Pågående utveckling

Sammanhållen planering på 1177

Projektet ska bidra till visionen om ett sammanhållet 1177 där det öppna och det inloggade läget upplevs som en sammanhängande webbplats. Det innebär en mer modern, intuitiv, lättnavigerad och integrerad användarupplevelse i samtliga delar av 1177.se. På så vis kommer individer med komplexa vårdbehov och flera kontakter få bättre förutsättningar att kontakta vården. Projektet ska också ta fram en första version av 1177 för vårdpersonal. Projektet är en del i Ineras färdplan för att realisera intentionerna i målbilden för 1177.

Filmen beskriver projektet Sammanhållen planering och det arbete som pågår för att göra 1177 ännu mer användbart.

Om projektet

Omställningen till nära vård som pågår på lokal, regional och nationell nivå innebär ett mer personcentrerat arbetssätt med ökade möjligheter för invånare att vara delaktig i sin egen vård och omsorg. Projektet Sammanhållen planering på 1177 ska stödja omställningen, bland annat genom att erbjuda lättillgängliga översikter som samlar den information som är mest relevant för stunden. Där ska invånare exempelvis kunna överblicka sina vårdkontakter, bokade tider, planerade insatser, läkemedel, provtagning, egenvård och individanpassad patientinformation.

Ett viktigt mål för projektet är att all information som invånaren behöver ska finnas tillgänglig, utan de informationsluckor som uppstår om inte alla vårdgivare och system är anslutna till den nationella infrastrukturen. En del av målbilden går att realisera med hjälp av den information från vårdinformationssystemen som redan idag visas upp för invånare via 1177.se och för medarbetare i vård och omsorg i tjänsten nationell patientöversikt, NPÖ. För att kunna förverkliga resten av konceptet för sammanhållen planering på 1177.se driver projektet ett gemensamt arbete för att identifiera och ta fram överenskomna standarder för nya informationsmängder, från regioner och på sikt även från kommuner.

Projektets första etapp pågår till och med sommaren 2025. Under den perioden görs vissa konkreta utvecklingsinsatser på 1177.se. Samtidigt påbörjas ett mer långsiktigt förändringsarbete genom utredningar om juridik, informatik och tekniska lösningar. Detta arbete görs med stöd av arbetsgrupper som bemannas av regionerna. Under projektperioden tas en avsiktsförklaring fram som underlag för fortsatt arbete i nästa etapp.

Illustration som visar sammanhållen planering på 1177.
Projektet Sammanhållen planering ska bidra till en samordnad vård och omsorg med individen som aktiv medskapare.

Projektet är en del i Ineras färdplan för att realisera intentionerna i målbilden för 1177.

Leveranser

Viktiga leveranser i projektet är ett uppdaterat koncept och utseende på 1177 som innebär en smidigare navigering mellan öppna och inloggade delar. Ett exempel är att presentera väl använda och viktiga tjänster tydligt redan innan man som invånare loggar in. Inom detta område finns skisser med förslag på nya vyer och struktur på artikelsidor att inspireras av. De togs fram tillsammans med en arbetsgrupp från regionerna i en förstudie under vintern 2022-2023. Arbetet med att realisera en förbättrad användarupplevelse drivs som en del av projektet under 2024.

En annan leverans, planerad till sommaren 2024, är den första versionen av webbplatsen 1177 för vårdpersonal, som kan beskrivas som en ”systersajt” till 1177.se. Beslutet att utveckla ett 1177 för vårdpersonal är taget gemensamt av Ineras styrelse och styrgruppen för kunskapsstyrningen, SKS. I en första version innebär det att samla de kunskapsstöd som ingår i Nationellt kliniskt kunskapsstöd, NKK, samt Vårdhandboken och Rikshandboken i barnhälsovård som Inera driver sedan tidigare, på en gemensam öppen webbplats. Längre fram kommer projektet att leverera förslag på en fortsatt utveckling av 1177 för vårdpersonal med även inloggade delar.

Projektet kommer under sin första etapp också att leverera utredningar om juridiska förutsättningar och en utveckling av målarkitekturen för 1177. Det arbete som görs tillsammans med arbetsgrupper från regionerna kommer att leda fram till förslag inom informatikområdet som därefter behöver realiseras i olika verksamhetssystem. En avsiktsförklaring för fortsatt arbete inom projektet blir en leverans som samlar resultatet av utredningsarbetet under den första etappen.

På projektets egna sidor kan du följa arbetet med att ta fram digitalt stöd för sammanhållen planering på 1177.se:

Tidplan

  • Projektets första etapp pågår fram till och med augusti 2025.
  • Leveranser i form av förbättringar i navigering och utseende på 1177.se sker löpande.
  • Den första versionen av 1177 för vårdpersonal beräknas vara publicerad till sommaren 2024.
  • En avsiktsförklaring som underlag för fortsatt arbete kommer att skickas ut i början av 2025.

Kontaktperson

Projektledare Kristina Stensson Ljungdahl, Kristina.StenssonLjungdahl@inera.se

Till toppen av sidan