Gå till innehåll

Test och kvalitetssäkring

Test och kvalitetssäkring är en viktig del av Ineras verksamhet. För att säkerställa att Ineras infrastruktur och de tjänster Inera tillhandahåller fungerar stabilt och med god kvalitet kvalitetssäkras alla anslutande system.

Inera ska i egenskap av personuppgiftsbiträde, på uppdrag av personuppgiftsansvariga vård- och omsorgsverksamheter, säkerställa att verksamheternas och lagens krav på informationshantering är tillgodosedda för samtliga kommunicerande parter. Vid anslutning till tjänster som omfattar informationsutbyte via Nationella tjänsteplattformen sker kvalitetssäkringen genom certifiering eller verifiering. 

Att kvalitetssäkringen görs är viktigt för alla parter:

  • Personuppgiftsansvariga vars information tillgängliggörs via Nationella tjänsteplattformen behöver vara säkra på att mottagande parter hanterar informationen på ett korrekt sätt.
  • Mottagarna behöver veta att informationen de får är riktig, och att de parter som producerar den har hög tillgänglighet.

Testmodellen

För att kvalitetssäkra system som ansluter till Ineras infrastruktur har en generell testmodell tagits fram i samarbete mellan Inera, regioner och andra e-hälsoaktörer. Testmodellen innehåller gemensamma riktlinjer, arbetssätt och begrepp och ger kunderna förutsättningar att i så stor utsträckning som möjligt själva kunna verifiera att de uppfyller de krav som ställs avseende arkitektur, informationshantering och stabilitet.

Målsättningen med testmodellen är att skapa effektiv test och kvalitetssäkring för alla parter genom:

  • en tydlig ansvarsfördelning mellan Inera och kund
  • en tillitsmodell baserad på självdeklarationer
  • utvecklingsstöd - genom att ge kunderna underlag och förutsättningar för att genomföra egentester skapas möjligheter att i ett tidigt skede identifiera avvikelser och problem.

Införande av testmodellen

För att kunna tillämpa testmodellen på en specifik tjänst behöver kompletterande underlag tas fram som beskriver de unika förutsättningarna och kraven för just den tjänsten. Under perioden 2017-2018 kommer testmodellen införas stegvis genom att tjänstespecifika teststrategier tas fram. Testmodellen kommer i första steget införas för Nationell patientöversikt och Journalen. 

Testmodellens beståndsdelar

Testmodellen innehåller generella beskrivningar av hur system som ansluts till Nationella tjänsteplattformen ska kvalitetssäkras. Hur kvalitetssäkringen går till beror dels på vilken tjänst systemet ska anslutas till och dels vilken roll det ska ha i informationsutbytet.

Ett system kan anslutas till Nationella tjänsteplattformen som antingen tjänstekonsument eller tjänsteproducent, eller både och.

  • Kvalitetssäkring av tjänstekonsumenter görs antingen genom verifiering eller certifiering beroende på vilken tjänst anslutningen avser. Verifiering av tjänstekonsument fokuserar på infrastrukturella krav och följsamhet mot tjänstekontraktsbeskrivningarna. Vid certifiering säkerställs även att juridiska och säkerhetsrelaterade krav uppfylls och att tjänstekonsumenten hanterar den mottagna informationen i enlighet med gällande lagar och förordningar.
  • Kvalitetssäkring av tjänsteproducenter görs genom verifiering för att säkerställa att de har hög tillgänglighet och levererar rätt information.
  • Etablering av samverkan görs för att säkerställa att informationsutbyte kan ske mellan en tjänstekonsument och en tjänsteproducent i en driftslik miljö.
Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan