Gå till innehåll

Testmodellen

För att kvalitetssäkra system som ansluter till Ineras infrastruktur har en generell testmodell tagits fram i samarbete mellan Inera, regioner och andra e-hälsoaktörer. Testmodellen innehåller gemensamma riktlinjer, arbetssätt och begrepp och ger kunderna förutsättningar att i så stor utsträckning som möjligt själva kunna verifiera att de uppfyller de krav som ställs avseende arkitektur, informationshantering och stabilitet.

Målsättningen med testmodellen är att skapa effektiv test och kvalitetssäkring för alla parter genom:

 • en tydlig ansvarsfördelning mellan Inera och kund
 • en tillitsmodell baserad på självdeklarationer
 • utvecklingsstöd - genom att ge kunderna underlag och förutsättningar för att genomföra egentester skapas möjligheter att i ett tidigt skede identifiera avvikelser och problem.

I de fall det är möjligt genomförs kvalitetssäkringen genom att kunden själv verifierar att det anslutande systemet uppfyller kraven som ställs avseende arkitektur, informationshantering och stabilitet. Inera tillhandahåller i dessa fall stöd i form av testsviter, mockar, testdata och testmiljöer samt instruktioner, dokumentation och support. För en del tjänster genomför istället Inera kvalitetssäkringen genom att certifiera det anslutande systemet, och det gäller framför allt i fall där kunden genom anslutning kan bereda sig åtkomst till patientuppgifter, eller där regelverket ställer krav på certifiering. Läs mer om certifiering och verifiering nedan.

Införande av testmodellen

För att kunna tillämpa testmodellen på en specifik tjänst behöver kompletterande underlag tas fram som beskriver de unika förutsättningarna och kraven för just den tjänsten. Under perioden 2017-2018 kommer testmodellen införas stegvis genom att tjänstespecifika teststrategier tas fram. Testmodellen kommer i första steget införas för Nationell patientöversikt och Journalen.

Testmodellens beståndsdelar

Testmodellen innehåller generella beskrivningar av hur system som ansluts till Nationella tjänsteplattformen ska kvalitetssäkras. Hur kvalitetssäkringen går till beror dels på vilken tjänst systemet ska anslutas till och dels vilken roll det ska ha i informationsutbytet.

Ett system kan anslutas till Nationella tjänsteplattformen som antingen tjänstekonsument eller tjänsteproducent, eller både och.

 • Kvalitetssäkring av tjänstekonsumenter görs antingen genom verifiering eller certifiering beroende på vilken tjänst anslutningen avser. Verifiering av tjänstekonsument fokuserar på infrastrukturella krav och följsamhet mot tjänstekontraktsbeskrivningarna. Vid certifiering säkerställs även att juridiska och säkerhetsrelaterade krav uppfylls och att tjänstekonsumenten hanterar den mottagna informationen i enlighet med gällande lagar och förordningar.
 • Kvalitetssäkring av tjänsteproducenter görs genom verifiering för att säkerställa att de har hög tillgänglighet och levererar rätt information.
 • Etablering av samverkan görs för att säkerställa att informationsutbyte kan ske mellan en tjänstekonsument och en tjänsteproducent i en driftslik miljö.

Tjänstekonsument och tjänsteproducent

I ett informationsutbyte via Nationella tjänsteplattformen har de deltagande parterna olika roller: de agerar tjänstekonsument och/eller tjänsteproducent

Tjänstekonsumenten är det system som initierar informationsutbytet genom att kontakta Nationella tjänsteplattformen med en begäran om att få något utfört. Tjänstekonsumenten är ofta en webbapplikation, exempelvis Nationell patientöversikt och Journalen, eller ett vårdinformationssystem.

Det eller de system som svarar på tjänstekonsumentens begäran genom att utföra den efterfrågade uppgiften kallas tjänsteproducenter.

