Aktuellt

Tandvårdsjournalen på 1177.se har få men nöjda användare

Nio av tio patienter som tagit del av sin tandvårdsjournal via 1177.se uppger att informationen varit till hjälp för dem. Samtidigt är det få som i dag kan använda denna möjlighet. Det visar en studie om hur invånare i Sverige upplever sin tandvård som Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har gjort.

Studien genomfördes under 2022 och bestod till största del av en enkätundersökning som skickades ut till ungefär 5 200 vuxna som har varit i kontakt med tandvården de senaste tre åren. Undersökningen visar att patienterna är förhållandevis nöjda med sin tandvård och att majoriteten har förtroende för sin tandvårdspersonal. Vad gäller tandvårdsinformation upplever dock patienterna brister på flera områden. Främst gäller det information om kostnader och behandlingsalternativ, men många efterfrågar även mer vägledning generellt i sin tandvård och behandling.

 Ida Nyström, projektledare för studien på Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.
Ida Nyström, projektledare för studien på Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.

Information är en viktig del av en personcentrerad vård. En personcentrerad vård skapas av patienterna och vårdens medarbetare gemensamt, men det är vården som har ansvaret för att skapa förutsättningarna för den, säger Ida Nyström, projektledare för studien på Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.

Patienter behöver information och kunskap för att på bästa sätt kunna ta hand om sin tandhälsa samt hitta och få rätt stöd när de behöver det, särskilt inom tandvården där patienterna står för en större del av kostnaden själva. Tandvården regleras i en rad lagar, förordningar och föreskrifter, och flera av dem berör på olika sätt information till patienter, fortsätter hon.

Patienter som är skrivna hos tandvårdsmottagningar som är anslutna till e-tjänsten Journalen kan läsa sin tandvårdsjournal efter inloggning på 1177.se. Enligt studien uppger nio av tio av de som tagit del av sin tandvårdsjournal via 1177 att informationen varit till nytta för dem. Men eftersom långt ifrån alla tandvårsmottagningar är anslutna till tjänsten är det många patienter som inte kan se sin tandvårdsjournal digitalt.

Myndigheten för vård-och omsorgsanalys skriver i ett PM att de känner igen patienternas positiva bild av Journalen från studier om Journalen generellt. Att kunna läsa sin journal och på så sätt hålla sig informerad om sin egen hälsa gör att många känner sig bättre förberedda i mötet med vårdgivaren samt att kommunikationen mellan patienten och vårdgivaren blir enklare.

Studien visar också att det är fler patienter med förgymnasial utbildning som tagit del av sin tandvårdsjournal via 1177.se än patienter med högre utbildningsnivå, och av de som uppgett att informationen i tandvårdsjournalen varit till nytta för dem är det fler personer med lägre utbildningsnivå.

Våra enkätresultat visar att Journalen på 1177.se kan innebära en kompenserande informationsinsats för patienter med större behov av stöd och information. Att möjliggöra för fler patienter att få tillgång till sin tandvårdsjournal digitalt tycks därför vara ett viktigt utvecklingsområde, säger Ida Nyström.

Sofie Zetterström som är områdeschef för 1177 och kunskapstjänster på Inera är inne på samma linje.

Den här undersökningen visar hur viktigt det är att invånarna får tillgång till sina journaler, även från tandvården. Vi har kommit långt med att ge tillgång till journaler från primärvård och även specialiserad vård, men tandvården ligger efter. Jag hoppas att rapporten ska inspirera flera tandvårdgivare att ansluta sina journalsystem till 1177.se, så att invånare kan få en enkel tillgång till dokumentation om hela kroppens hälsa, även tänderna, säger Sofie Zetterström.

Fler nyheter

Prenumerera på Ineras nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om Ineras tjänster, projekt och kommande evenemang. Läs intervjuer med kunder och experter. Aktuellt från Inera skickas en gång i månaden.

Nyheter

Här hittar du övergripande nyheter om Inera.

Till toppen av sidan