Alla tjänster A-Ö

Journalen

Med Journalen kan invånarna ta del av sin egen journalinformation från hälso- och sjukvården på nätet. Du når informationen genom att logga in på 1177.se. Regioner, kommuner och privata vårdgivare som är offentligt finansierade kan ansluta till Journalen.

Äldre man sitter på café med sin bärbara dator.

Om Journalen

Alla invånare som har fyllt 16 år kan ta del av sina journalanteckningar i Journalen. Man kan till exempel se anteckningar från vårdbesök, information om vaccinationer, remisser, diagnoser, tandvård, läkemedel och provresultat. Vårdnadshavare kan också se uppgifter om sina barn till dess att de fyller 13 år.

Målet är att det i slutet av 2020 ska gå att ta del av all information som dokumenteras i regionfinansierad hälso- och sjukvård och tandvård. Det har alla regioner gemensamt kommit överens om.

Invånarna når Journalen genom att logga in i 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Informationen som visas i Journalen kommer från de vårdgivare som har anslutit till tjänsten. Regioner, kommuner och privata vårdgivare som är offentligt finansierade kan visa upp information från sina vårdinformationssystem i Journalen.

Bidrar till patientens egenmakt och delaktighet

Att kunna läsa sin journal inför ett vårdbesök gör att många känner sig bättre förberedda och mer informerade om sin egen hälsa. Det kan också vara en trygghet att efter vårdbesöket kunna gå igenom anteckningarna hemma i lugn och ro.

För personer som ofta är i kontakt med vården, exempelvis personer med kroniska sjukdomar, kan det spara mycket tid att slippa ringa och begära ut journalkopior för att löpande kunna ha kontroll på sin egen hälsa och vård.

Forskning och utvärderingar visar att patienter som får tillgång till sina journaler vill veta så mycket som möjligt, så snabbt som möjligt. När patienterna blir mer pålästa om sin egen hälsa får de en ökad kunskap om sin hälsosituation, ökad kontroll över sin vårdsituation och en ökad upplevelse av delaktighet. Forskning visar också att ju mer information som blir tillgänglig desto högre förtroende visar patienterna för sjukvården.

På så sätt bidrar Journalen till att stärka invånarens egenmakt och delaktighet. Samtidigt ökar vårdkvaliteten och kostnadseffektiviteten inom hälso- och sjukvården.

Nyttan ökar ju mer information som visas i Journalen

Alla regioner gör information från sina vårdinformationssystem synlig för invånaren i Journalen. Även en del kommuner och offentligt finansierade privata vårdgivare gör det.

Hur mycket information som visas varierar mellan vårdgivarna. En anledning till det är att vårdgivarna har gjort olika bedömningar av hur och när invånaren ska kunna ta del av informationen.

Exempelvis ger vissa vårdgivare invånaren möjlighet att se informationen direkt när den har förts in i journalen, medan andra visar den med viss fördröjning. Fördröjningen innebär att hälso- och sjukvårdspersonalen hinner ta kontakt med invånaren om de har oroande saker att berätta. Vårdgivarna har även gjort olika bedömningar av vilken journalinformation de anser är för känslig för att visa upp.

Ju mer information som invånarna kan ta del av i Journalen, desto större blir nyttan med tjänsten.

Information som visas i Journalen

I dokumentet nedan kan du se vilka typer av information som vårdgivarna visar upp i Journalen.

Vårdpersonal kan se uppgifterna i Nationell patientöversikt

De uppgifter som invånaren kan se i Journalen kan även vårdpersonal ta del av i Nationell patientöversikt. En förutsättning är att invånaren har gett sitt samtycke och att vårdpersonalen behöver uppgifterna för att kunna behandla invånaren.

Statistik över tjänstens användning

Här hittar du statistik över tjänstens användning, till exempel hur många som loggar in varje månad och i vilka delar av landet tjänsten används mest.

Så fungerar Journalen

Invånarna når Journalen genom att logga in i 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Varje vårdgivare som vill göra information från sina system synlig i Journalen väljer vilken typ av information invånarna ska kunna se.

Informationen delas via Nationella tjänsteplattformen

De system som gör information synlig i Journalen ansluts till Nationella tjänsteplattformen. Det är en teknisk plattform som fungerar som ett nav, eller en sorts växel. Den förenklar, säkrar och effektiviserar informationsutbytet mellan olika system inom vård och omsorg.

När en invånare söker information i Journalen sammanställer Nationella tjänsteplattformen uppgifter från alla anslutna system som har information om den invånaren.

Förutsättningar

Regioner, kommuner och privata vårdgivare som är offentligt finansierade kan visa upp journalinformation från hälso- och sjukvård och tandvård för invånaren i Journalen.

Även organisationer som har blivit godkända som agenter har möjlighet att ansluta system som en eller flera av Ineras kunder ska använda för att göra information synlig i Journalen.

En agent får inte själv göra information synlig i Journalen.

