Kontakta oss

Frågor och svar om kundavtalet

Här har vi samlat vanliga frågor och svar om kundavtalet.

Om avtalsdokumentets struktur

Vad är den största skillnaden mellan Kundavtal 1 och Kundavtal 2?

Den största skillnaden mellan Kundavtal 1 och Kundavtal 2 är att kunden i Kundavtal 2 inte behöver administrera och teckna avtal varje gång den ska använda en ny tjänst samt att personuppgiftsbiträdesavtalet är en integrerad del av Kundavtal 2 och därför inte behöver tecknas separat.

Kundavtal 1 kan vara i digitalt- såväl som i pappersformat och innebär att kunden måste teckna ett nytt avtal varje gång den ska använda en ny tjänst. Inom ramen för Kundavtal 1 tecknar kunden och Inera ett separat personuppgiftsbiträdesavtal för reglering av personuppgiftsbehandling.

Kundavtal 2 är ett IT-stödbaserat automatiserat avtalssystem. Det grundar sig på att kunden tecknar avtal endast en gång och därefter kan beställa alla tjänster utan att teckna nya avtal.

Varför hänvisar avtalsdokumenten i Kundavtal 2 i vissa fall till www.inera.se?

Inera har en mycket stark ambition att minska kundens och Ineras avtalsadministration. Därför hänvisar Inera i vissa fall i Kundavtal 2 till avtalstexter på www.inera.se.

Hur får vi som kunder veta när Inera gör ändringar i villkoren?

Inera har som princip att skriftligt meddela kundens kontaktperson om ändringar, oavsett de sker i avtalsdokumenten eller på www.inera.se.

Varför förekommer vissa regleringar i flera avtalsdokument?

Inera arbetar nu för att ersätta alla Kundavtal 1 med Kundavtal 2. Innan övergången är klar behöver vissa avtalsdokument samtidigt stödja båda Kundavtal 1 och Kundavtal 2 men även Ineras Agentavtal.

Att vissa avtalsdokument, men inte alla, samtidigt kommer att användas inom Kundavtal 1, Kundavtal 2 och Agentavtalet medför att regleringar kan förekomma i fler avtalsdokument samtidigt.

Varför förekommer definitioner i flera olika dokument och varför är vissa definitioner samma i olika avtalsdokument?

Orsaken till att samma definition förekommer i fler än ett avtalsdokument är att vissa avtalsdokument i Kundavtal 2, men inte alla, används samtidigt i Kundavtal 1 och i Agentavtalet. Ineras avsikt är att arbeta bort de definitioner som idag finns på grund av Kundavtal 1.

Definitioner gemensamma för hela Inera finns beskrivna på www.inera.se. De kompletteras i Kundavtal 2 med definitioner som är gemensamma i Kundavtal 2, dvs används i fler än ett avtalsdokument. Därutöver finns, i vissa avtalsdokument, kompletterande definitioner som endast används i det specifika avtalsdokumentet.

Att teckna Kundavtal 2

Hur ska vi som inte använder e-legitimation kunna teckna Kundavtal 2?

Kundavtal 2 är ett digitalt avtal och tecknas i första hand med e-legitimation. Skälen är flera, bland annat har en e-legitimation ett högre bevisvärde än en traditionell signatur och den bidrar även mycket till att minska kundernas och Ineras avtalsadministration. Om kundens företrädare inte har möjlighet att använda e-legitimation kan ni kontakta oss.

I vår organisation har vi krav på att två personer ska teckna avtal i förening för att det ska vara bindande. Är detta möjligt?

Ja, det är möjligt att göra detta via Ineras kundportal.

Varför har inte vi som privat vårdgivare, statlig myndighet eller annan privat aktör ännu fått teckna Kundavtal 2?

Inera valde att först erbjuda landsting och regioner att teckna Kundavtal 2. Därefter erbjöds alla kommuner att teckna Kundavtal 2. Ineras kommer, i omgångar och med start i november 2018, börja erbjuda privata vårdgivare att teckna Kundavtal 2. Därefter kommer statliga myndigheter och systemintegratörer erbjudas att teckna Kundavtal 2.

Skälet till att alla kunder inte samtidigt erbjuds teckna Kundavtal 2 är att Inera inte har kapacitet att hantera alla kunder samtidigt.

Om en GDPR-relaterad skada inträffar är hanteringen av denna reglerad i Dataskyddsförordningen.

Varför hittar jag inte alla Ineras tjänster i informationen om Kundavtal 2 på www.inera.se?