Exempel: När vårdpersonal loggar in i Nationell patientöversikt för att få information om en viss patient agerar applikationen Nationell patientöversikt tjänstekonsument genom att skicka en begäran till Nationella tjänsteplattformen. De journalsystem som är anslutna till Nationell patientöversikt och som har information om den aktuella patienten agerar tjänsteproducenter när de svarar på begäran genom att tillgängliggöra den efterfrågade informationen.

Ett och samma informationssystem kan vara anslutet till Nationella tjänsteplattformen som både tjänstekonsument och tjänsteproducent, till exempel både för att kunna ta del av journalinformation från andra vårdgivare och för att kunna tillgängliggöra journalinformation från det egna journalsystemet för andra vårdgivare.

Certifiering av tjänstekonsument

Certifiering ska utföras för en tjänstekonsument om det finns starka eller specifika lagkrav som behöver tas i beaktande; exempelvis för system som bereder sig åtkomst till patientuppgifter och därmed i någon form lyder under Patientdatalagen (PDL). En certifiering är mer omfattande än en verifiering.

En certifiering omfattar följande steg:

1. Ansökan om certifiering

För att initiera en förstagångscertifiering gör kunden en anmälan till Ineras kundservice.

2. Mognadsanalys

Inera gör en mognadsanalys för att bedöma tjänstekonsumentens möjlighet att bli godkänd vid certifieringen. För att genomföra mognadsanalysen behöver Inera ha tillgång till Tjänstekonsumentens testmiljö. Kunden behöver även fylla i certifieringsbilagorna.

3. Certifiering

Inera genomför en riskbaserad testning och detaljerad granskning av certifieringsbilagorna.

Efter avslutad certifiering får kunden en skriftlig sammanfattning av de genomförda testerna och granskningarna och en detaljerad rapport för varje certifieringsbilaga.

4. Beslut

Efter genomförd certifiering meddelar Inera ett beslut till kunden. Beslutet kan vara:

 • Godkänd utan förbehåll.
 • Godkänd med förbehåll, beställaren genomför rättningar till överenskommet datum och Inera genomför kompletterande tester.
 • Underkänd: Beställaren behöver göra en ny ansökan vid ett senare tillfälle och förfarandet för förstagångscertifieringen börjar om.   

De certifieringsbilagor som skall fyllas i av beställaren under certifieringsprocessen kan beställas från Ineras kundservice.

Fördjupad information om certifieringsprocessen finner du i dokumenten nedan.

Certifierade tjänstekonsumenter

Här finns en förteckning över vilka tjänstekonsumenter som certifierats för Sammanhållen journalföring, vilken leverantör som står bakom och när certifieringen godkändes.

 
Tjänstekonsument Leverantör Certifieringsdatum
Rehabstöd Inera AB 2019-08-14
MittVaccin MittVaccin Sverige AB 2019-05-14
Nationell Patientöversikt (NPÖ) version 3.0 Inera 2018-03-29
Cosmic XView 1.0 Cambio Healthcare  2016-06-02
Nationell Patientöversikt (NPÖ) version 2.0  Inera AB 2015-11-11
Lifecare Mobile Patient Overview (MPÖ) 1.2.6  Tieto Sweden Healthcare & Welfare AB 2016-02-18

 Frågor kring detta besvaras av Ineras avdelning för Arkitektur och regelverk, som kontaktas via Ineras kundtjänst

Verifiering tjänsteproducent/tjänstekonsument

Vid verifiering överlåts delar av ansvaret till förvaltare/leverantörer av tjänstekonsumenter, tjänsteproducenter och externa system.

Innan en verifiering påbörjas rekommenderar Inera att kunden genomför egna förberedande tester för att validera mognaden av systemet. Syftet är att i ett tidigt skede upptäcka avvikelser och problem som behöver åtgärdas. Inera tillhandahåller stöd i form av testsviter. Testsviterna är automatiserade tester och utgör ett komplement till de manuella tester som kunden utför. Det finns en testsvit för varje tjänstekontrakt och de ingår i det releasepaket för tjänstedomänen som finns att hämta på rivta.se. Testsviterna exekveras i verktyget SoapUI. Läs gärna mer under Stödtjänster, Utbildning.

