Gå till innehåll

Test och kvalitetssäkring

Test och kvalitetssäkring är en viktig del av Ineras verksamhet. För att säkerställa att Ineras infrastruktur och de tjänster Inera tillhandahåller fungerar stabilt och med god kvalitet kvalitetssäkras alla anslutande system.

Inera ska i egenskap av personuppgiftsbiträde, på uppdrag av personuppgiftsansvariga vård- och omsorgsverksamheter, säkerställa att verksamheternas och lagens krav på informationshantering är tillgodosedda för samtliga kommunicerande parter. Vid anslutning till tjänster som omfattar informationsutbyte via Nationella tjänsteplattformen sker kvalitetssäkringen genom certifiering eller verifiering

Att kvalitetssäkringen görs är viktigt för alla parter:

 • Personuppgiftsansvariga vars information tillgängliggörs via Nationella tjänsteplattformen behöver vara säkra på att mottagande parter hanterar informationen på ett korrekt sätt.
 • Mottagarna behöver veta att informationen de får är riktig, och att de parter som producerar den har hög tillgänglighet.

Ineras arbete med test och kvalitetssäkring omfattar tre uppdragsområden: strategi för kvalitetssäkring, testmodell och stödtjänster.

Strategi för kvalitetssäkring

Förutsättningarna och möjligheterna för kvalitetssäkring är under ständig förändring. Teknik, semantik, plattformar, ansvarsförhållanden, organisation och ekonomi är exempel på områden som kontinuerligt förändras hos någon, några eller alla berörda aktörer.

För de delar inom svensk e-hälsa som faller inom ramen för Ineras uppdrag ansvarar Inera för att ha en förankrad strategi för kvalitetssäkring. Strategin utgår från nuläge och med omvärldsanalys som grund beskrivs önskat börläge samt relevanta aktiviteter på minst tre års sikt.

Strategin utgår från ett helhetsperspektiv och är koordinerad med utveckling och förvaltning av den Nationella tjänsteplattformen såväl som planen för anslutande tjänster.

Testmodellen

För att kvalitetssäkra system som ansluter till Ineras infrastruktur har en generell testmodell tagits fram i samarbete mellan Inera, regioner och andra e-hälsoaktörer. Testmodellen innehåller gemensamma riktlinjer, arbetssätt och begrepp och ger kunderna förutsättningar att i så stor utsträckning som möjligt själva kunna verifiera att de uppfyller de krav som ställs avseende arkitektur, informationshantering och stabilitet.

Målsättningen med testmodellen är att skapa effektiv test och kvalitetssäkring för alla parter genom:

 • en tydlig ansvarsfördelning mellan Inera och kund
 • en tillitsmodell baserad på självdeklarationer
 • utvecklingsstöd - genom att ge kunderna underlag och förutsättningar för att genomföra egentester skapas möjligheter att i ett tidigt skede identifiera avvikelser och problem.

I de fall det är möjligt genomförs kvalitetssäkringen genom att kunden själv verifierar att det anslutande systemet uppfyller kraven som ställs avseende arkitektur, informationshantering och stabilitet. Inera tillhandahåller i dessa fall stöd i form av testsviter, mockar, testdata och testmiljöer samt instruktioner, dokumentation och support. För en del tjänster genomför istället Inera kvalitetssäkringen genom att certifiera det anslutande systemet, och det gäller framför allt i fall där kunden genom anslutning kan bereda sig åtkomst till patientuppgifter, eller där regelverket ställer krav på certifiering. Läs mer om certifiering och verifiering nedan.

Införande av testmodellen

För att kunna tillämpa testmodellen på en specifik tjänst behöver kompletterande underlag tas fram som beskriver de unika förutsättningarna och kraven för just den tjänsten. Under perioden 2017-2018 kommer testmodellen införas stegvis genom att tjänstespecifika teststrategier tas fram. Testmodellen kommer i första steget införas för Nationell patientöversikt och Journalen.

Testmodellens beståndsdelar

Testmodellen innehåller generella beskrivningar av hur system som ansluts till Nationella tjänsteplattformen ska kvalitetssäkras. Hur kvalitetssäkringen går till beror dels på vilken tjänst systemet ska anslutas till och dels vilken roll det ska ha i informationsutbytet.

Ett system kan anslutas till Nationella tjänsteplattformen som antingen tjänstekonsument eller tjänsteproducent, eller både och.

