1177

Målbild för 1177

Målbilden för 1177 ska stödja regioner och kommuner i utförandet av sina uppdrag samt bidra i omställningen till nära vård. Utgångspunkten är att 1177 ska utvecklas för att fortsätta utgöra en nationell samlingsplats för hälso- och sjukvård, omsorg och tandvård där invånaren guidas rätt i utbudet av vård, hälsa och omsorg.

Om målbilden

Målbilden ska bidra till en bättre hälsa hos invånare med bättre tillgänglighet till hälsa, vård, omsorg och tandvård. Den utgår från individens unika behov och situation och har fokus på kärnan i omställningen till nära vård. Den handlar om ett mer personcentrerat förhållnings- och arbetssätt, jämlik vård och hälsa, rätt vård i rätt tid och ett fritt vårdval. Där det är möjligt ska invånaren få stöd digitalt men också fysiskt när det behövs.

Invånaren ska kunna uppge information om sig själv och få automatiska råd om vad de kan göra själva eller hänvisning till rätt hjälp. Den information som en gång lämnats ska finnas tillgänglig för både patient och efterföljande vårdaktörer. Patienten ska kunna kontakta sina vårdgivare samt hitta deras digitala tjänster via 1177 där det på sikt också ska finnas en överblick över samtliga vårdkontakter. Patienten ska få ökade möjligheter att vara delaktig i sin egen vård oavsett om det gäller kontakter med en eller flera aktörer, inom eller utanför den egna regionen. 1177 ska komplettera regionernas digitala tjänsteutbud och invånaren ska vägledas rätt i enlighet med regionens valda vårdstruktur och förutsättningar.

Målbilden ställer inga krav på särskilda lösningar eller teknikval och inte heller på att regionerna ska gå i samma takt. Regionen och vårdgivare kommer därför att kunna styra och utveckla sina egna verksamhetsprocesser.

Så har målbilden förankrats

Målbilden har utarbetats av Inera i samverkan med representanter från regioner, kommuner och SKR. Förankring har gjorts med:

  • Ineras strategigrupp för strategiska frågor kring 1177, bemannad av ledningspersoner från regioner och kommuner
  • Regionernas hälso- och sjukvårdsdirektörer
  • Regionernas kommunikationsdirektörer
  • Ineras programråd.

Målbilden har beslutats av varje region och fastställts av Ineras styrelse.

Effektmål för målbilden

Målbilden ska bidra till följande effektmål:

  • Bättre hälsa hos invånarna
  • Bättre tillgänglighet till hälsa, vård, omsorg och tandvård
  • Effektivare användning av resurser inom hälsa, vård, omsorg och tandvård.

Fyra nyckelbegrepp

I målbilden är fyra nyckelbegrepp centrala: aktiv medskapare, sammanhållen överblick, rätt vårdnivå direkt och enkel kommunikation. Läs mer om nyckelbegreppen nedan.

Aktiv medskapare

Invånaren ska kunna göra så mycket som möjligt själv, ha överblick och aktivt kunna bidra till sin egen hälsa, vård och omsorg.

Sammanhållen överblick

Invånaren ska få kvalitetssäkrad och aktuell information om hälsa, vård, omsorg och tandvård, till exempel via journalinformation. I konceptet ingår också tillgång till individualiserade kunskapsstöd och att kunna hitta och välja i hela det offentligt finansierade utbudet inom hälsa, vård, omsorg och tandvård samt de digitala tjänster som erbjuds.

Rätt vårdnivå direkt

Invånaren ska snabbt komma till rätt vårdnivå och vid behov söka vård,
få automatiska självhjälpsråd, boka tid för ett digitalt eller fysiskt besök. Informationen som invånaren uppger ska alltid finns tillgänglig för
relevant vård- och omsorgspersonal, inom och över vårdgivargränser i region och kommun.

Enkel kommunikation

Invånaren ska kunna få hjälp med sina hälsofrågor dygnet runt och
kommunicera digitalt med alla vård- och omsorgsverksamheter.

Mer om Ineras utveckling

Gemensam färdplan och status aktuella initiativ

Se status för aktuella utvecklingsförslag, analyser, förstudier, och projekt som pågår på Inera.

Rapporter och resultat

Här finns information om våra avslutade projekt och utredningar. Läs om vad de ledde till, och ta del av rapporter, analyser och andra dokument som levererats.

Till toppen av sidan