1177

Om 1177 - ägare, varumärket och principer

1177 ska fungera som ett stöd för att inhämta kunskap och information inom hälso- och sjukvård, omsorg och tandvård för både invånare och alla som arbetar inom dessa områden. Regionerna beslutar och Inera utvecklar och förvaltar tjänsterna.

Regionerna beslutar - Inera utvecklar och förvaltar

1177 är resultatet av ett unikt samarbete mellan Sveriges regioner och det är Inera som utvecklar och förvaltar tjänsterna. Den gemensamma, långsiktiga satsningen har gjort 1177 till en självklar del av hälso- och sjukvård, omsorg och tandvård. Fler än hundratusen anställda inom vården får tillgång till tillförlitliga kliniska kunskapsstöd och möjligheten att kommunicera med patienter. Via telefonnumret 1177 ger tvåtusen sjuksköterskor sjukvårdsrådgivning och flera hundra experter kvalitetssäkrar innehållet på de båda webbplatserna 1177.se och vardpersonal.1177.se samt i de övriga tjänsterna.

Kvalitet, säkerhet och tillgänglighet

Tjänsterna som utgör 1177 är pålitliga, säkra och tillgängliga dygnet runt. Alla kunskapsstöd och all rådgivning bygger på vetenskap och beprövad medicinsk erfarenhet, och kvalitetssäkras av experter som läkare, sjuksköterskor och tandläkare. Kraven på säkerhet och tillgänglighet är höga. 1177 är en tillgänglig, samlad och säker ingång till hälso- och sjukvård, omsorg och tandvård för såväl invånare som profession.

Varumärket 1177

Varumärket 1177 signalerar en god och jämlik tillgång till hälso- och sjukvård, omsorg och tandvård tillsammans med information och vägledning till rätt vård i rätt tid.

1177.se får invånaren också en samlad överblick över sin personliga information, oavsett var inom hälso- och sjukvård, omsorg och tandvård informationen är skapad.

vardpersonal.1177.se samlas kunskapsstöd och verktyg för medarbetare inom hälso- och sjukvård, omsorg och tandvård.

Den samlade tillgången till information för invånare respektive profession under varumärket 1177 tydliggör, förenklar och effektiviserar både hantering och användning av kliniska kunskapsstöd och verktyg. Därmed ökar även nyttan av dem inom hälso- och sjukvård, omsorg och tandvård.

Inera äger rättigheterna till varumärket 1177 på uppdrag av regionerna i Sverige.

Principer för att använda varumärket

För att bibehålla tydligheten och det höga förtroende som varumärket står för har en gemensam överenskommelse tecknats mellan regionerna. Syftet är att reglera vilka aktörer som får använda varumärket när invånare är målgruppen. Principerna och villkoren utgår ifrån ett invånarperspektiv och från det värde som den offentligt finansierade hälso- och sjukvården, omsorgen samt tandvården står för.

Huvudprincipen är att regionerna får använda varumärket 1177, tillsammans med det egna varumärket, på digitala tjänster för invånare inom hälso- och sjukvård, omsorg och tandvård samt för administrativ verksamhet relaterat till dessa områden, som exempelvis tolktjänst och färdtjänst.

Den enskilda regionen beslutar om vilka tjänster och aktörer som ska ingå i det regionala utbudet via 1177. Det innebär också att det är regionen som ansvarar för hur kommunerna och deras utförare kan använda varumärket 1177 tillsammans med regionens varumärke på sina digitala tjänster

I varje region ska det finnas en roll eller funktion som ansvarar för bedömningar och beslut när det gäller användning av varumärket. Personen ska fungera som kontaktpunkt till Inera i frågor som rör användning av varumärket.

De villkor som ställs för att få använda varumärket 1177 i digitala tjänster till invånare är:

  • Om tjänsten används för att bedriva hälso-och sjukvård ska vårdgivaren som tillhandahåller tjänsten ansvara för att den vård som bedrivs via den digitala tjänsten följer relevanta lagar och regelverk som Hälso- och sjukvårdslagen (HSL), Patientdatalagen, Patientlagen, Offentlighets- och sekretesslagen, Lagen om digital offentlig service, webbdirektivet om tillgänglighet. Tjänsten ska också hålla en adekvat kvalitet vad gäller språk, innehåll och funktionalitet.
  • Aktören som tillhandahåller tjänsten är ansvarig för att tjänsten följer de krav som finns för informationssäkerhet, tillgänglighet och personuppgiftshantering.
  • Invånaren ska kunna hitta den digitala tjänsten på 1177.se och få information om vad tjänsten innehåller och vilken service som erbjuds.
  • Om tjänsten genererar journalinformation ska den anslutas till 1177.se så att invånaren får en överblick över sina journaler oavsett utförare av hälso- och sjukvård.
  • Om tjänsten genererar tidbokningsinformation ska den anslutas till 1177.se, så att invånaren får en överblick över alla sina bokade tider oavsett utförare av hälso- och sjukvård.
  • Om invånare når den digitala tjänsten genom att logga in på 1177.se ska den digitala tjänsten följa Ineras checklista för uthopp från 1177.se.

Ta del av överenskommelsen i sin helhet:

Hur digitala tjänster får visas upp på 1177.se

Alla digitala tjänster inom den offentligt finansierade hälso- och sjukvården, omsorgen och tandvården som riktar sig till invånare och som tillhandahålls av en region får visas upp på de regionala sidorna på 1177.se där utbud och tjänster visas upp. Det gäller även utförare som har avtal med en region. Varje region beslutar i de enskilda fallen om vilka tjänster och aktörer som ska ingå i det regionala utbudet via 1177. 1177 ska ge saklig och korrekt information till invånare om vårdutbudet inom den offentligt finansierade hälso- och sjukvården, omsorgen och tandvården oavsett driftsform och om vården bedrivs fysiskt eller digitalt.  

Utgångspunkten är att stödja invånarens möjligheter till valfrihet och delaktighet i vården.

Grafiska riktlinjer

  • Varumärket ska följa riktlinjerna i varumärkesmanualen för 1177 med grafisk profil och UX-ramverk.
  • Varumärket får inte följas av något tillägg som innehåller produkt- eller leverantörsnamn.
  • Tillverkaransvaret ska framgå i tjänsten men får inte placeras i anslutning till logotypen för 1177.

Aktuella artiklar

1177

1177 finns för att ge stöd och hjälpa invånare till god hälsa och rätt vård. Varumärket består av tjänster för både vårdprofession och invånare.

Målbild för 1177

1177 ska bidra i omställningen till nära vård. Som stöd har Inera tillsammans med regionerna tagit fram en gemensam målbild med sikte på 2030.

Användarforum

Många av Ineras tjänster erbjuder användarforum, och representanter från regioner och kommuner är välkomna att delta.

Till toppen av sidan