 • Kvalitetssäkring av tjänstekonsumenter görs antingen genom verifiering eller certifiering beroende på vilken tjänst anslutningen avser. Verifiering av tjänstekonsument fokuserar på infrastrukturella krav och följsamhet mot tjänstekontraktsbeskrivningarna. Vid certifiering säkerställs även att juridiska och säkerhetsrelaterade krav uppfylls och att tjänstekonsumenten hanterar den mottagna informationen i enlighet med gällande lagar och förordningar.
 • Kvalitetssäkring av tjänsteproducenter görs genom verifiering för att säkerställa att de har hög tillgänglighet och levererar rätt information.
 • Etablering av samverkan görs för att säkerställa att informationsutbyte kan ske mellan en tjänstekonsument och en tjänsteproducent i en driftslik miljö.

Tjänstekonsument och tjänsteproducent

I ett informationsutbyte via Nationella tjänsteplattformen har de deltagande parterna olika roller: de agerar tjänstekonsument och/eller tjänsteproducent

Tjänstekonsumenten är det system som initierar informationsutbytet genom att kontakta Nationella tjänsteplattformen med en begäran om att få något utfört. Tjänstekonsumenten är ofta en webbapplikation, exempelvis Nationell patientöversikt och Journalen, eller ett vårdinformationssystem.

Det eller de system som svarar på tjänstekonsumentens begäran genom att utföra den efterfrågade uppgiften kallas tjänsteproducenter.

Exempel: När vårdpersonal loggar in i Nationell patientöversikt för att få information om en viss patient agerar applikationen Nationell patientöversikt tjänstekonsument genom att skicka en begäran till Nationella tjänsteplattformen. De journalsystem som är anslutna till Nationell patientöversikt och som har information om den aktuella patienten agerar tjänsteproducenter när de svarar på begäran genom att tillgängliggöra den efterfrågade informationen.

Ett och samma informationssystem kan vara anslutet till Nationella tjänsteplattformen som både tjänstekonsument och tjänsteproducent, till exempel både för att kunna ta del av journalinformation från andra vårdgivare och för att kunna tillgängliggöra journalinformation från det egna journalsystemet för andra vårdgivare.

Certifiering av tjänstekonsument

Certifiering ska utföras för en tjänstekonsument om det finns starka eller specifika lagkrav som behöver tas i beaktande; exempelvis för system som bereder sig åtkomst till patientuppgifter och därmed i någon form lyder under Patientdatalagen (PDL). En certifiering är mer omfattande än en verifiering.

En certifiering omfattar följande steg:

1. Ansökan om certifiering

För att initiera en förstagångscertifiering gör kunden en anmälan till Ineras kundservice.

2. Mognadsanalys

Inera gör en mognadsanalys för att bedöma tjänstekonsumentens möjlighet att bli godkänd vid certifieringen. För att genomföra mognadsanalysen behöver Inera ha tillgång till Tjänstekonsumentens testmiljö. Kunden behöver även fylla i certifieringsbilagorna.

3. Certifiering

Inera genomför en riskbaserad testning och detaljerad granskning av certifieringsbilagorna.

Efter avslutad certifiering får kunden en skriftlig sammanfattning av de genomförda testerna och granskningarna och en detaljerad rapport för varje certifieringsbilaga.

4. Beslut

Efter genomförd certifiering meddelar Inera ett beslut till kunden. Beslutet kan vara:

 • Godkänd utan förbehåll.
 • Godkänd med förbehåll, beställaren genomför rättningar till överenskommet datum och Inera genomför kompletterande tester.
 • Underkänd: Beställaren behöver göra en ny ansökan vid ett senare tillfälle och förfarandet för förstagångscertifieringen börjar om.   

De certifieringsbilagor som skall fyllas i av beställaren under certifieringsprocessen kan beställas från Ineras kundservice.

Fördjupad information om certifieringsprocessen finner du i dokumenten nedan.

Certifierade tjänstekonsumenter

Här finns en förteckning över vilka tjänstekonsumenter som certifierats för Sammanhållen journalföring, vilken leverantör som står bakom och när certifieringen godkändes.

 
Tjänstekonsument Leverantör Certifieringsdatum
Rehabstöd Inera AB 2019-08-14
MittVaccin MittVaccin Sverige AB 2019-05-14
Nationell Patientöversikt (NPÖ) version 3.0 Inera 2018-03-29
Cosmic XView 1.0 Cambio Healthcare  2016-06-02
Nationell Patientöversikt (NPÖ) version 2.0  Inera AB 2015-11-11
Lifecare Mobile Patient Overview (MPÖ) 1.2.6  Tieto Sweden Healthcare & Welfare AB 2016-02-18

 Frågor kring detta besvaras av Ineras avdelning för Arkitektur och regelverk, som kontaktas via Ineras kundtjänst

Verifiering tjänsteproducent/tjänstekonsument

Vid verifiering överlåts delar av ansvaret till förvaltare/leverantörer av tjänstekonsumenter, tjänsteproducenter och externa system.