Inera arbetar just nu med att överföra alla Ineras tjänster från Kundavtal 1 till Kundavtal 2. Inera har inte kapacitet att överföra alla tjänster samtidigt utan överföringen sker successivt. Alla överförda tjänster publiceras här.

Ingår alla Ineras tjänster i Kundavtal 2 och vilka avtal gäller för tjänster om inte ingår i Kundavtal 2?

Inera kommer att överföra alla tjänster till Kundavtal 2 men alla tjänster kommer inte ingå i Kundavtal 2 från start. Inera kommer successivt överföra alla tjänster till Kundavtal 2. När alla tjänster är överförda till Kundavtal 2 fortsätter tidigare kundavtal att gälla.

Vad gäller för de tjänster vi redan tecknat Kundavtal 1 för? Krävs någon ytterligare åtgärd från oss som kund?

När ni som kund tidigare tecknat Kundavtal 1 för en tjänst och nu tecknar Kundavtal 2 kommer Inera, för de tjänster ni redan har avtal om, registrera att ni nu beställt dem enligt Kundavtal 2.

Ni behöver inte vidta någon ytterligare åtgärd utan kan fortsätta att använda tjänsten liksom tidigare.

Om villkor i Kundavtal 2

Är Ineras ensidiga rätt att ändra i Kundavtal 2 ett nytt villkor?

Nej, detta villkor finns redan i Ineras nuvarande Allmänna villkor och gäller därmed redan för alla Ineras tjänster.

Vad är skillnaderna mellan nuvarande Allmänna villkor och den nya versionen av Ineras Allmänna villkor?

Den största skillnaden är att i den tidigare versionen av Allmänna villkor fanns ett antal regleringar av skada som nu är flyttade till avtalsdokumentet Reglering av skada och därför inte längre finns kvar i Allmänna villkor. Utöver detta har Inera, liksom i hela arbetet med Kundavtal 2, haft målsättningen att inte införa justeringar som inte är påkallade av GDPR eller av Ineras möjligheter att tillhandahålla tjänster till privata aktörer.

Är Ineras rätt att överlåta avtal ett nytt villkor?

Nej, detta villkor, finns redan i Ineras nuvarande Allmänna villkor och gäller därmed redan för alla Ineras tjänster. Kundavtal 2 följer dataskyddsförordningen (GDPR) när det gäller hur ett personuppgiftsbiträde får överlåta avtal och utse underbiträden.

Vad betyder "skälig tid"?

Skälig tid är en vanligt förekommande juridisk term. Skälig tid används i Kundavtal 2 i de fall då Inera inte kan specificera en exakt tid på grund av att omständigheter i varje enskilt fall påverkar tiden.

Vad menas med "väsentlig ändring av innehållet"?

Med väsentlig ändring avses ändringar som är av den art att de påverkar kunden/agenten på något sätt genom att själva innehållet i avtalet ändras. Inera avser således inte mindre ändringar som till exempel förtydliganden, stavfel, ändring av typsnitt eller andra små uppdateringar som inte påverkar avtalets innehåll alternativt ändringar som är till fördel för kunden eller agenten.

Vem avgör vilken ”skyndsamhet omständigheterna kräver”?

Det är omständigheterna som avgör hur skyndsamt det är. Det går inte att specificera en tid då det kan vara olika omfattning på det som inträffar. Vissa händelser kanske måste åtgärdas omedelbart medan andra saker kan vänta en timme eller i andra fall ett/flera dygn.

Hur fungerar uppsägning av Kundavtal 1 till skillnad från Kundavtal 2?

Kundavtal 1 baserar sig på principen 1 avtal – 1 tjänst. Tjänsten ”aktiveras” direkt vid avtalstecknandet. När avtalet sägs upp, sägs samtidigt tjänsten upp.

Kundavtal 2 är istället en ”juridisk bottenplatta” som baseras på principen 1 avtal – alla tjänster. Att teckna Kundavtal 2 medför inga skyldigheter för enskilda tjänster. Skyldigheterna aktiveras istället när kunden beställer ett abonnemang om den enskilda tjänsten. När kunden inte längre vill använda tjänsten säger den upp abonnemanget om tjänsten men Kundavtal 2 löper vidare. När kunden sagt upp alla abonnemang och inte längre vill vara kund, kan givetvis även Kundavtal 2 sägas upp.

Övriga frågor

Behöver Kundavtal 2 skrivas på av både Inera och kunden?

Nej, Kundavtal 2 är utformat så att det blir giltigt så snart ni som kund har signerat det och det är Inera tillhanda.

Till toppen av sidan