Ramverk med målbild och gemensamma principer

Alla regioner har gemensamt kommit överens om en målbild och ett antal styrande principer för hur invånare ska kunna ta del av sin egen journalinformation i Journalen.

Målbilden är att vid utgången av år 2020 ska alla invånare som fyllt 16 år ha tillgång till all information om sig själva som dokumenteras i regionfinansierad hälso- och sjukvård och tandvård. Informationen ska göras tillgänglig direkt när den är införd i patientjournalen.

Vårdnadshavare ska också ha tillgång till barns information tills barnet fyller 13 år. I enskilda fall ska det gå att förlänga eller förkorta vårdnadshavarens tillgång till barnets information, samt tidigarelägga barnets egen tillgång till sin information.

Beroenden till andra tjänster

För att ansluta till Journalen behöver din organisation vara ansluten till flera av Ineras andra tjänster.

Identifieringstjänst SITHS används för säker identifiering. Det behövs både i de system som gör information synlig i Journalen, och för identifiering av personal som loggar in i administrationsgränssnittet.

Katalogtjänst HSA används för styrning av användarnas behörighet. Det används också för att invånaren ska kunna se hos vilken vårdgivare informationen finns.

Säkerhetstjänster behövs för hantering av spärrar och åtkomstloggar.

Det här behöver din organisation göra

För att göra journalinformation synlig i Journalen behöver din organisation

 • göra anpassningar i vårdinformationssystemet och ansluta det till Nationella tjänsteplattformen enligt tjänstens tekniska specifikationer
 • etablera en lokal förvaltning för att hantera frågor om exempelvis loggning och behörighet
 • etablera en lokal supportorganisation för att hantera bland annat incidenter, felsökning och ändringar.

Vanligtvis är det leverantören av vårdinformationssystemet som håller i arbetet med att ansluta systemet till Nationella tjänsteplattformen. Leverantören fungerar då som agent för din organisation. En agent får endast hjälpa till med den tekniska anslutningen, och inte själv göra information synlig i Journalen.

Anslutningen till Nationella tjänsteplattformen görs enligt samma tekniska specifikationer som för Nationell patientöversikt. Det innebär att om din organisation redan är ansluten till Nationell patientöversikt så kommer arbetet med test och kvalitetssäkring att underlättas vid anslutning till Journalen.

Beställ Journalen

Beställning av Journalen görs i vår kundportal oavsett om ni vill ansluta via en agent, via en region eller hantera anslutningen själva och skapa en direktanslutning. Beställning görs på samma sätt oavsett om det gäller en ny anslutning eller en befintlig anslutning som ska kompletteras för att visa upp mer information.

Din organisation får tillgång till kundportalen i samband med att ni tecknar kundavtal. Om du saknar inloggningsuppgifter kan du vända dig till den lokala administratören i din organisation, eller kontakta oss.

Alla regioner och kommuner har tecknat kundavtal med Inera. Även många privata vårdgivare har gjort det. Här kan du läsa hur det går till att teckna kundavtal.

Har du frågor om tjänsten? Välkommen att kontakta oss. 

Teknisk anslutning

Här finns information för dig som ska påbörja, eller håller på och genomför, den tekniska anslutningen till Journalen, exempelvis

 • aktuella tjänstekontrakt för Journalen och Nationell patientöversikt
 • mappningsbeskrivning för Journalen och Nationell patientöversikt
 • checklistor för anslutning.

Förvaltning

Här finns information för dig som förvaltar och använder Journalen inom din vårdgivare. Här finns exempelvis:

 • manualer
 • filmer
 • frågor och svar
 • forskningsrapporter
 • information om barns journal via nätet

I administrationsverktyget kan behöriga användare göra inställningar och administrera information som ska visas för invånarna i Journalen.

Behöver du hjälp med att använda tjänsten? Välkommen att kontakta oss.

Driftstatus och felanmälan

Vill du felanmäla tjänsten? Titta först på tjänstens driftstatus.
Så här felanmäler du tjänsten.

Nyheter

Aktuella artiklar

Teckna kundavtal

För att kunna beställa och använda Ineras tjänster behöver din organisation teckna kundavtal med Inera.

Frågor om beställning och tjänster

Har du frågor om någon av våra tjänster, till exempel för att kunna göra en beställning? Här kan du läsa hur du kan få information.

Användarforum

Syftet med användarforum är att främja användningen av Ineras tjänster och lyfta frågor av funktionell karaktär, vara en kanal för informations- och erfarenhetsutbyte samt för att samla in behov och kommunicera kring tjänsten/tjänsterna.

Nationell patientöversikt - NPÖ

Nationell patientöversikt gör det möjligt för vårdgivare att dela journalinformation från hälso- och sjukvården med varandra. Vårdpersonal kan ta del av journalinformation som finns hos andra vårdgivare, om patienten har gett sitt samtycke till det. Tjänsten erbjuds till offentligt finansierade vårdgivare.

Till toppen av sidan