Innan en verifiering påbörjas rekommenderar Inera att kunden genomför egna förberedande tester för att validera mognaden av systemet. Syftet är att i ett tidigt skede upptäcka avvikelser och problem som behöver åtgärdas. Inera tillhandahåller stöd i form av testsviter. Testsviterna är automatiserade tester och utgör ett komplement till de manuella tester som kunden utför. Det finns en testsvit för varje tjänstekontrakt och de ingår i det releasepaket för tjänstedomänen som finns att hämta på rivta.se. Testsviterna exekveras i verktyget SoapUI. Läs gärna mer under Stödtjänster, Utbildning.

Resultaten av de förberedande testerna behöver inte rapporteras in till Inera.

En verifiering omfattar följande steg:

1. Tester

Testerna består av två delar:

 • Verifiering av tjänsteproducentens funktionalitet med hjälp av de testsviter som ingår i releasepaketet. Kunden kan välja att genomföra testerna själv eller avropa stödtjänster för att låta Inera göra det.

 • Validering av information med hjälp av referensapplikation i Ineras nationella testmiljö (SIT).

2. Dokumentation

Utifrån testresultaten fylls en självdeklaration i, antingen av kunden själv eller av Inera med stöd av kunden, inklusive eventuella avvikelser som upptäckts under testerna. Självdeklarationen finns med i releasepaketet.

När självdeklarationen är ifylld skickas den in till Inera för granskning.

3. Granskning

Självdeklarationen granskas och bedöms av Inera och leder till något av följande beslut:

 • Godkänd med eller utan avvikelser
 • Godkänd med förbehåll, beställaren genomför rättningar till överenskommet datum och lämnar in en uppdaterad självdeklaration med hänvisning till tidigare Marval-ärende.
 • Underkänd: Beställaren kommer överens om en ny tidplan tillsammans med Inera. Beställaren genomför rättningar och lämnar in en uppdaterad självdeklaration med hänvisning till tidigare Marval-ärende.

Förutsättningar för verifiering av tjänsteproducent

En producentverifiering är en kvalitetssäkring som behövs då en organisation vill ansluta sig till den nationella infrastrukturen för att dela med sig av data. I det här avsnittet kan du få mer information om vad som behövs för att utföra en verifiering av tjänsteproducent, i resurser och kompetens.

Visa/Dölj mer information

Hur kan jag förbereda mig?

 • Hur kan jag förbereda mig?

  • Säkerställ tillgång till testmiljö med de konfigurationer och versioner som ni avser att gå i produktion med
  • Säkra resurser och planera deras aktiviteter
  • Säkra kontaktperson hos systemleverantör
  • Delar av verifieringen sker via Ineras SIT-miljö. Tillse därför att
  • EI-funktionalitet pekar mot denna miljö
  • Kvalitetssäkra aktuella versioner av källsystemet och övriga berörda komponenter
  • Installera och konfigurera testverktyg
  • Hämta hem TK-testsviter och uppdatera konfigurationsfil
  • Läs igenom informationen om test och kvalitetssäkring på inera.se
  • Be att få testrapporter från systemleverantör på aktuella kontrakt

Vad är en producentverifiering?

Producentverifiering är en obligatorisk del av anslutningsprocessen som behövs för att Inera ska kunna säkerställa att producenten uppfyller de funktionella och icke-funktionella krav som ställs upp av RIV TA och domänspecifika regelverk.

Mer information om RIV TA finner du här.

För att kunna genomföra en producentverifiering behövs:

 • Verksamhetskunskap, för att kunna lägga upp ny testdata i källsystemet samt bedöma testresultat
 • Systemspecialist, tekniker som känner till testmiljö, konfiguration, m.m.
 • Kunskap om testverktyget SoapUI för att kunna importera, konfigurera och köra testsviterna som ska användas för producentverifieringen
 • Kunskap om vilken testdata som behövs
 • Kunskap om aktuella tjänstekontrakt
Visa/Dölj mer information

Hur mycket personal och tid behöver avsättas

 • Rekommendation

  Vid en producentverifiering med "normalt" antal avvikelser och tre tjänstekontrakt rekommenderas att inte planera för mindre än 3 veckors ledtid

  Ta höjd för att fel kan hittas som leverantören måste rätta

Visa/Dölj mer information

Vilken typ av kompetens krävs?

 •  För att genomföra en producentverifiering krävs:

   

  • Källsystemsexpertis
  • Kännedom om tjänstekontrakten
  • Erfarenhet av verktyget SoapUI och testutförande
  • IT-tekniker
  • Kunskap om teknisk referensarkitektur
  • Testledning
Visa/Dölj mer information

Krav på testmiljö

 • Detta måste finnas och vara gjort

  Tillgång till testmiljö med de konfigurationer och versioner ni avser att gå i produktion med

  Delar av verifieringen sker via Ineras SIT-miljö, se därför till att EI-funktionalitet pekar mot denna miljö

  Anslutning till SIT ska vara genomförd

  Testmiljön ska endast innehålla testdata och inte skarp data och får inte vara ansluten till någon produktionsmiljö

Visa/Dölj mer information

Stöd av Inera

 • Stöd av Inera under producentverifiering

  • Leveransansvarig från Inera stöttar genom hela anslutningsprocessen.
  • Inera tillhandahåller testsviter och självdeklarationsunderlag.
  • Inera tillhandahåller en nationell testmiljö (SIT) där delar av testerna ska genomföras av er
  • Inera granskar era självdeklarationer samt ger testsupport i rimlig omfattning
  • Inera erbjuder även support kring:
  - Testmiljö
  - Testförfarande/utförande
  - TK-testsviter
  - Självdeklarationer
  - Felsökning vid anslutning eller testning
  - Problem som rör referensapplikationerna Journalen och NPÖ

Visa/Dölj mer information

Tips

 • Börja fylla i självdeklarationerna på ett tidigt stadium, eftersom de kan ta tid att processa och få färdiga.

  Erfarenheter från tidigare genomförda arbeten visar att sådant som kan inträffa och därmed förlänga testfasen exempelvis är:

  • Väntetid för och regressionstest av rättningsleveranser
  • Ytterligare konfiguration i testmiljö som inte var inplanerad, t.ex. brandväggsöppningar
  • Beställning av anslutning till testmiljö behöver korrigeras/kompletteras
  • Komplettering av testdata krävs
Visa/Dölj mer information

Hur kan jag förbereda mig?

 • Hur kan jag förbereda mig?

  • Säkerställ tillgång till testmiljö med de konfigurationer och versioner som ni avser att gå i produktion med
  • Säkra resurser och planera deras aktiviteter
  • Säkra kontaktperson hos systemleverantör
  • Delar av verifieringen sker via Ineras SIT-miljö. Tillse därför att
  • EI-funktionalitet pekar mot denna miljö
  • Kvalitetssäkra aktuella versioner av källsystemet och övriga berörda komponenter
  • Installera och konfigurera testverktyg
  • Hämta hem TK-testsviter och uppdatera konfigurationsfil
  • Läs igenom informationen om test och kvalitetssäkring på inera.se
  • Be att få testrapporter från systemleverantör på aktuella kontrakt
Visa/Dölj mer information

Hur vet jag om jag klarar mig själv eller inte?

 • Hur vet jag om jag klarar mig själv eller inte?

  Några faktorer som kan påverka valet:

  • Saknar resurser med angiven kompetens, till exempel om ni saknar tesledare med kunskap inom SOAPUI
  • Tidspress

Etablering av samverkan

Vid etablering av samverkan testas en kvalitetssäkrad tjänstekonsument och en kvalitetssäkrad tjänsteproducent tillsammans, End-2-End, i stället för separat. Här ingår även de stödsystem som är en förutsättning för att tjänstens effekt och kravbild uppnås.

Syftet med etablering av samverkan är att säkerställa att informationsutbyte kan ske mellan en tjänstekonsument och en tjänsteproducent i respektive målmiljö och omgivning, samt öka möjligheterna till en kontrollerad driftsättning.

Följande steg ingår:

1. Tester

Kund genomför tester under produktionslika förhållanden i Ineras nationella testmiljö (QA)

2. Dokumentation

Utifrån testresultaten fylls ett testunderlag i av kunden, inklusive eventuella avvikelser som upptäckts under testerna.

När testunderlaget är ifyllt skickas det in till Inera för granskning.

3. Granskning

Testunderlaget granskas och bedöms av Inera och leder till något av följande beslut:

 • Godkänd/ej tillämpligt
 • Godkänd med förbehåll
 • Underkänd

Boka testpersoner

Om du vill boka testpersoner i Personuppgiftstjänstens testmiljö kan du göra en beställning till Ineras kundservice. Syftet med att boka testpersoner är att testdatat bestäms av den som bokat. Data för testpersoner ska endast ändras av bokaren genom en beställning.

