Gå till innehåll

Anslutning av en tjänst till HSA

Tjänster kan använda informationen som finns registrerad i HSA som källa för behörighetsstyrning samt för olika söktjänster. Att ansluta en tjänst till HSA ställer krav på att organisationen som ansvarar för tjänsten (den konsumerande organisationen) följer det gemensamma regelverket, HSA-policyn.

Exempel på tjänster som idag använder informationen i HSA är Pascal, 1177.se, Nationell patientöversikt och Vården.se.

Så ansluts nationell och lokal/regional tjänst

Endast anslutning av nationella e-tjänster hanteras av HSA Förvaltning på Inera. Lokala eller regionala anslutningar hanteras av respektive organisations lokala HSA-förvaltning. Läs mer om grundkrav och anslutningssätt

Nationell anslutning

Denna anslutningsprocess gäller för all typ av hämtning från HSA till en tjänst – oavsett vilken teknik som används för utlämningen eller hur ofta informationen lämnas ut. Anslutningsprocessen är relativt omfattande eftersom vi måste ta hänsyn till informationsägarnas intressen, den anslutande tjänstens behov och sedan tidigare anslutna tjänsters befintliga användning. En genomsnittlig tid för en anslutning från ansökan till etablering i produktion är cirka 6-12 månader. För fullständig beskrivning av processen, se HSA Tjänsteanslutningsprocess

1. Fyll i och skicka in beställningen

Ansvarig kontaktperson börjar med att fylla i beställningen för anslutning.

Beställ anslutning av en tjänst

2. Ansökan granskas och anslutningssätt bestäms

Innan ansökan kan godkännas diskuterar HSA Förvaltning om tjänsten kan få åtkomst till HSA enligt gällande kriterielista, samt om man bedömer att tjänsten kan ha nytta av en anslutning till HSA. Läs om grundkraven för att ansluta en tjänst samt om de olika anslutningssätten.

3. Diskussion om åtkomst, teknik och information

När beställningen är godkänd och HSA Förvaltning fattat beslut om att gå vidare med tjänsten, förs detaljerade diskussioner med ansvarig för tjänsten kring vilka informationsmängder och vilka utlämningssätt som är aktuella utifrån tjänstens behov samt HSA:s regelverk. Hur lång tid detta tar beror på aktuell belastning hos berörda parter och frågans komplexitet.

Om det finns behov av teknisk utveckling för att kunna ansluta tjänsten till HSA, krävs att en plan för finansiering tas fram. Även en plan för hur och när denna utveckling kan göras behöver tas fram.

4. Åtkomst till testmiljöer

När beslut fattats om hur tjänsten ska få åtkomst till HSA får ansökande tjänst åtkomst till HSA Integrationsmiljö. Där får organisationen genomföra egna tester och återkoppla till HSA Förvaltning, som verifierar testresultaten.

5. Skriv avtal och HPT Konsument

När HSA Förvaltning konstaterat att den tekniska lösningen fungerar och behovet av HSA-information är uppfyllt, skrivs avtal och en fullständig eller förenklad HPT Konsument (HSA-policytillämpning för konsumerande organisationer) fylls i.

6. Åtkomst till HSA och produktionsmiljö

När avtalet är signerat av bägge parter och HPT:n är godkänd får anslutande tjänst åtkomst till att anropa HSA i produktionsmiljö.

Lokal anslutning

Anslutning av lokala tjänster hanteras av den lokala HSA-förvaltningen. Denna process ser olika ut i olika organisationer. Anslutningen kan göras antingen mot lokal katalog eller mot nationella HSA. I det senare fallet är det lokalt HSA-ansvarig som ansvarar för tjänstens användning mot HSA, beskriver användningen i sin anslutningsdokumentation (HPT Producent) samt säkerställer att användningen följer gällande HSA-policy och att användning och dokumentation förblir aktuell över tid.

Observera att endast organisationer med fullständig anslutning till HSA (ej HPT Producent för HSA Admin) kan ansluta lokala tjänster mot HSA.

För att ansluta en lokal tjänst mot nationella HSA behöver vissa steg genomföras. En instruktion inklusive checklista finns på Projektplatsen HSA Förvaltning, tillgänglig för HSA-ansvarig i direktansluten organisation.

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan