1177

Om 1177

1177 finns för att ge stöd och hjälpa invånare till god hälsa och rätt vård. Varumärket fungerar som den samlade ingången till den offentliga hälso- och sjukvården och består av tjänster för både vårdprofession och invånare.

1177 är resultatet av ett unikt samarbete mellan Sveriges regioner och det är Inera som utvecklar och förvaltar tjänsterna. Den gemensamma, långsiktiga satsningen har gjort 1177 till en självklar del av hälso- och sjukvården. Fler än hundratusen anställda inom vården kommunicerar med patienter via e-tjänsterna på 1177. Via telefonnumret 1177 ger tvåtusen sjuksköterskor sjukvårdsrådgivning och flera hundra experter kvalitetssäkrar innehållet i 1177.se och i de övriga tjänsterna.

Varumärket signalerar en god och jämlik tillgång till hälsa, vård och omsorg tillsammans med information och vägledning till rätt vård i rätt tid. 1177 ger också en samlad överblick över invånarens personliga information, oavsett vilken vård- eller omsorgsgivare som har skapat informationen.  

Målbild för 1177

Omställningen till nära vård pågår i alla regioner och även i kommunerna. Insatser kring hälsa, vård och omsorg ska utgå från individens behov och förutsättningar, samt anpassas efter vad som är viktigt för den enskilda personen. 1177 ska bidra i den omställningen. Utgångspunkten är att 1177 ska utvecklas för att fortsätta utgöra en nationell samlingsplats där invånaren guidas rätt i utbudet av vård, hälsa och omsorg.

Som stöd har Inera tillsammans med regionerna tagit fram en gemensam målbild med sikte på 2030.

I den gemensamma färdplanen visas en överblick över de utvecklingsinitiativ som pågår eller planeras de kommande åren för att realisera målbilden. Det framgår när leveranser planeras från Inera och aktuell status för respektive initiativ. Det framgår också vad regioner och kommuner behöver göra för att Ineras leveranser ska skapa förväntad nytta i deras verksamheter.

Principer och villkor för att använda varumärket

För att bibehålla tydligheten och det höga förtroende som varumärket står för har en gemensam överenskommelse tecknats mellan regionerna. Syftet är att reglera vilka aktörer som får använda varumärket. Principerna och villkoren utgår ifrån ett invånarperspektiv och från det värde som den offentligt finansierade hälso- och sjukvården, omsorgen samt tandvården står för. 

Huvudprincipen är att regionerna får använda varumärket 1177, tillsammans med det egna varumärket, på digitala tjänster för invånare inom hälsa, vård, omsorg och tandvård samt för administrativ verksamhet relaterat till dessa områden, som exempelvis tolktjänst och färdtjänst.

Den enskilda regionen beslutar om vilka tjänster och aktörer som ska ingå i det regionala utbudet via 1177. Det innebär också att det är regionen som ansvarar för hur kommunerna och deras utförare kan använda varumärket 1177 tillsammans med regionens varumärke på sina digitala tjänster

I varje region ska det finnas en roll eller funktion som ansvarar för bedömningar och beslut angående användning av varumärket. Personen ska fungera som kontaktpunkt till Inera i frågor som rör användning av varumärket.

De villkor som ställs för att få använda varumärket 1177 i digitala tjänster är:  

  • Om tjänsten används får att bedriva hälso-och sjukvård ska vårdgivaren som tillhandahåller tjänsten ansvara för att den vård som bedrivs via den digitala tjänsten följer relevanta lagar och regelverk som Hälso- och sjukvårdslagen (HSL), Patientdatalagen, Patientlagen, Offentlighets- och sekretesslagen, Lagen om digital offentlig service, webbdirektivet om tillgänglighet. Tjänsten ska också hålla en adekvat kvalitet vad gäller språk, innehåll och funktionalitet.
  • Aktören som tillhandahåller tjänsten är ansvarig för att tjänsten följer de krav som finns för informationssäkerhet, tillgänglighet och personuppgiftshantering.
  • Invånaren ska kunna hitta den digitala tjänsten på 1177.se och få information om vad tjänsten innehåller och vilken service som erbjuds. 
  • Om tjänsten genererar journalinformation ska den anslutas till 1177.se så att invånaren får en överblick över sina journaler oavsett utförare av hälso- och sjukvård.
  • Om tjänsten genererar tidbokningsinformation ska den anslutas till 1177.se, så att invånaren får en överblick över alla sina bokade tider oavsett utförare av hälso- och sjukvård.
  • Om invånare når den digitala tjänsten genom att logga in på 1177.se ska den digitala tjänsten följa Ineras checklista för uthopp från 1177.se.

Ta del av överenskommelsen i sin helhet: 

Hur digitala tjänster får visas upp på 1177.se

Utgångspunkten är att stödja invånarens möjligheter till valfrihet och delaktighet i vården. 

Alla digitala tjänster inom den offentligt finansierade hälso- och sjukvården som riktar sig till invånare och som tillhandahålls av en region får visas upp på de regionala sidorna på 1177.se där utbud och tjänster visas upp. Det gäller även utförare som har avtal med en region. Varje region beslutar i de enskilda fallen om vilka tjänster och aktörer som ska ingå i det regionala utbudet via 1177.se.  

1177.se ska ge saklig och korrekt information till invånare om vårdutbudet inom den offentligt finansierade hälso- och sjukvården, oavsett driftsform och om vården bedrivs fysiskt eller digitalt.  

Kvalitet, säkerhet och tillgänglighet

Tjänsterna som utgör 1177 är pålitliga, säkra och tillgängliga dygnet runt. All information och rådgivning bygger på vetenskap och beprövad medicinsk erfarenhet, och kvalitetssäkras av experter som läkare, sjuksköterskor och tandläkare. Kraven på säkerhet och tillgänglighet är höga. 1177 är en tillgänglig, samlad och säker ingång till hälso- och sjukvården för alla invånare.

1177 finns också som app för smarta telefoner och surfplattor.

Rättigheterna till varumärket

Inera äger rättigheterna till varumärket 1177 på uppdrag av regionerna i Sverige.

Grafiska riktlinjer

  • Varumärket ska följa riktlinjerna i varumärkesmanualen för 1177 med grafisk profil och UX-ramverk.
  • Varumärket får inte följas av något tillägg som innehåller produkt- eller leverantörsnamn.
  • Tillverkaransvaret ska framgå i tjänsten men får inte placeras i anslutning till logotypen för 1177.

Aktuella artiklar

1177.se

På 1177.se finns information från regionerna till invånarna om sjukdomar, hälsa, vård och behandling.

1177 e-tjänster

Genom att logga in på 1177.se kan invånarna kommunicera med vården på ett säkert sätt och göra vårdärenden, till exempel boka tid, förnya recept eller läsa sin journal. Alla regioner är anslutna till e-tjänsterna på 1177.

1177 på telefon

1177 på telefon används i regionernas verksamhet för sjukvårdsrådgivning.

Nyheter kopplade till 1177 Vårdguiden

Så har samtalsprocessen för sjukvårdsrådgivning på distans utvecklats

Elisabeth Almgren Eriksson, verksamhetsspecialist på Inera, har jobbat med sjukvårdsrådgivning sedan 2004. Sedan dess har telefonen kompletterats med allt fler tekniska stöd för rådgivning, men utmaningarna är desamma nu som då: ”För att lyckas med säker sjukvårdsrådgivning behövs förmåga att lyssna, vara skicklig i att leda samtalet och ställa relevanta frågor som säkerställer att viktig information kommer fram”, konstaterar hon.

Från förnya recept till storskalig provhantering i pandemins spår

I år är det 20 år sedan de första e-tjänsterna lanserades inom dåvarande Vårdguiden, dagens 1177.

Stort intresse för nya Agenda 1177

Under hösten har Inera startat en ny möteskonstellation, Agenda 1177, som kompletterar enskilda tjänsters användarforum. Intresset från regionerna är stort, då många efterfrågar information kring tvärfunktionellt utvecklingsarbete som påverkar fler än en tjänst inom 1177.

Egenprovtagning blir möjlig för alla

Alla ska kunna ta prover själv hemma, även de som inte har e-legitimation. Därför har Inera tagit fram en funktion som ger vården möjlighet att beställa ett provtagningskit åt invånaren och sedan följa upp och meddela provsvaret.

Så förenklas fria vårdvalet

Nu blir det lättare för invånare som önskar lista sig hos vårdgivare i andra regioner än den egna. Även stöd för val av fast läkarkontakt blir möjligt.

Nya åldersgränser för tjänster på 1177.se

Gemensam tillgång till tjänster inom 1177 för både unga och deras vårdnadshavare. Det föreslås i Ineras utredning om nya åldersgränser vid inloggning på 1177.

Invånarens samtycken på 1177.se

Invånare ska kunna ge samtycke digitalt och även kunna se sina redan givna samtycken på 1177.se. Det är tanken bakom ett kommande utvecklingsprojekt som Inera planerar att starta. Alla regioner har visat intresse för projektet och därför kommer en avsiktsförklaring att skickas ut under hösten 2022.

Hbtqi-certifiering för 1177.se, UMO.se och Youmo.se

Redaktionerna för 1177.se, UMO.se och Youmo.se har länge arbetat med frågor som rör inkludering och hur normer påverkar människors hälsa. Det finns många viktiga perspektiv som behöver bevakas för att kunna bidra till en jämlik vård och bättre hälsa för invånare. Ett av dem är hbtqi-perspektivet. Nu har redaktionerna valt att genomgå en hbtqi-certifiering.