Endast testpersonnummer som finns i Skatteverkets lista kan bokas. 

1.    Fyll i och skicka in beställningen

Skicka in beställningen via formuläret som du hittar här. Fyll i följande information:

   i. Ämnesraden: Beställning testperson + Personuppgiftstjänsten

   ii. Innehållsförslag efter eget behov

Personnummer Förnamn Mellannamn Efternamn Kön

Relationer
(personnummer i relation

Övrig information
ÅÅÅÅMMDD-XXX         ÅÅÅÅMMDD-XXXX  

Vid beställning till Ineras kundservice, använd gärna beställningsformuläret (Excel) med följande information i ämnesrad och innehåll:

   i. Ämnesraden: Beställning testperson + Personuppgiftstjänsen

   ii. Se beställningsformulär nedan

Beställningsformulär testpersoner

 


 2. Testpersonen bokas i Testpersonbokaren

Nordic Medtest bokar testpersonen i testpersonbokaren.

 

Nationella testpersoner

Nationella testpersoner är testpersoner som inte går att ändra informationen på. De har fördefinierad information såsom relationer etc. och kan användas av alla. Dessa testpersoner kan användas utan att man behöver göra en beställning (steget ”Boka testperson”).

Nationella testpersoner är testpersoner som inte går att ändra informationen på. De har fördefinierad information såsom relationer etc. och kan användas av alla. Dessa testpersoner kan användas utan att man behöver göra en beställning (steget ”Boka testperson”). 

I följande tabeller hittar ni dessa:

1. Med personnummer

Typ av testperson Personnummer Förnamn Efternamn
Avliden 190503279812 Karl Svensson
Utvandrad

196608182942

Karin Ulrika Stina Viola

Albinsson
Boende utomlands 200001152388 Anna Karin Levin
C/O adress och endast efternamn

200001172386

  Andersson
Person med endast personnummer och namn 199005212395 Fredrik Ström
Sekretessmarkerad

200001162395

Sven Karlsson
Testperson man

195611242859

Sven Svensson
Testperson kvinna

195610132382

Maria Svensson

Testperson MAX med alla fält ifyllda, 
där möjligt så är fälten ifyllda med maximal längd
 eller storlek och fältet där möjligt 

199004142387

Max längd på fält 80 tecken

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa SLUT

Max längd på fält 60 tecken

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa SLUT
avslutas med ordet SLUT.      

 

2. Testperson med familj 1

Typ av testperson Personnummer Relation Förnamn Efternamn
Förälder kvinna 198311209285 Är vårdnadshavare för barn 1 och barn 2. Pernilla Backman
Förälder man

199001132399

Är vårdnadshavare för barn 1. Sune Backman
Barn 1 201602092387 Har mor och far där båda är vårdnadshavare. Malin Backman
Barn 2 201510262395 Har mor och far men endast mor är vårdnadshavare. Erik Backman

 

3. Testpersoner med familj 2

Typ av testperson Personnummer Relation Förnamn Efternamn
Förälder kvinna

199001142380

Är vårdnadshavare för barn 1 och barn 2. Anna Sjöström-Wallin
Förälder man

199001142398

Är vårdnadshavare för barn 1 och barn 2. Bo Kvast
Barn 1 201401162381 Har mor och far där båda är vårdnadshavare. Tilda Sjöström-Wallin
Barn 2 201401132392

Har mor och far där båda är vårdnadshavare.

Emilio Sjöström-Wallin

 

4. Med samordningsnummer

Samordningsnummer Namn
196812732391 Adam Kvist
200810632398 Peter Johansson
194312612395 Bert Karlsson

194401786530

Harald Erik Olsson Väster

Testpersonbokaren

Testpersonbokaren är ett verktyg för att lätt och snabbt kunna se vilka testpersoner som är bokade och vilka som är lediga.

Testpersonbokaren kan hittas på följande adress:

https://testpersonbokaren-ext.nordicmedtest.se/#/

Här kan man söka och få fram en lista på bokade testpersoner utifrån att välja bokare (t.ex. Region, Leverantör etc.). Man kan också utifrån ett specifikt testpersonnummer veta om personen är bokad eller inte.

Validering i produktionsmiljö

Validering är en bedömning av om en tjänst eller ett system lever upp till användarnas och intressenternas behov och fungerar på det sätt som de förväntar sig. En validering kan till exempel behöva göras när ändringar har gjorts i ett system, för att säkerställa att systemet fungerar som tidigare.

Ineras produktionsmiljöer innehåller känsliga personuppgifter och omfattas av flera olika lagar och förordningar som ska se till att patienters och medarbetares integritet inte hotas. För validering i produktionsmiljö av system som är anslutna till Nationella tjänsteplattformen finns därför en anvisning som måste följas.

Anvisningen utgår ifrån Ineras riktlinjer för kvalitetssäkring och informationssäkerhet och ska ge en gemensam målbild för alla aktörer. Anvisningen består av ett huvuddokument som beskriver vad som gäller vid validering i produktionsmiljö samt en bilaga med valideringspersoner.

Stödtjänster

Inera erbjuder stödtjänster som kan avropas i samband med anslutning för kunder som helt eller delvis vill få hjälp att genomföra de aktiviteter som omfattas av testmodellen.

Visa/Dölj mer information

Verifiering av tjänsteproducent (VavTP)

 • Verifiering av tjänsteproducent (VavTP)

  Syfte: säkerställa att tjänsteproducenten uppfyller tjänstekontrakten.

  Inera hjälper kunden säkerställa att tjänsteproducenten uppfyller tjänstekontrakten genom att tillhandahålla en dedikerad resurs som hjälper till och stöttar med verifiering, felsökning och utredning av tekniska frågor.

  Innan testomgång kan startas ska en gemensam planering sättas upp med tidsramar för förväntad testperiod från start till avrapportering. Försenad start utanför plan eller exekvering som drar över kan medföra merkostnad för Tjänsteproducent.

  Ledtid 

  VavTP stödtjänst beräknas pågå som mest 3 kalendermånader. Om det kvarstår aktiviteter efter 3 kalendermånader måste ett möte bokas där utestående punkter gås igenom och planeras. Eventuella tillkommande kostnader för detta hanteras och bedöms efter genomgång av utestående punkter.

  Inera kan även erbjuda extra tillägg så som testledare eller dedikerad personal på plats hos kund. Kontakta Inera för offert.

  Aktiviteter som ingår i VavTP:

  • Verifiera mappning mellan vårdsystemet och tjänstekontrakt
  • Verifiera uppfyllande av tjänstekontraktsbeskrivning med hjälp av TK-testsviter
  • Tjänsteinteraktionstestning mot nationella infrastrukturen
  • Test via e-tjänst
  • Utredning och felsökning
  • Logganalys
  • Felrapportering
  • Koordinering och tät dialog med Inera och systemleverantör
  • Ifyllande av självdeklaration

  Aktiviteter som inte ingår i VavTP:

  • Verksamhetens godkännande av informationsmappning

   

  Åtagande från kunden under beslutad testperiod:

  • Projektledare/samordnare.
   • Som blir den primära kontaktytan
   • Svara på om det finns kända avvikelser från egna tester/leverantörstester
  • Verksamhetsexpert
   • Som kan källsystemet och kan hjälpa till att lägga upp testdata samt godkänna att data visas korrekt i konsumentsystemet
   • Svara på frågor
  • Tekniker
   • Som kan hjälpa till med t.ex. omstart av systemet, titta i loggar m.m.
   • Vara med vid kommunikationstest innan test startar
   • Vara med vid felhanteringstester (simulera att systemet går ner)
  • Om möjligt någon kontakt från systemleverantören
   • Som kan vara med och besvara frågor

   

Visa/Dölj mer information

Verifiering av tjänstekonsument - (VavTKons)

 • Verifiering av tjänstekonsument - (VavTKons)

  Syfte: Att hjälpa kund att verifiera tjänstekonsumentens integration med tjänsteplattformen och uppfyllnad av berörda tjänstekontraktsbeskrivningar.

  Beskrivning: Inera hjälper kunden säkerställa att tjänstekonsumenten uppfyller tjänstekontrakten genom en dedikerad resurs som hjälper till och stöttar med verifiering, felsökning och utredning av tekniska frågor.

  Aktiviteter som ingår i VavTKons:

  • Verifiera uppfyllande av tjänstekontraktsbeskrivning med hjälp av mock-ups och testdata
  • Tjänsteinteraktionstestning mot nationella infrastrukturen
  • Test med producenter (om möjligt)
  • Utredning och felsökning
  • Logganalys
  • Felrapportering
  • Koordinering och tät dialog med Inera och systemleverantör
  • Ifyllande av självdeklaration
Visa/Dölj mer information

Omverifiering av tjänsteproducent/tjänstekonsument

 • Omverifiering av tjänsteproducent/tjänstekonsument

  Syfte:

  Att - då kund har gjort en ändring som påverkar en tidigare ansluten tjänst och där bedömningen gjorts att inte en ny full verifiering av anslutningen behöver utföras - hjälpa kund att verifiera tjänstens integration med tjänsteplattformen och uppfyllnad av berörda tjänstekontrakts-beskrivningar utifrån de ändringar som gjorts.

  Beskrivning:

  Inera hjälper kunden säkerställa att tjänsteproducenten/tjänstekonsumenten uppfyller tjänstekontrakten genom en dedikerad resurs som hjälper till och stöttar med verifiering, felsökning och utredning av tekniska frågor.
  Inera kan även erbjuda extra tillägg så som testledare eller dedikerad personal på plats hos kund. Kontakta Inera för offert.

  Ingår inte:
  -Verksamhetens godkännande av informationsmappning.

  Omfattning:
  • verifiera mappning mellan vårdsystemet och tjänstekontrakt
  • verifiera uppfyllande av tjänstekontrakts-beskrivning med hjälp av TK-testsviter
  • tjänsteinteraktionstestning mot nationella infrastrukturen
  • test via e-tjänst
  • utredning och felsökning
  • logganalys
  • felrapportering
  • koordinering och tät dialog med Inera och systemleverantör
  • ifyllande av självdeklaration
  Förutsättningar:
  • analys av förändring gjord av Inera
  • testmiljö hos kund som fortfarande fungerar och är kopplad mot SIT
  • samma TK majorversion som tidigare verifierats
  • ingen ny TAK-ning behöver göras
  • personal på plats som kan stötta vid testdata och dialog med leverantör
  • bibehållna testdata i kunds testmiljö

Stödtjänster för att etablera samverkan

Visa/Dölj mer information

Etablera samverkan

 • Etablera samverkan

  Syfte: Säkerställa att informationsutbyte kan ske mellan en tjänstekonsument och en tjänsteproducent i respektive målmiljö. 

  Inera hjälper kunden säkerställa att informationsutbyte kan ske mellan en tjänstekonsument och en tjänsteproducent i respektive målmiljö genom att tillhandahålla stöd vid:

  • test
  • support
  • felsökning
  • felrapportering
  • ifyllande av underlag

Övriga stödtjänster

Visa/Dölj mer information

Specialanpassad integrationstestmiljö

 • Specialanpassad integrationstestmiljö

  Syfte: Att kunna genomföra tester som ger bättre information om hur integrationen med Nationella tjänsteplattformen och andra komponenter kommer att fungera.

  Inera tillhandahåller en kundspecifik, kontrollerad testmiljö för tester inför anslutning till Nationella tjänsteplattformen. Testmiljön innehåller tjänsteplattform samt de komponenter som behövs för specifik situation, exempelvis spärrar, testdata med mera.

Visa/Dölj mer information

Testexpertis

 • Testexpertis

  Syfte; Ökad grad av kvalitetssäkring och sänkt risk för ledtidsproblem och budgetöverdrag på grund av fel och brister i applikation och underlag.

  Inera hjälper kunden efter behov med exempelvis:

  • idéer och stöd runt test under utvecklingsarbetet
  • teststrategier
  • testning
  • ifyllnad av underlag och bilagor
Visa/Dölj mer information

Utbildning

 • Utbildning

  Syfte: Höja kompetensen och förståelsen för test i kundens organisation.

  Inera tillhandahåller utbildning inom test utefter kundens behov och önskemål. Exempelvis: 

  • RIV-TA grundutbildning
  • SoapUI
  • VavTP
Visa/Dölj mer information

Öppen testmiljö

 • Öppen testmiljö

  Med Öppen testmiljö kan organisationer som arbetar med nationell e-hälsa testa att ansluta till Nationella tjänsteplattformen, och redan på ett tidigt stadium se utmaningar och möjligheter ur flera aspekter, som teknik och juridik. Till exempel kan leverantörer till regioner och kommuner testa före leverans.

  Om tjänsten

  Öppen testmiljö består av en tjänsteplattform som är byggd på samma sätt som Nationella tjänsteplattformen. System och tjänster kan anslutas till testmiljön enligt de vanligaste tekniska specifikationerna, så kallade tjänstekontrakt, som används för nationella tjänster som Nationell patientöversikt och Journalen.

  För att kunna testa system som ska förse andra system med information, så kallade tjänsteproducenter, är testmiljön kopplad till Nationell patientöversikt och Journalen. På det sättet går det att testa att information som görs synlig visas upp på rätt sätt hos mottagaren.

  För att kunna testa system och tjänster som ska visa upp information från andra system, så kallade tjänstekonsumenter, är testmiljön även kopplad till ett referenssystem med testjournaldata.

  Öppen testmiljö innehåller kopplingar till bland annat tjänsterna Katalogtjänst HSA, Säkerhetstjänster och Personuppgiftstjänsten, vilka inte har full funktionalitet men gör det möjligt att till viss del testa funktionalitet för exempelvis styrning av behörigheter och hämtning av personuppgifter.

  Testmiljön delas av flera aktörer och all data som utbyts måste vara testdata. Det finns en uppsättning av Skatteverkets godkända testpersonnummer som måste användas. Alla organisationer som använder testmiljön får också tillgång till ett loggverktyg för att kunna felsöka på egen hand.

  Observera att Öppen testmiljö bara kan nås via internet och inte över Sjunet.

  Förutsättningar

  Öppen testmiljö är öppen för olika typer av organisationer som exempelvis it-leverantörer, utvecklingsprojekt, innovatörer, regioner och kommuner.

  Anslutning kräver att kunden har ett SITHS-funktionscertifikat. Inera kan, i de fall det krävs, hjälpa kunden med att tillhandahålla ett sådant certifikat, som bara kan användas för Öppen testmiljö.

  Pris

  Uppstartskostnad: 7500 kr och abonnemang för att använda Öppen testmiljö: 5100 kr/månad.

  Beställ tjänst

  Använd formuläret via länken för att beställa tjänsten. Du kommer att guidas igenom processen steg för steg.

  För anslutning krävs att din organisation tecknar följande avtal. 

Dokument och länkar

På den här sidan finns dokument och länkar samlade för dig som vill ha mer information om test och kvalitetssäkring.

Dokument

Länkar

Frågor skickas till kontaktperson på Inera eller till Ineras kundservice:

Formulär för frågor om beställning och tjänster

På rivta.se finns tjänstekontraktsbeskrivningar, testsviter, testbeskrivningar och självdeklarationer:

Länk till rivta.se

Problem med tjänstekontrakt eller testsviter rapporteras i respektive bitbucket-repository:

Länk till https://bitbucket.org/rivta-domains/

Mer detaljerad information och instruktioner kring Verifiering av tjänsteproducent

Information om och instruktioner kring Verifiering av tjänsteproducent

 

 

Frågor och svar

Här har vi samlat vanligt förekommande frågor med tillhörande svar om test och kvalitetssäkring.

Visa/Dölj mer information

Vart skickar jag den ifyllda självdeklarationen?

 • Svar på frågan

  Självdeklarationen skickas till Inera för granskning. Använd formuläret nedan för att skicka in självdeklarationen.

  Formulär för att skicka in dokument som ska granskas

  Förutsättningar:

  • Att du ska ha testat färdigt innan dokumentet skickas in
  • Att du inte ska ha några avvikelser kvar som du själv redan bedömt som stoppande.

  Senast uppdaterat: Fredag 26 april 2019

Visa/Dölj mer information

Hur beställer jag Ineras stödtjänster för test?

Visa/Dölj mer information

Hur gör jag för att skicka in supportärenden?

 • Svar på frågan

  Vänd dig till Ineras kundservice.

  Senast uppdaterat: Torsdag 18 januari 2018

Visa/Dölj mer information

Avvikelse med förbehållsdatum, hur rapporterar jag att avvikelser åtgärdats?

 • Svar på frågan

  Rättningar behöver verifieras och resultatet rapporteras till Inera för att avvikelser ska betraktas som åtgärdade.

  Uppdatera aktuell självdeklaration med information om att avvikelsen är åtgärdad och verifierad. Uppdatera även med eventuella övriga förändringar jämfört med föregående version av dokumentet, t.ex. vilken källsystemsversion ni har verifierat samt om andra avvikelser har rättats eller nya avvikelser hittats.

  Den uppdaterade självdeklarationen skickar du in genom att använda formuläret nedan.

  Formulär för att skicka in dokument som ska granskas

  I fältet Övrig information i formuläret, ange 'Åtgärdad avvikelse' och hänvisa till ärende med tidigare självdeklaration.

  Till exempel: 'Åtgärdad avvikelse'. Tidigare självdeklaration TSK-123123.

  Senast uppdaterat: Tisdag 23 april 2019

Pris

Aktuellt pris för Test och kvalitetssäkring hittar du via länken nedan.

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan