Aktuellt

Nya åldersgränser för tjänster på 1177.se

Gemensam tillgång till tjänster inom 1177 för både unga och deras vårdnadshavare. Det föreslås i Ineras utredning om nya åldersgränser vid inloggning på 1177.

Ung kille sitter i gräset och tittar på mobiltelefon.
Barn och unga ska inte stängas ute från den utveckling mot god och nära vård som nu genomförs i hela landet, säger Maria Ekendahl.

Vilka åldersgränser bör gälla när barn, unga och deras vårdnadshavare använder personliga tjänster på 1177 som kräver inloggning, som att läsa sin journal, boka tider, förnya recept eller få en digital vårdbedömning? Den frågan har en utredning arbetat med under våren 2022.

Utredningens förslag är att grunden ska vara gemensam tillgång till tjänster inom 1177 för både unga och deras vårdnadshavare under den tidiga tonårsperioden.

– Utmaningen är att lagstiftningen inte definierar tydliga åldersgränser utan säger att en mognadsbedömning ska göras för varje enskilt barn i mötet med hälso- och sjukvården. Men digitala tjänster behöver ha åldersgränser som definierar när de kan användas av stora grupper invånare. Man behöver göra ett antagande på gruppnivå för vad som ska gälla, samtidigt som hälso- och sjukvårdspersonal behöver kunna justera gränserna för enskilda individer, säger Maria Ekendahl som varit uppdragsledare för utredningen.

Problem med åldersgränser

Utredningen tillsattes eftersom de nuvarande åldersgränserna har lett till olika problem. Under pandemin kunde vårdnadshavare exempelvis inte beställa covid-tester åt sina barn som fyllt 13 år. Ett annat problem är att varken barnet själv eller barnets vårdnadshavare automatiskt, utan individuell bedömning, kan använda tjänsten Journalen när barnet är mellan 13 och 16 år. Ramverket som finns för användning av Journalen, och som även tillämpas av andra personliga tjänster som invånare kan nå genom att logga in på 1177, slår fast att vårdnadshavare inte har tillgång till barnets uppgifter efter att barnet har fyllt 13 år. Det beror på att man vill skydda barnets integritet och även skydda barn från risken att utsättas för våld eller hot.

Ramverket har nu setts över och utredningen lämnar förslag på nya åldersgränser kopplade till en målbild för barn, unga och vårdnadshavare som använder de personliga tjänsterna på 1177. Utredningen har gått igenom juridiska förutsättningar, haft dialogmöten med ett stort antal representanter inom olika delar av hälso- och sjukvården och låtit barn och vårdnadshavare svara på frågor i en digital enkät, samt gjort djupintervjuer med ungdomar med olika bakgrunder och behov. Alla olika aspekter har samlats i en barnkonsekvensanalys.

Känslig information kan undanhållas

Syftet har varit att föreslå mer ändamålsenliga åldersgränser med en bättre balans mellan barns rätt till integritet och barns rätt till en vårdnadshavares stöd, utan att förlora möjligheten att skydda de barn som behöver det.

– Det är viss specifik information som kan vara känslig för unga att vårdnadshavare ser, ofta kopplad till sexuell hälsa. Våra förslag på åldersgränser utgår ifrån att hälso- och sjukvårdspersonal och farmaceuter kan undanhålla den typen av specifik information så att övrig information kan vara tillgänglig både för barnet och för vårdnadshavaren. Det finns redan tekniska möjligheter för detta i vissa vårdinformationssystem och tjänster på 1177, men inte i alla, säger Maria Ekendahl.

System och tjänster behöver utvecklas

Utredningens förslag innebär att system och tjänster i hälso- och sjukvården behöver utvecklas för att bättre tillgodose barn och ungas behov och rättigheter.

– Vi ser också att det behövs en utbildningsinsats och tydligare rutiner i hälso- och sjukvården när det gäller mognadsbedömningar och digitala tjänster. Individuella bedömningar behöver göras som en mer självklar del av vårdprocesserna, samtidigt som nya åldersgränser ger en ökad tillgång till tjänster och information på gruppnivå. Barn och unga ska inte stängas ute från den utveckling mot god och nära vård som nu genomförs i hela landet, säger Maria Ekendahl.

Nästa steg

Utredningen har nu skickats ut på remiss till regionerna. I juni meddelade Socialdepartementet att en statlig utredning tillsätts för att se över området med fokus på lagstiftning, som ska vara klar senast i maj 2023. Inera och SKR har en dialog med den statliga utredaren om samverkan inom området.

– Utredningen om åldersgränser är omfattande och väldigt många människor har fått komma till tals. Den kommer att ligga till grund för fortsatt utveckling av de personliga tjänsterna på 1177, så att de blir ännu mer ändamålsenliga och nyttoskapande, säger Sofie Zetterström, affärsområdeschef för 1177.

Läs mer om utredningen och ta del av utredningsrapporten:

Aktuella artiklar

1177 journal

Med 1177 journal kan invånarna ta del av sin egen journalinformation från hälso- och sjukvården på nätet. Du når informationen genom att logga in på 1177.se. Regioner, kommuner och privata vårdgivare som är offentligt finansierade kan ansluta till 1177 journal.

1177 informationsportal

1177 informationsportal är den del av webbplatsen 1177.se som man kan ta del av utan att logga in. Där finns information från regionerna till invånarna om sjukdomar, hälsa, vård och behandling. Där går också att söka och hitta vårdmottagningar. En vanlig dag har 1177.se hundratusentals besök.

1177 inloggningsportal

Genom att logga in på 1177.se kan invånarna kommunicera med vården på ett säkert sätt och göra vårdärenden, till exempel boka tid, förnya recept eller läsa sin journal.

Till toppen av sidan