Personligt med Sofie Zetterström om 1177

Affärsområdeschefen för 1177 berättar om varumärkesjusteringen och historiken kring 1177.

Videoverktyget – ett uppskattat komplement under samtalen med 1177

Allt fler regioner använder videoverktyget när invånaren ringer 1177. Västra Götalandsregionen och Region Jönköpings län har arbetat med införande under hösten 2021.

Fler tjänster kopplade till 1177 Vårdguiden

1177 direkt

1177 direkt är en digital ingång till första linjens vård som invånare når via 1177. Efter att ha loggat in kan invånaren få en automatisk bedömning av sina symtom och sedan få råd om självhjälp eller chatta med en sjuksköterska eller läkare. Om det finns behov går det även att växla över till videosamtal.

1177 egen provhantering

Med 1177 egen provhantering kan patienten själv beställa och planera sina provtagningar, och ibland även ta proverna själv. Inera erbjuder tjänsten till regioner, som i sin tur kan ansluta privata vårdgivare som de har avtal med.

1177 formulärhantering

Med 1177 formulärhantering kan vården hämta information från invånare på ett säkert och strukturerat sätt via e-tjänsterna på 1177.

1177 högkostnadsskydd

Med tjänsten 1177 högkostnadsskydd kan invånare se sina inbetalda avgifter inom öppenvården, hur mycket som återstår till frikortsnivån och giltighetstiden för utfärdade frikort. Tjänsten gör också att vårdpersonal kan få en samlad bild av invånares status för högkostnadsskydd genom att information kan utbytas mellan regionernas frikortssystem. Invånare når tjänsten genom att logga in på 1177.

1177 inkorg

Med 1177 inkorg kan vårdgivare skicka olika typer av meddelanden till invånare på ett säkert och kontrollerat sätt. Ett exempel är att skicka digitala kallelser inför ett vårdbesök med möjlighet för invånaren att boka om eller avboka en tid direkt från meddelandet, bekräftelse på en bokad tid, provsvar, läkarordinationer, uppmaning att svara på en hälsoenkät och uppföljning på vårdbesök.

1177 journal

Med 1177 journal kan invånarna ta del av sin egen journalinformation från hälso- och sjukvården på nätet. Du når informationen genom att logga in på 1177.se. Regioner, kommuner och privata vårdgivare som är offentligt finansierade kan ansluta till 1177 journal.

1177 listning

Med tjänsten 1177 listning kan invånare lista sig digitalt via 1177. Det går att lista sig i hemregionen eller i en annan region. Det går också att se sitt aktuella vårdval och välja fast läkarkontakt. Regioner kan ansluta sina listningssystem till 1177 listning.

1177 rådgivningsstödet webb

1177 rådgivningsstödet webb är ett medicinskt beslutsstöd för bedömning av vårdbehov.

1177 stöd och behandling

Med 1177 stöd och behandling kan vårdgivare i regionerna erbjuda stöd, behandlingar och utbildningar till invånare på ett säkert sätt via e-tjänsterna på 1177.

1177 symtombedömning och hänvisning

Med 1177 symtombedömning och hänvisning kan regioner erbjuda invånarna en digital ingång till första linjens vård. För invånarna kallas ingången 1177 direkt.

1177 tidbokning

Med 1177 tidbokning kan mottagningar visa upp sina bokningsbara tider så att invånare kan boka, omboka och avboka sina möten med vården via 1177. Invånarna kan också se sina bokade tider hos olika mottagningar samlade i en lista.

Mina intyg

I Mina intyg kan invånaren läsa, skriva ut och ladda ner sina läkarintyg. Det går också att skicka intyg till olika mottagare, exempelvis till Försäkringskassan. Mina intyg är en del av Intygstjänster och nås via 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Utbudstjänsten

Med Utbudstjänsten kan vårdpersonal och invånare få information om vilka vårdtjänster som regioner, och på sikt även kommuner, erbjuder på olika vårdenheter och mottagningar. Det underlättar för vårdpersonal när de till exempel ska skicka remisser. Det gör också att invånare själva kan söka i vårdtjänstutbudet via till exempel 1177.se.

Projekt kopplade till 1177 Vårdguiden

Verksamhetsstöd sjukvårdsrådgivning

Rådgivningsstödet inom 1177 på telefon går mot slutet av sin livslängd. Ett nytt, modernt och förbättrat verksamhetsstöd ska ersätta det nuvarande, som då avvecklas. Det nya Rådgivningsstödet utvecklas för att i delar kunna användas för sjukvårdsrådgivning även inom andra delar av första linjen.

Till toppen av sidan