Om Inera

Upphandling

Inera upphandlar varor och tjänster för sin verksamhet i enlighet med lagen om offentlig upphandling, LOU. Reglerna i LOU är nationella, men bygger på EU-rättsliga direktiv.

Syftet är att säkerställa den fria rörligheten för varor, tjänster, personer och kapital på EU:s inre marknad. Vi verkar också för att anpassa våra upphandlingar så att även små och medelstora aktörer kan konkurrera med sina anbud.

Vi använder oss av upphandlingsverktyget Mercell TendSign för att hantera och annonsera våra upphandlingar.

Uppförandekod för leverantörer

Inera är ett aktiebolag som ägs av regioner och kommuner med uppdraget att skapa förutsättningar för att digitalisera välfärden. Vi ska agera så att samhället, medborgarna, leverantörer och samarbetspartners känner förtroende för att vi utför vårt samhällsviktiga uppdrag professionellt och effektivt.

Det är viktigt för oss att vår verksamhet, samt de tjänster och varor som levereras till Inera, bidrar till hållbar utveckling, det vill säga är socialt, ekonomiskt och miljömässigt långsiktigt hållbara.

I syfte att konkretisera Ineras hållbarhetspolicy och systematiska hållbarhetsarbete för att bidra till uppfyllelse av de globala målen i Agenda 2030 har en uppförandekod för leverantörer tagits fram.

Vi vill ha ett nära samarbete med seriösa och ansvarstagande leverantörer och vi tror på en konstruktiv och öppen dialog kring hållbarhetsfrågor för att bygga ömsesidigt förtroende och åstadkomma en gemensam hållbar utveckling.

Tillsammans skapar vi en digitaliserad och hållbar framtid.

Grunderna för uppförandekoden

Uppförandekoden bygger på väl etablerade konventioner och deklarationer för bland annat mänskliga rättigheter, arbetstagares rättigheter, miljö och antikorruption.

Leverantören ska leva upp till de krav som föreskrivs i Ineras uppförandekod för leverantörer. Så långt det står inom leverantörens kontroll ska leverantören även säkerställa att de aktuella kraven uppfylls av eventuella underleverantörer, som direkt eller indirekt medverkar i leverans av tjänster eller varor till Inera.

Uppförandekoden definierar viktiga krav på samarbetet och utgör en viktig grund för kravställning och uppföljning av Ineras leverantörskedja.

Nyheter

Till toppen av sidan