Gå till innehåll

Ändringar

Inera gör löpande förbättringar i sina avtal så att avtalen alltid ska reglera Ineras tjänster på korrekt sätt. Förbättringarna görs genom ändringar i avtalsdokumenten. På denna sida kan kunden ta del av ändringar inom ramen för Kundavtal 2 - Avtal om Kundens användning av Ineras Tjänster.

Med hänsyn till det stora antal aktörer som ska teckna Kundavtal 2 har Inera en stor beredskap för att oftare än vanligt genomföra förtydliganden. Inera tar tacksamt emot önskemål om nya behov i Kundavtal 2. Under resterande del av 2018 är Ineras avsikt att publicera två nya utgåvor av Kundavtal 2, en i slutet av oktober och en i slutet av december. Därefter är Ineras avsikt att publicera maximalt två nya utgåvor per år.

17 oktober 2018

Inera utökar antalet tjänster som omfattas av Kundavtal 2 med följande tjänster:

Utökningen av tjänster är en ändring i Kundavtal 2, vilken är till fördel för kunderna. Kundavtal 2 utökas därför med de nya tjänsterna 2018-10-17. Var vänlig notera att olika kunder kan köpa olika tjänster av Inera. Den enskilda kundens möjligheter att använda Ineras tjänster bestäms av vilka kompetensområden kunden verkar inom. Den enskilda kundens möjligheter att använda en eller flera av de nya tjänsterna beror därför på vilken kundkategori kunden tillhör.

4 juli 2018

Vissa redaktionella justeringar, förtydliganden och kodifieringar av praxis (med vilket menas att avtalet har tillförts bestämmelser om att parterna ska agera på sätt som de redan gör vid tillhandahållandet av tjänsten) har gjorts i Avtal om Kundens användning av Ineras Tjänster, i avtalsdokumenten Journal via nätet - Beskrivning och tjänstespecifika villkor, Personuppgiftstjänsten - Beskrivning och tjänstespecifika villkor och Stöd och behandling - Beskrivning och tjänstespecifika villkor. De redaktionella justeringarna, förtydligandena och kodifieringarna kommer till uttryck i uppdaterade versioner (1.1) av de angivna avtalsdokumenten. De uppdaterade versionerna av avtalsdokumenten börjar gälla 2018-07-04. Ingen av de genomförda justeringarna är klassificerade som väsentliga.

28 maj 2018

Sedan utskicket till regioner och landsting den 7 maj har Inera tagit emot önskemål om några förtydliganden. Baserat på dessa har Inera genomfört vissa mindre redaktionella förtydliganden i den version av Kundavtal 2 som Inera kommer att skicka ut till kommuner den 29/5. Eftersom Inera endast har en giltig version av varje avtalsdokument kommer dessa förändringar att gälla för samtliga kunder som har tecknat och kommer att teckna Kundavtal 2. Ingen av de införda ändringarna förändrar Avtalets innebörd.

Avtalets huvuddokument

Inera har gjort en allmän översyn av hela Avtalets huvuddokument. Ett flertal mindre redaktionella förtydliganden har införts. Dessutom har en redaktionell omskrivning av hela kapitel 20 (Avtalets ersättande av tidigare tecknade avtal) införts.

Allmänna villkor

Redaktionellt förtydligande av ingressen till punkt 2.4 gällande Kund som anlitar Agent.
Redaktionellt förtydligande av punkt 14.2 gällande Kundens data.

 

Om du har frågor om innehållet i Kundavtal 1 eller Kundavtal 2 - kontakta oss här

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support