Resultaten av de förberedande testerna behöver inte rapporteras in till Inera.

En verifiering omfattar följande steg:

1. Tester

Testerna består av två delar:

 • Verifiering av tjänsteproducentens funktionalitet med hjälp av de testsviter som ingår i releasepaketet. Kunden kan välja att genomföra testerna själv eller avropa stödtjänster för att låta Inera göra det.

 • Validering av information med hjälp av referensapplikation i Ineras nationella testmiljö (SIT).

2. Dokumentation

Utifrån testresultaten fylls en självdeklaration i, antingen av kunden själv eller av Inera med stöd av kunden, inklusive eventuella avvikelser som upptäckts under testerna. Självdeklarationen finns med i releasepaketet.

När självdeklarationen är ifylld skickas den in till Inera för granskning.

3. Granskning

Självdeklarationen granskas och bedöms av Inera och leder till något av följande beslut:

 • Godkänd med eller utan avvikelser
 • Godkänd med förbehåll, beställaren genomför rättningar till överenskommet datum och lämnar in en uppdaterad självdeklaration med hänvisning till tidigare Marval-ärende.
 • Underkänd: Beställaren kommer överens om en ny tidplan tillsammans med Inera. Beställaren genomför rättningar och lämnar in en uppdaterad självdeklaration med hänvisning till tidigare Marval-ärende.

Förutsättningar för verifiering av tjänsteproducent

En producentverifiering är en kvalitetssäkring som behövs då en organisation vill ansluta sig till den nationella infrastrukturen för att dela med sig av data. I det här avsnittet kan du få mer information om vad som behövs för att utföra en verifiering av tjänsteproducent, i resurser och kompetens.

Visa/Dölj mer information

Hur kan jag förbereda mig?

 • Hur kan jag förbereda mig?

  • Säkerställ tillgång till testmiljö med de konfigurationer och versioner som ni avser att gå i produktion med
  • Säkra resurser och planera deras aktiviteter
  • Säkra kontaktperson hos systemleverantör
  • Delar av verifieringen sker via Ineras SIT-miljö. Tillse därför att
  • EI-funktionalitet pekar mot denna miljö
  • Kvalitetssäkra aktuella versioner av källsystemet och övriga berörda komponenter
  • Installera och konfigurera testverktyg
  • Hämta hem TK-testsviter och uppdatera konfigurationsfil
  • Läs igenom informationen om test och kvalitetssäkring på inera.se
  • Be att få testrapporter från systemleverantör på aktuella kontrakt

Vad är en producentverifiering?

Producentverifiering är en obligatorisk del av anslutningsprocessen som behövs för att Inera ska kunna säkerställa att producenten uppfyller de funktionella och icke-funktionella krav som ställs upp av RIV TA och domänspecifika regelverk.

Mer information om RIV TA finner du här.

För att kunna genomföra en producentverifiering behövs:

 • Verksamhetskunskap, för att kunna lägga upp ny testdata i källsystemet samt bedöma testresultat
 • Systemspecialist, tekniker som känner till testmiljö, konfiguration, m.m.
 • Kunskap om testverktyget SoapUI för att kunna importera, konfigurera och köra testsviterna som ska användas för producentverifieringen
 • Kunskap om vilken testdata som behövs
 • Kunskap om aktuella tjänstekontrakt
Visa/Dölj mer information

Hur mycket personal och tid behöver avsättas

 • Rekommendation

  Vid en producentverifiering med "normalt" antal avvikelser och tre tjänstekontrakt rekommenderas att inte planera för mindre än 3 veckors ledtid

  Ta höjd för att fel kan hittas som leverantören måste rätta

Visa/Dölj mer information

Vilken typ av kompetens krävs?

