaste delarna i HSA-policy.

Hantering av information i HSA

Informationen som registreras i HSA ska vara korrekt och spegla nuläget i organisationen vad gäller personal, organisation och funktioner. Dessa uppgifter måste kontrolleras och uppdateras frekvent. Information från andra organisationer som man tar del av ska hanteras ansvarsfullt. Läs mer om detta i HSA-policy

Hantering av tredjepartanslutna

HSA-ombud (tredjepartleverantör) ansvarar för att även deras tredjepartanslutna följer HSA-policy. HSA-ombudet ska också ha en organiserad supportfunktion som deras tredjepartanslutna organisationer kan vända sig till om de har frågor eller problem med HSA. Läs mer om detta i HSA-policy

Uppdatering av HPT Producent och HPT Konsument

Varje organisation som är ansluten till HSA ska ha en HSA-policytillämpning, HPT. Anslutna organisationer (som registrerar sin egen information i HSA) skriver en HPT Producent och tjänster (som endast använder andras information i HSA) skriver en HPT Konsument. I HPT:n ska organisationen beskriva hur de arbetar för att uppfylla HSA-policy. Att informationen i HPT:n är korrekt och ständigt hålls uppdaterad är mycket viktigt, eftersom den fungerar som ett slags kvitto på att informationshanteringen i HSA sköts på ett korrekt sätt. Läs mer om detta i HSA-policy

Obligatorisk LDAP-policy

LDAP-policyn innehåller riktlinjer för hur anrop mot HSA ska gå till, som till exempel vid synkronisering från interna kataloger. Det är viktigt att följa LDAP-policyn eftersom den bidrar till att sänka systems belastning på HSA, och därmed öka tillgängligheten till HSA. LDAP-policyn är tillgänglig för HSA-ansvariga via projektplatsen.

Revision

Alla HSA-anslutna ska, med max 13 månaders mellanrum, genomföra en intern revision för att kontrollera att de följer HSA-policy. Genomförda revisioner ska dokumenteras och dateras, och vid förfrågan lämnas till HSA Förvaltning. En gång per år genomför också HSA Förvaltning revision av ett antal utvalda organisationer. Läs mer om detta i HSA-policy

Revisioner av HSA

Alla anslutna organisationer ska göra en egen intern revision minst en gång per år (med max 13 månaders mellanrum), för att kontrollera att de följer regelverket för HSA. Varje år genomförs även externa revisioner av ett antal utvalda HSA-anslutna organisationer.

Syftet med både den interna och externa revisionen är att följa upp hur rutiner och arbetsprocesser ser ut kring användandet av HSA. Revisionen är viktig för att bibehålla trovärdigheten hos Katalogtjänst HSA, och för att öka tryggheten för dem som är anslutna.

Revisionsprocessen

Arbetet med den externa revisionen pågår under nästan hela året. Redan i februari väljs de organisationer ut som ska revideras, underlag för revisionen tas fram och under våren går frågorna ut till utvalda organisationer. Resultatet sammanställs under sommaren, fastställs av HSA Policygrupp, och kommuniceras ut under hösten. Finns någon anmärkning ska åtgärdsplaner tas fram. Dessa följs kontinuerligt upp tills alla brister är åtgärdade. I vissa fall kan detta ta flera år. Se illustration över revisionsarbetet

Avidentifierade revisionsrapporter

Resultatet av de externa revisionerna presenteras både i en avidentifierad rapport, och enskilt till varje organisation som blivit utvald för granskning. Revisionsrapporterna riktar sig främst till HSA-ansvarig inom anslutna producerande organisationer och kontaktperson för anslutna konsumerande organisationer (tjänster). Rapporterna kan ge en hel del bra tips på vad din organisation själv kan kontrollera i en intern revision, och vad ni kan förbättra i er egen hantering av tjänsten. 

Avidentifierade rapporter från HSA-revisioner hittar du här. Är du intresserad av tidigare års revisioner som genomfördes gemensamt för HSA och SITHS hittar du dessa avidentifierade rapporter här.

Roller och ansvar

Det finns ett antal roller som behöver bemannas inom varje organisation som ansluter och ska arbeta med Katalogtjänst HSA. Vissa roller är obligatoriska att ha inom den egna organisationen, medan andra går att köpa från annan part.

Nedan kan du se vilka roller som behövs för att ha en anslutning till HSA. Omfattningen och antalet personer kan variera beroende på hur stor din verksamhet är och hur mycket ni väljer att göra själv eller köpa från annan part. Observera också att respektive ansvarsområde kan variera beroende på vilken typ av anslutningsform ni väljer.

Visa/Dölj mer information

HSA-ansvarig

 • Lämplig person

  HSA-ansvarig är en person som har tid avsatt för att praktiskt ansvara för HSA-informationen, vilket även omfattar att vid behov själv uppdatera informationen i HSA. Personen bör ha viss IT-kunskap, men framför allt kunskap om den egna organisationen. HSA-ansvarig ska också ha tillräckliga mandat och kontaktvägar inom organisationen för att ansvara för alla frågor runt HSA. En förutsättning för att vara HSA-ansvarig är att man genomgått en grundutbildning för HSA.

  Rollen som HSA-ansvarig är obligatorisk och måste finnas inom den egna organisationen. Rollen går inte att köpa från annan part.

 • Ansvarsområde

  HSA-ansvarig samt ställföreträdande HSA-ansvarig är de enda som har rätt att lägga HSA-ärenden till Ineras Kundservice.

  HSA-ansvarig ska se till att:

  • Organisationens uppgifter i HSA är aktuella och korrekta så att andra anslutna organisationer kan förlita sig på dessa uppgifters riktighet.
  • Behandling av personuppgifter i HSA följer personuppgiftslagen (PuL).
  • En organisation för administration av information i HSA upprättas, bemannas och dokumenteras.
  • Organisationen har en tillgänglig och bemannad funktion som meddelar och tar emot drift- och störningsinformation från HSA:s driftorganisation.
  • Regelbunden intern revision sker rörande efterlevnad av HSA-policyn.
  • Det finns en kontinuitetsplan (avbrotts- och katastrofplan).
  • Det finns ett dokumenterat regelverk för hur administratörer utses och för hur behörigheter tilldelas och tas bort.
  • Information från HSA Förvaltning sprids inom organisationen inklusive eventuella
   tredjepartsanslutna organisationer.
  • LDAP-policyn för HSA följs (endast aktuellt vid anslutning till HSA via synkronisering från egen lokal katalog).
  • Riktlinjer för tester och testdata i HSA följs
  • Personer med rättigheter att administrera organisationens HSA-information har kännedom om och arbetar i enlighet med HSA-policyn och HPT
  • Aktuella kontaktuppgifter till HSA-ansvarig och ytterligare behörig person för HSA finns registrerade i HSA
  • Hålla sig informerad om vad som händer inom HSA genom att till exempel läsa nyhetsbrev och delta vid nätverksmöten
  • Om information i HSA uppdateras från en lokal katalog eller motsvarande ska HSA-ansvarig även ansvara för:
   - användning och säkerhet i den lokala katalogen eller motsvarande vid utveckling, anskaffning, drift och förvaltning
   - driftgodkännande av anslutning till HSA

   

Visa/Dölj mer information

Ställeföreträdande HSA-ansvarig

 • Lämplig person

  Person som kan täcka upp för HSA-ansvarig under kortare frånvaro (t.ex. semester). Rollen är obligatorisk att ha, men kan köpas från annan part.

 • Ansvarsområden

  Se ansvarsområde för HSA-ansvarig.
  Anmäl denna person till Ineras Kundservice via detta formulär för att även denna person ska ha rätt att lägga HSA-ärenden.

Visa/Dölj mer information

HSA Huvudadministratör

 • Lämplig person

  HSA Huvudadministratör är en person som har tid avsatt för att praktiskt administrera HSA-informationen på övergripande nivå. Personen bör ha viss it-kunskap, men framför allt kunskap om den egna organisationen.

  HSA-ansvarig samt ställföreträdande HSA-ansvarig är alltid Huvudadministratör, men ytterligare en eller ett par personer kan behöva ha samma rättigheter för att kunna täcka upp vid semester, sjukfrånvaro och liknande. Rollen kan köpas från annan part.

 • Ansvarsområde

  • Registrerar information i HSA i samråd med HSA-ansvarig och genomför kvalitetskontroller av innehållet.
Visa/Dölj mer information

Teknisk förvaltare

 • Lämplig person

  Teknisk förvaltare av HSA är en person med goda IT-kunskaper och som har kunskaper om den tekniska miljön runt den egna interna katalogen och synkroniseringen till HSA.

  Rollen är endast ett krav om organisationen har egen lokal katalog. Rollen kan köpas från annan part.

 • Ansvarsområde

  • Har det tekniska ansvaret för att den lokala katalogen fungerar, samt att synkroniseringen till HSA är korrekt.
  • Ger tekniskt stöd till HSA-ansvarig.

   

Visa/Dölj mer information

Lokal HSA-administratör

 • Lämplig person

  Lokal HSA-administratör är en eller flera personer som sitter nära verksamheten och som har kännedom om lokal verksamhet och anställda. Rollen är ett komplement till HSA-ansvarig och bör finnas om organisationen har fler än cirka 50 anställda och/eller är geografiskt utspridd. Rollen kan köpas från annan part.

  Lokal HSA-administratör är ett samlingsnamn för alla med rättigheter att administrera HSA, oavsett vilken behörighetsgrupp de tillhör (Centraladmin, Enhetsadmin etc.) och om de jobbar mot nationella HSA-katalogen eller en lokal katalog.

 • Ansvarsområde

  Lägger in uppgifter i katalogen på uppdrag av ansvarig chef och i samråd med HSA-ansvarig.

Visa/Dölj mer information

Support för HSA-relaterade frågor

 • Lämplig person

  Lämpliga personer för denna roll är till exempel befintlig Servicedesk samt HSA-ansvarig. Rollen är obligatorisk att ha, men kan köpas från annan part.

 • Ansvarsområde

  Ansvarar för att organisationens anställda får hjälp med HSA-relaterade frågor, till exempel vid inloggning i Pascal eller publicering på 1177.se. HSA-ansvarig kan eskalera frågor till Ineras kundservice.

Visa/Dölj mer information

Jouradministratör

 • Lämplig person

  Jouradministratör är en HSA-administratör som finns tillgänglig utanför ordinarie arbetstid. Rollen är inte obligatorisk att ha, men kan underlätta särskilt för större organisationer. Rollen kan köpas från annan part.

 • Ansvarsområde

  Ansvarar för uppgifter som behöver utföras utanför arbetstid. Till exempel att registrera information för att SITHS-kort ska kunna utfärdas eller ändra behörighetgrundande egenskaper i HSA.

Visa/Dölj mer information

Utbildare av HSA-administratörer

 • Lämplig person

  Utbildare av HSA-administratörer är HSA-ansvarig eller annan kunnig HSA-administratör. Rollen är obligatorisk att ha, men kan köpas från annan part.

 • Ansvarsområde

  Ansvarar för att löpande utbilda och informera användare i konceptet HSA/SITHS. Det vill säga att utföra repetitionsutbildningar och lära upp nya administratörer.

Nationell behörighetsmodell

Katalogtjänst HSA är en av de viktigaste källorna för att styra behörigheter i olika it-system, och då framför allt för behörighet till e-tjänster som lyder under Patientdatalagen (PDL). Och för att detta ska fungera på ett korrekt sätt är det mycket viktigt att personers vårduppdrag är tydligt och väl definierade i HSA. 

Det fungerar så här. När en användare loggar in med sitt SITHS-kort (eller annan e-legitimation) i en e-tjänst, hämtas användarens behörighetsgrundande information (personliga, anställnings- och uppdragsrelaterade uppgifter) från HSA. Uppgifterna värderas sedan mot den information som användaren vill komma åt. Först när användaregenskaperna matchas mot den information som e-tjänsten tillhandahåller, kan användaren få åtkomst till informationen.

Exempel: En användare loggar in i Nationell patientöversikt (NPÖ) för att titta på en patients sammanhållna journal. Först kontrolleras att användaren har ett medarbetaruppdrag att utföra vård och behandling, samt vilken vårdgivare användaren arbetar för. Det kontrolleras även att användaren har rättigheter att ta del av sammanhållen journalföring. Ytterligare kontroller görs även i NPÖ och via Säkerhetstjänster. När samtliga kontroller är genomförda, får användaren tillgång till att titta på patientens sammanhållna journalinformation.

Grundregel för modellen

Grundregeln för behörighetsmodellen är att en användares behörigheter ska begränsas till vad som behövs för att användaren ska kunna utföra sina arbetsuppgifter, och till vad som är nödvändigt för att ge en god och säker vård. Behörigheter för åtkomst till patientuppgifter ska också vara individuella och anpassade för att en och samma person kan ha flera olika vårduppdrag vid olika tidpunkter. En kortare sammanfattning av behörighetsmodellen kan du läsa om i dokumentet Behörighetsmodell för hälso-och sjukvården.

Vårdgivaren beslutar om behörighet

Vårdgivaren är enligt lag och föreskrifter ansvarig för respektive persons individuella behörighetstilldelning. HSA-administratören registrerar endast vårdgivarens beslut.

 

Behörighetsmodellen i Katalogtjänst HSA

Här hittar du frågor och svar kring behörighetsmodellen. Kontakta Kundservice om du har andra frågor.

Visa/Dölj mer information

Vi har en koncernstruktur med flera olika vårdgivare som är olika juridiska personer, men som äger varandra på olika sätt. På vilken nivå finns vårdgivaransvaret i denna koncernstruktur utifrån patientdatalagen?

 • Svar på frågan

  För att hitta gränserna mellan olika vårdgivare utifrån patientdatalagen kan man titta på organisationsnummer. Om organisationsnumret är olika, handlar det om två olika vårdgivare oavsett om de juridiska personerna t.ex. tillhör samma koncern. Det innebär att den juridiska personen som bedriver vården är vårdgivare oberoende av om denna juridiska person i sin tur ägs av en annan juridisk person som också är vårdgivare.

  Fördjupning:
  Utifrån definitionen i patientdatalagen (2008:355) 1 kap 3 § definieras vårdgivare som: ”Statlig myndighet, landsting och kommun i fråga om sådan hälso- och sjukvård som myndigheten, landstinget eller kommunen har ansvar för (offentlig vårdgivare) samt annan juridisk person eller enskild näringsidkare som bedriver hälso- och sjukvård (privat vårdgivare).” I förarbetena till patientdatalagen Prop. 2007/08:126 s 224 går att läsa att med vårdgivare avses en fysisk eller juridisk person som yrkesmässigt bedriver hälso- och sjukvård.
   
  En juridisk person är ett rättssubjekt som kan förvärva rättigheter och ikläda sig skyldigheter t.ex. ett aktiebolag eller handelsbolag. Varje juridisk person har ett organisationsnummer utifrån regelverket i lagen om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl. (1974:174).

  Senast uppdaterat: Torsdag 23 mars 2017

Visa/Dölj mer information

Kan vi låta en stängd vårdenhet ligga kvar som aktiv vårdenhet i HSA tills ärenden som hör till vårdenheten har hanterats?

 • Svar på frågan


  För en vårdenhet vars verksamhet upphör kan det finnas pågående ärenden som behöver avslutas, till exempel intyg till Försäkringskassan som inte kommit tillbaka. Om det då finns en verksamhetschef med uttalat ansvar för dessa ärenden kan vårdenheten under en övergångsperiod på max tre månader ligga kvar i HSA Organisationsträd utan att vårdenheten markeras som arkiverad vårdenhet. Vårdenheten bör då avmarkeras för visning för allmänheten och medarbetaruppdrag samt medarbetaruppdragsmedlemmar som inte är nödvändiga för avslut av ärenden bör tas bort. Vårdenheten bör förses med ett slutdatum max tre månader framåt i tiden. När denna tidpunkt inträtt kan ingen inloggning mot vårdenheten längre ske.

  Senast uppdaterat: Måndag 16 januari 2017

Visa/Dölj mer information

Vem ansvarar för medarbetaruppdrag på vårdgivarnivå?

 • Svar på frågan

  Först och främst är det viktigt att påpeka att endast medarbetaruppdrag som inte har ändamålet ”vård och behandling” får förekomma på vårdgivarnivå. Det finns idag inte heller några nationella tjänster som ger behörighet utifrån medarbetaruppdrag på vårdgivarnivå. Fundera därför på om det finns ett verkligt behov av medarbetaruppdrag på vårdgivarnivå innan du registrerar ett sådant.

  Ansvaret för dessa medarbetaruppdrag hanteras av den medarbetare som har aktuellt ansvar i sin arbetsroll i organisationen. Exempel kan vara att medarbetaruppdrag för kvalitetsuppföljning på vårdgivaren kan tilldelas av den som ansvarar för patientsäkerheten.

  Senast uppdaterat: Torsdag 27 februari 2020

Visa/Dölj mer information

Vem ansvarar för behörigheter samt logguppföljning för en stängd vårdenhet?

 • Svar på frågan

  Det ska alltid finnas en utsedd person, utsedd av vårdgivaren, som har ansvaret för att ta bort behörigheter för åtkomst till patientinformation samt logguppföljning för den aktuella vårdenheten. Även behörigheter för spärr- och loggadministratörer behöver hanteras och hållas uppdaterade för stängda vårdenheter. Vårdgivaren beslutar vilken person som ansvarar för behörighetshantering och logguppföljning på den stängda vårdenheten.

  Senast uppdaterat: Torsdag 27 februari 2020

Visa/Dölj mer information

Ska man arkivera kopplade enheter när en vårdenhet stängs?

 • Svar på frågan

  Nej, kopplade enheter ska inte arkiveras (få objektklassen hsaArchivedObject) då vårdenheten arkiveras. All journalinformation som hanteras inom vårdenheten markeras med vårdenhetens HSA-id.

  Senast uppdaterat: Torsdag 22 september 2016

Visa/Dölj mer information

Kan en och samma enhet i HSA anges som både vårdgivare och vårdenhet?

 • Svar på frågan

  Ja, men vi rekommenderar att man separerar vårdgivare och vårdenheter som olika enheter i HSA eftersom det ställer till problem om till exempel enbart vårdenheten läggs ner.

  Senast uppdaterat: Torsdag 22 september 2016

Visa/Dölj mer information

Kan medarbetaruppdrag ha ändamål ”vård och behandling” om det ligger på en enhet som är markerad som vårdgivare?

 • Svar på frågan

  Nej, medarbetaruppdrag som läggs på vårdgivarnivå får inte ha ändamålet ”Vård och behandling” om inte enheten är både vårdgivare och vårdenhet.

  Senast uppdaterat: Torsdag 22 september 2016

Visa/Dölj mer information

Kan en koncern med flera dotterbolag ses som 1 vårdgivare trots att det finns flera organisationsnummer för de olika bolagen?

 • Svar på frågan

  Nej, varje juridisk person (=organisationsnummer) som bedriver vård och omsorg ses som en egen vårdgivare.

  Senast uppdaterat: Torsdag 22 september 2016

Visa/Dölj mer information

Vi har arkiverat en vårdgivare/vårdenhet av misstag i HSA. Hur öppnar vi denna igen?

 • Svar på frågan

  En arkiverad vårdgivare/vårdenhet kan inte öppnas igen. Har misstaget genomförts måste en ny vårdgivare/vårdenhet skapas.

  Senast uppdaterat: Torsdag 22 september 2016

Visa/Dölj mer information

Vi har en vårdgivare som tidigare varit tredjepartsansluten via oss, men som nu ska ansluta via ett annat ombud. Ska vi arkivera vårdgivaren i vår HSA-gren och låta det nya HSA-ombudet skapa den på nytt?

 • Svar på frågan

  Detta är det normala och det enklaste förfarandet. Men om det handlar om en stor organisation, och om båda ombuden är överens om det, kan vårdgivaren också flyttas mellan ombuden. I detta fall krävs stöd av HSA Förvaltning.

  Senast uppdaterat: Torsdag 27 februari 2020

Visa/Dölj mer information

Vi har råkat markera en enhet som vårdenhet/vårdgivare fast den aldrig har varit det. Hur gör vi för att rätta till det?

 • Svar på frågan

  Så länge inte informationen om den felaktiga vårdgivarorganisationen använts utanför HSA, går det bra att justera registreringen i HSA utan att göra någon annan åtgärd.

  Om den felaktiga angivelsen av vårdgivarorganisationen använts utanför HSA, till exempel i journalsystem, behöver information om den felaktiga vårdgivaren/vårdenheten sparas i HSA. Detta görs genom att ta bort vårdgivar- eller vårdenhetsangivelsen för enheten och markera den som felaktigt angiven. På en felaktigt angiven vårdenhet sätt objektklassen hsaInaccurateHCU och på en felaktigt angiven vårdgivare sätts objektklassen hsaInaccurateHCP. Dokumentera gärna vad som var felaktigt angivet och under vilken period i attributet ”HSA-administratörens kommentar”.

  Senast uppdaterat: Torsdag 27 februari 2020

Sök och administrera i HSA

Via Sök i HSA kan du hitta kontaktinformation till alla HSA-anslutna organisationer. I HSA Admin kan du logga in och manuellt administrera uppgifter i HSA.

För att söka i HSA behöver du ha ett giltigt SITHS-kort. För att kunna logga in i HSA Admin behöver du vara utsedd till HSA-administratör och ha ett giltigt SITHS-kort.

Sök i HSA

Sök i HSA är en funktion där du kan söka efter enheter och personer inom alla organisationer som är anslutna till HSA (regioner, kommuner och privata vårdgivare). Beroende på vilken information du är ute efter, finns olika sätt att söka. Observera att det finns anslutna organisationer som inte har fullständig information registrerad i HSA.

Den 9 december 2019 stängdes möjligheten att söka i HSA via Sjunet. Läs mer om orsaken till detta här)

Sök i HSA via Internet (OBS! Kontrollera att du satt i ditt SITHS-kort ordentligt och att detta lästs färdigt innan du klickar på denna länk).

Logga in i HSA Admin

HSA Admin är ett verktyg för att manuellt administrera information i HSA. Alla organisationer använder inte HSA Admin, eftersom det är möjligt att även synkronisera information till HSA från lokal katalog.

I HSA Admin kan du som är behörig administratör logga in med ditt SITHS-kort. OBS! Kontrollera att du satt i ditt SITHS-kort ordentligt och att detta lästs färdigt innan du klickar på länkarna nedan.

Logga in i HSA Admin via Sjunet

Logga in i HSA Admin via Internet

Logga in i HSA-portalen

HSA-portalen är ett verktyg för att genomföra kontrollkörningar i HSA och uppdatera större mängder data samtidigt. Åtkomst till verktyget har endast huvudadministratörer (som regel HSA-ansvarig, samt ytterligare en person i respektive direktansluten organisation).

I HSA-portalen kan du som är behörig huvudadministratör logga in med ditt SITHS-kort. OBS! Kontrollera att du satt i ditt SITHS-kort ordentligt och att detta lästs färdigt innan du klickar på länkarna nedan.

Utbildning för HSA

HSA-utbildningen riktar sig till dig som arbetar med HSA, och kan beställas direkt från våra godkända och kvalitetssäkrade utbildare. Som ett stöd i arbetet kring HSA finns även Handboken för HSA-administratörer.

Vi rekommenderar varmt alla som arbetar med HSA att gå en utbildning. HSA Grundutbildning är obligatorisk för HSA-ansvariga.

Handbok för HSA-administratörer 

Anmäl dig till HSA-utbildningar

HSA Grundutbildning, HSA Adminutbildning och HSA Fördjupningsutbildning hålls idag av vår samarbetspartner Secure State Cyber. Via länken nedan kan du läsa mer om utbildningarna och anmäla dig direkt på deras webbplats.

HSA Grundutbildning, HSA Adminutbildning och HSA Fördjupningsutbildning (Secure State Cyber)

Godkända utbildare

Vi ställer höga krav på de organisationer som vill utbilda inom HSA. Den som håller utbildningen ska vara mycket kunnig inom HSA för att också kunna hantera de följdfrågor som uppstår under utbildningen. Dessutom måste de utbildningarna vara godkända av HSA Förvaltning. Läs om kraven på HSA-utbildare

Secure State Cyber

Nyheter om HSA

Via länken nedan hittar du nyheter om Katalogtjänst HSA.

Pris

Aktuellt pris för Katalogtjänst HSA hittar du via länken nedan.

Dokument för Katalogtjänst HSA

Via länken nedan hittar du dokument som berör Katalogtjänst HSA.

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan