Så hanteras information i 1177 Vårdguiden på telefon

Hos 1177 Vårdguiden kan invånare ringa, besöka webbplatsen och använda e-tjänster för att få sjukvårdsrådgivning och hjälp. I februari förra året upptäcktes en säkerhetsbrist med inspelade samtal till 1177 Vårdguiden på telefon. Säkerhetsbristen berörde inte de regioner som använde Ineras system. Här kan du läsa om hur informationen i 1177 Vårdguiden på telefon hanteras och Ineras ansvar kring tjänsterna.

Telefon med webbsidan 1177.se som visar en bild på ett barn
1177 är det nationella telefonnumret för sjukvårdsrådgivning via telefon dit alla invånare kan ringa var än de befinner sig i landet, dygnet runt. Sjuksköterskorna som svarar bedömer behov av vård, ger råd och vägleder till lämplig vårdmottagning när så behövs.

Varje region driver och ansvarar för sin egen verksamhet för sjukvårdsrådgivning, vilket innebär att den som ringer numret 1177 i första hand kommer till sjukvårdsrådgivningen i den region där man befinner sig. Inera ansvarar för det medicinska rådgivningsstödet som sjuksköterskorna använder, för it- och telefonisystemen i 20 av de 21 regionerna samt för varumärket 1177 Vårdguiden. Regionerna anställer sina egna sjuksköterskor.
Det är upp till regionerna om de vill upphandla telefoni-tjänsten av någon annan eller bedriva den i egen regi.
 
Kraven på informationssäkerhet i 1177 Vårdguiden på telefon är höga eftersom tjänsten hanterar känsliga personuppgifter i form av inspelade samtal, personuppgifter och journalanteckningar. Inera ställer krav på att leverantören av telefonisystemet i 1177 Vårdguiden på telefon ska tillämpa rutiner för informationssäkerhet som är i överensstämmelse med ISO/IEC-standarder för ledning av informationssäkerhetsarbete. Inera ställer också krav på att leverantören har dokumenterade rutiner för användarregistrering och behörighetstilldelning samt att all åtkomst till samtalsinspelningar loggas.

Ineras telefonisystem, som 20 regioner använder, har ingen anslutning mot internet utan är endast anslutet mot det säkra nätverket Sjunet. För att komma åt inspelade samtal krävs säker inloggning med SITHS-kort (id-handling) samt att kommunikationen sker krypterad över Sjunet.
 
- För oss är det mycket viktigt att alla känner sig helt trygga när de ringer 1177. Inera är mycket noga med att följa upp att våra leverantörer av systemen följer våra hårda grundläggande krav som finns i våra avtal. Vi har sedan händelsen i februari också följt de berörda regionernas och underleverantörernas arbete med att utreda och analysera händelsen, säger Sofie Zetterström.
 
Säkerhetsbristen med inspelade samtal till 1177 Vårdguiden på telefon påverkade framför allt Region Stockholm, Region Sörmland och Region Värmland. De hade vid tillfället en upphandlad entreprenör för att driva tjänsten 1177 Vårdguiden på telefon i dessa tre regioner, med ett eget telefonisystem. Sedan dess har regionerna Sörmland och Värmland valt att bedriva verksamheten i egen regi och använda Ineras system.
 
Hur fungerar 1177 Vårdguiden på telefon?
Varje region driver och ansvarar för sin egen verksamhet för sjukvårdsrådgivning, vilket innebär att den som ringer numret 1177 i första hand kommer till sjukvårdsrådgivningen i den region där man befinner sig. Inera ansvarar för det medicinska rådgivningsstödet som sjuksköterskorna använder, för it- och telefonisystemen i 20 av de 21 regionerna samt för varumärket 1177 Vårdguiden. År 2020 besvarade sjuksköterskorna på 1177 Vårdguiden 4,5 miljoner samtal.

Alla sjuksköterskor som arbetar med att besvara samtal till 1177 Vårdguiden använder sig av ett datoriserat medicinskt stöd baserat på olika symtom, det så kallade Rådgivningsstödet. Detta är ett stöd för sjuksköterskan vid den medicinska bedömningen, vid eventuell hänvisning i vården och när den vårdsökande behöver egenvårdsråd.
 
Sjuksköterskorna använder sig av en process i samtalet som ger ett strukturerat och metodiskt sätt att hantera samtalet. Samtalsprocessen främjar även ett gott bemötande och en säker medicinsk bedömning. Rådgivningsstödet och sjuksköterskans arbetssätt är två olika delar som tillsammans ger den nationella tjänsten förutsättning för gemensam kvalitet.

Läs mer om 1177 Vårdguiden på telefon.
 
Är tjänsten säker?
Kraven på informationssäkerhet i 1177 Vårdguiden på telefon är höga eftersom tjänsten hanterar känsliga personuppgifter i form av inspelade samtal, personuppgifter och journalanteckningar. Invånare i de flesta av landets regioner kan läsa journalanteckningarna genom att logga in på 1177.se. Vårdpersonal inom offentligt finansierad vård kan se anteckningarna i Nationell patientöversikt, NPÖ, förutsatt att invånaren har gett sitt samtycke och att en patientrelation finns som grund.
 
Inera ställer krav på att leverantören av telefonisystemet i 1177 Vårdguiden på telefon ska tillämpa rutiner för informationssäkerhet som är i överensstämmelse med ISO/IEC-standarder för ledning av informationssäkerhetsarbete. Inera ställer också krav på att leverantören har dokumenterade rutiner för användarregistrering och behörighetstilldelning samt att all åtkomst till samtalsinspelningar loggas. Ineras telefonisystem, har ingen anslutning mot internet utan är endast anslutet mot det säkra nätverket Sjunet. För att komma åt inspelade samtal krävs säker inloggning med SITHS-kort (id-handling) samt att kommunikationen sker krypterad över Sjunet.


Vilka delar ansvarar Inera för när det gäller 1177 Vårdguiden på telefon?
Inera äger varumärket 1177 Vårdguiden, ansvarar för det medicinska rådgivningsstödet som sjuksköterskorna använder och för it- och telefonisystemen i 20 av de 21 regionerna. Genom ett kontaktcenter kan Inera se till att regionerna kan samverka genom att till exempel ha en gemensam nationell kö för frågor kring covid-19.

Vilka delar ansvarar Inera för på 1177.se Vårdguidens webbplats?
Inera står för webbsajten/plattformen samt har en redaktion som skriver artiklarna på 1177.se. Regionerna gör egna tillägg på 1177.se och ansvarar för de regionala delarna.


Vilka delar ansvarar Inera för när det gäller 1177 Vårdguidens e-tjänster?
Genom Inera och 1177 Vårdguidens e-tjänster kan invånarna kommunicera med vården och göra vårdärenden. Alla regioner är anslutna till 1177 Vårdguidens e-tjänster och de väljer alla vilka tjänster de vill erbjuda sina invånare. Därför ser det olika ut i alla regioner.

Exempel på Ineras tjänster som används på 1177.se är;
• se sin egen journal på nätet
• möjlighet att boka test för till exempel covid-19 och göra antikroppstest
• läsa, skriva ut och ladda ned sina läkarintyg
• använda olika internetbaserade stöd- och behandlingsprogram för till exempel kognitiv beteendeterapi mot till exempel ångest, depression eller tinnitus
• få råd och stöd vid exempelvis habilitering, screening för att identifiera alkohol- och drogmissbruk etc.
• Förnya recept och boka samt avboka tider
 
Vilka är Inera och vilka står bakom Inera?
Inera är ett hälso- och infrastrukturbolag som erbjuder regioner och kommuner digitala tjänster främst inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och tandvård. Företaget ägs av SKR Företag, 21 regioner och 288 kommuner. Exempel på tjänster är 1177 Vårdguiden, Nationella patientöversikten (NPÖ), kunskapsstöd genom Vårdhandboken och ett landsomfattande nätverk genom Sjunet. De digitala lösningarna används av invånare, medarbetare och beslutsfattare. Idag utvecklar och förvaltar Inera ett 40-tal tjänster.
Till toppen av sidan