1177 Vårdguiden

Om 1177 Vårdguiden

1177 Vårdguiden är invånarnas samlade ingång till den offentliga hälso- och sjukvården. Invånarna kan när som helst besöka 1177.se, logga in för personliga e-tjänster och ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning. Bakom 1177 Vårdguiden står alla regioner i samverkan.

En person sitter vid frukostbordet och läser på 1177.se.

1177 Vårdguiden är resultatet av ett unikt samarbete mellan Sveriges regioner. Den gemensamma, långsiktiga satsningen har gjort 1177 Vårdguiden till en självklar del av hälso- och sjukvården. Fler än hundratusen anställda inom vården kommunicerar med patienter via 1177 Vårdguidens e-tjänster, närmare tvåtusen sjuksköterskor ger sjukvårdsrådgivning genom 1177 Vårdguiden på telefon, och flera hundra experter kvalitetssäkrar innehållet i 1177.se och de övriga tjänsterna.

Principer för att använda varumärket

Varumärket 1177 Vårdguiden signalerar en god och jämlik tillgång till hälsa, vård och omsorg tillsammans med konkurrensneutral information och vägledning till rätt vård i rätt tid.  

1177 Vårdguiden står också för tillgången till en samlad överblick över invånarens personliga information, oavsett vilken vård- eller omsorgsgivare som har skapat informationen.  

Grundprincipen är att varumärket 1177 Vårdguiden, tillsammans med det egna varumärket, får användas i regioners och kommuners upphandlade eller egenutvecklade digitala tjänster som riktar sig till invånare inom området hälso- och sjukvård. 

De krav som ställs för att få använda varumärket är att:  

  • Regionen eller kommunen ansvarar för att vården som bedrivs via den digitala tjänsten är förenlig med hälso- och sjukvårdslagen samt uppfyller de kvalitetskrav för exempelvis informationssäkerhet och personuppgiftshantering som huvudmannen själv ställer.  
  • Invånaren ska kunna hitta den digitala tjänsten på 1177.se och få information om vad tjänsten innehåller. 
  • Om tjänsten genererar journalinformation ska invånaren i efterhand kunna nå sin personliga information via Journalen på 1177.se. Om detta krav inte kan uppfyllas direkt ska huvudmannen ha en tidplan för när detta kan ske för att få använda varumärket i den digitala tjänsten.  

Principer för hur digitala tjänster får visas upp på 1177.se 

Utgångspunkten är att stödja invånarens möjligheter till valfrihet och delaktighet i vården. 

Alla digitala tjänster inom den offentligt finansierade hälso- och sjukvården som riktar sig till invånare och som tillhandahålls av en region eller kommun, eller av en utförare med avtal med en region eller kommun, får visas upp på de regionala sidor där utbud och tjänster samlas och visas upp på 1177.se. Varje region och kommun beslutar i de enskilda fallen om vilka tjänster och aktörer som ska ingå i det regionala utbudet via 1177.se.  

1177.se ska ge saklig och korrekt information till invånare om vårdutbudet inom den offentligt finansierade hälso- och sjukvården, oavsett driftsform och om vården bedrivs fysiskt eller digitalt.  

Kvalitet, säkerhet och tillgänglighet

Tjänsterna som utgör 1177 Vårdguiden är pålitliga, säkra och tillgängliga dygnet runt. All information och rådgivning bygger på vetenskap och beprövad medicinsk erfarenhet, och kvalitetssäkras av experter som läkare, sjuksköterskor och tandläkare. Kraven på säkerhet och tillgänglighet är höga. 1177 Vårdguiden är en tillgänglig, samlad och säker ingång till hälso- och sjukvården för alla invånare.

1177 Vårdguiden finns också som app för smarta telefoner och surfplattor.

Stärker invånaren i mötet med vården

1177 Vårdguiden stärker invånaren så att hen blir mer kunnig, trygg och delaktig i sin egen vård och hälsa. Invånarens perspektiv genomsyrar allt innehåll och alla tjänster. Det påverkar hur ett rådgivningssamtal genomförs, utformningen av texter, bildval och tjänster. Utvecklingen av 1177 Vårdguiden sker alltid med invånaren i fokus.

Första linjens digitala vård

Det pågår ett intensivt arbete för att utveckla och modernisera 1177 Vårdguiden.

Med 1177 Vårdguiden som startpunkt ska invånaren få överblick över alla sina kontakter med hälso- och sjukvården, och möjlighet att vid behov lotsas direkt till digital eller fysisk vård.

Läs mer om allt utvecklingsarbete som pågår i programmet Första linjens digitala vård

Nyheter kopplade till 1177 Vårdguiden

Fler tjänster kopplade till 1177 Vårdguiden

Projekt kopplade till 1177 Vårdguiden

Till toppen av sidan