 •  För att genomföra en producentverifiering krävs:

   

  • Källsystemsexpertis
  • Kännedom om tjänstekontrakten
  • Erfarenhet av verktyget SoapUI och testutförande
  • IT-tekniker
  • Kunskap om teknisk referensarkitektur
  • Testledning
Visa/Dölj mer information

Krav på testmiljö

 • Detta måste finnas och vara gjort

  Tillgång till testmiljö med de konfigurationer och versioner ni avser att gå i produktion med

  Delar av verifieringen sker via Ineras SIT-miljö, se därför till att EI-funktionalitet pekar mot denna miljö

  Anslutning till SIT ska vara genomförd

  Testmiljön ska endast innehålla testdata och inte skarp data och får inte vara ansluten till någon produktionsmiljö

Visa/Dölj mer information

Stöd av Inera

 • Stöd av Inera under producentverifiering

  • Leveransansvarig från Inera stöttar genom hela anslutningsprocessen.
  • Inera tillhandahåller testsviter och självdeklarationsunderlag.
  • Inera tillhandahåller en nationell testmiljö (SIT) där delar av testerna ska genomföras av er
  • Inera granskar era självdeklarationer samt ger testsupport i rimlig omfattning
  • Inera erbjuder även support kring:
  - Testmiljö
  - Testförfarande/utförande
  - TK-testsviter
  - Självdeklarationer
  - Felsökning vid anslutning eller testning
  - Problem som rör referensapplikationerna Journalen och NPÖ

Visa/Dölj mer information

Tips

 • Börja fylla i självdeklarationerna på ett tidigt stadium, eftersom de kan ta tid att processa och få färdiga.

  Erfarenheter från tidigare genomförda arbeten visar att sådant som kan inträffa och därmed förlänga testfasen exempelvis är:

  • Väntetid för och regressionstest av rättningsleveranser
  • Ytterligare konfiguration i testmiljö som inte var inplanerad, t.ex. brandväggsöppningar
  • Beställning av anslutning till testmiljö behöver korrigeras/kompletteras
  • Komplettering av testdata krävs
Visa/Dölj mer information

Hur kan jag förbereda mig?

 • Hur kan jag förbereda mig?

  • Säkerställ tillgång till testmiljö med de konfigurationer och versioner som ni avser att gå i produktion med
  • Säkra resurser och planera deras aktiviteter
  • Säkra kontaktperson hos systemleverantör
  • Delar av verifieringen sker via Ineras SIT-miljö. Tillse därför att
  • EI-funktionalitet pekar mot denna miljö
  • Kvalitetssäkra aktuella versioner av källsystemet och övriga berörda komponenter
  • Installera och konfigurera testverktyg
  • Hämta hem TK-testsviter och uppdatera konfigurationsfil
  • Läs igenom informationen om test och kvalitetssäkring på inera.se
  • Be att få testrapporter från systemleverantör på aktuella kontrakt
Visa/Dölj mer information

Hur vet jag om jag klarar mig själv eller inte?

 • Hur vet jag om jag klarar mig själv eller inte?

  Några faktorer som kan påverka valet:

  • Saknar resurser med angiven kompetens, till exempel om ni saknar tesledare med kunskap inom SOAPUI
  • Tidspress

Etablering av samverkan

Vid etablering av samverkan testas en kvalitetssäkrad tjänstekonsument och en kvalitetssäkrad tjänsteproducent tillsammans, End-2-End, i stället för separat. Här ingår även de stödsystem som är en förutsättning för att tjänstens effekt och kravbild uppnås.

Syftet med etablering av samverkan är att säkerställa att informationsutbyte kan ske mellan en tjänstekonsument och en tjänsteproducent i respektive målmiljö och omgivning, samt öka möjligheterna till en kontrollerad driftsättning.

Följande steg ingår:

1. Tester

Kund genomför tester under produktionslika förhållanden i Ineras nationella testmiljö (QA)

2. Dokumentation

Utifrån testresultaten fylls ett testunderlag i av kunden, inklusive eventuella avvikelser som upptäckts under testerna.

När testunderlaget är ifyllt skickas det in till Inera för granskning.

3. Granskning

Testunderlaget granskas och bedöms av Inera och leder till något av följande beslut:

 • Godkänd/ej tillämpligt
 • Godkänd med förbehåll
 • Underkänd
Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan