Aktuellt

Så kan den nya lagen tillämpas i praktiken

Nya lagen om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation möjliggör smidigare informationsdelning mellan aktörer som möter samma individ. Inera har utrett hur lagen ska tolkas i praktiken för att kunna omsättas i digitala system och tjänster. Marie-Louise Hammar i Örebro kommun deltog i utredningen och ser framför allt en stor nytta i att information faktiskt blir dokumenterad och inte stannar i ett telefonsamtal mellan olika medarbetare.

Den 1 januari 2023 infördes en ny lag som gör det möjligt för vård- och omsorgsgivare att utbyta information mellan varandra när det gäller insatser för äldre och för invånare med funktionshinder. I samband med att lagen trädde i kraft påbörjade Inera en utredning med ett juridiskt fokus, så att den på sikt ska kunna tillämpas i praktiken.  

Bild på Marie-Louise Hammar, hon arbetar som socialt ansvarig samordnare inom vård och omsorg i Örebro kommun.
Marie-Louise Hammar arbetar som socialt ansvarig samordnare inom vård och omsorg i Örebro kommun.

– Möjligheterna som erbjuds av lagen om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation är betydande när det gäller att möta behoven inom nära vård, särskilt genom att stödja informationsdelning mellan olika vård- och omsorgsgivare. Vård- och omsorgsgivare kommer kunna ta del av och dela information med andra aktörer som träffar samma invånare. Jag ser framför allt en stor nytta i att information faktiskt blir dokumenterad och inte stannar i ett telefonsamtal mellan olika medarbetare. Den främsta nyttan för invånarna är att de slipper upprepa sin medicinska historia i varje enskilt vårdmöte, säger Marie-Louise Hammar, som deltagit i utredningens arbetsgrupp och arbetar som socialt ansvarig samordnare inom vård och omsorg i Örebro kommun.

Ineras utredning ger stöd

Utredningen innehåller bland annat olika användningsområden som lagen kan ha i praktiken och vilken typ av information som får eller inte får delas. Den tar även upp de krav som ställs på system utifrån lagstiftningen och avslutas med förslag på områden som tjänar på att hanteras gemensamt mellan huvudmännen, till exempel att ha en gemensam syn på lagring och gallring av information.  

– Utredningen tar upp olika områden som kan beröras av lagen och går igenom ett antal scenarier där lagen kan tillämpas med hjälp av ett system för sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. Den tar också höjd för de utmaningar som vi på kommunsidan kan komma att ställas inför, bland annat samtyckesinhämtning från invånare med nedsatt beslutsförmåga. Utredningen ger också en bra bild över vad vi behöver komma igång med. Anpassning till den nya lagen är exempelvis viktig i samband med implementeringen av vårt nya verksamhetssystem, säger Marie-Louise Hammar.

Efterlängtade möjligheter

Lagen om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation ersätter bestämmelserna om sammanhållen journalföring i Patientdatalagen. När Patientdatalagen började gälla år 2008 tog Inera fram en utredning som fungerade som ett stöd för den systemutveckling som skedde gemensamt mellan regionerna i form av Ineras nationella infrastruktur, arkitektur och tjänster som Nationell patientöversikt, NPÖ, och Journalen. Den nya utredningen ersätter den gamla och ska fungera som ett stöd för kommuner, regioner och leverantörer vid upprättandet av system för sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. 

Patrik Sundström, tf vd Inera.
Patrik Sundström är tillförordnad vd på Inera.

De nya möjligheterna denna lag ger är otroligt efterlängtade och kommer att skapa nytta både för enskilda och för medarbetare i vård och omsorg som nu kan få en helhetsbild av patienters och brukares hälsoläge. Det handlar både om ökad kvalitet, säkerhet, trygghet och arbetsmiljö i en verksamhet som ofta ställs inför svåra beslut. Detta ligger mig personligen väldigt varmt om hjärtat, inte minst eftersom jag var huvudsekreterare i en statlig utredning som redan 2014 lade fram ett motsvarande förslag. Så det är verkligen äntligen! säger Patrik Sundström tf vd på Inera.  

Han framhåller att det nu blir viktigt att svensk vård och omsorg sluter samman och tar initiativ till satsningar för att utveckla it-system, informatik och arbetssätt som tillvaratar lagens möjligheter. 

Inera kommer att vara en aktiv del i detta och proaktivt visa hur vår infrastruktur och våra tjänster kan användas och vidareutvecklas för att stödja kommuner, regioner och privata utförare, säger Patrik Sundström. 

Fler nyheter

Prenumerera på Ineras nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om Ineras tjänster, projekt och kommande evenemang. Läs intervjuer med kunder och experter. Aktuellt från Inera skickas en gång i månaden.

Nyheter

Här hittar du övergripande nyheter om Inera.

Till toppen av sidan