Ändringar 2022

17 juni 2022

Inera förbättrar befintliga avtalsdokument.

Förbättrat avtalsinnehåll

Inera förbättrar avtalsinnehållet i följande avtalsdokument:

Digitalt möte

 • Reviderat och justerat behandlingens ändamål och typ av personuppgifter. Nya typer av personuppgifter har lagts till. Redaktionellt justerat kategorier av personer och tjänstespecifika instruktioner. En instruktion har tagits bort.
 • Särskilda villkor avseende abonnemangets löptid samt uppsägning av abonnemang har utgått.
 • Ny tilläggsbeställning har införts avseende support utanför kontorstid.
 • Redaktionella justeringar har genomförts.

Ändringarna gäller från och med 16 september 2022.

Födelseanmälan

 • Redaktionella justeringar har genomförts.
 • Tillägg av tjänsten Sjunet under Beroenden av Ineras tjänster.

Ändringarna gäller från och med 17 juni 2022.

Personuppgiftstjänsten

 • Tydligare instruktion till Inera att ta emot och förvara envar regions aviseringar från Skatteverket.
 • Instruktioner om vilka aktörer och tjänster som får ta del av respektive regions person- och adressuppgifter.
 • Instruktioner om att privata vårdutförare inte får ta del av adressuppgifter för invånare med sekretessmarkering.
 • Begränsat statliga myndigheters anslutning till tjänsten (undantag får prövas i varje enskilt fall).
 • Begränsat delning och användning av invånares frivilligt lämnade kontaktuppgifter till hälso- och sjukvård, folktandvård och smittskydd; genom ett åtagande för kund (inte genom en instruktion).

Ändringarna gäller från och med 16 september 2022.

Statistiktjänsten

 • Nya instruktioner avseende export till kund av detaljerad statistik.
 • Beskrivning av Tjänsten har justerats och kompletterats.
 • Redaktionella justeringar har genomförts.

Ändringarna gäller från och med 17 juni 2022.

Utbudstjänsten

 • Redaktionellt justerat behandlingens ändamål, typ av personuppgifter och kategorier av personuppgifter.
 • Tillägg av åtaganden i Punkt 8.1 Kundens Åtaganden.

Ändringarna gäller från och med 17 juni 2022.

Utomlänsfakturering

 • Reviderat och redaktionellt justerat behandlingens ändamål, typ av personuppgifter och kategorier av personuppgifter. Ersatt en instruktion med en uppdaterad instruktion och lagt till en allmän instruktion.
 • Tillägg av tjänsten HSA under Beroenden av Ineras tjänster.

Ändringarna gäller från och med 17 juni 2022.

Video- och distansmöte

 • Reviderat och justerat behandlingens ändamål, typ av personuppgifter och kategorier av registrerade.
 • Nya typer av personuppgifter har lagts till och en ny kategori registrerade har tillförts. Redaktionellt justerat instruktioner.
 • En ny gallringsinstruktion har lagts till och en har tagits bort.
 • Redaktionella justeringar har genomförts.

Ändringarna gäller från och med 17 juni 2022.

Till toppen av sidan