Aktuellt

1177, UMO och Youmo hbtqi-certifierade: Ökad kunskap om normer ger mervärde för alla

För att ha ett inkluderande och normkritiskt perspektiv på vårdinformationen till Sveriges invånare krävs ständig påfyllning av kunskap. Den insikten låg till grund för en vidareutbildning för nationella redaktionen på 1177.se och redaktionerna för UMO.se och Youmo.se. Nu har redaktionerna blivit tilldelade RFSL:s hbtqi-certifiering. Arbetet med certifieringen bidrog dessutom till att bättre ta tillvara medarbetares olikheter för att åstadkomma en inkluderande arbetsmiljö för alla.

Bild på Emmali Anséus
Emmali Anséus, gruppledare på UMO.se och Youmo.se.

Förra året beslutade den nationella redaktionen för 1177.se tillsammans med redaktionen för UMO.se och Youmo.se att genomgå en hbtqi-certifiering. Certifieringsprocessen har kantats av föreläsningar, interaktiva workshops och webbutbildningar där redaktionerna med hjälp av utbildare från RFSL (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter) har tagit fram en handlingsplan som kommer att gälla tre år framåt.  

Under utbildningen fick vi lära oss om hbtqi kopplat till normer, bemötande, livsvillkor och hälsa. Tillsammans med RFSL har vi tagit fram en plan för hur vi kontinuerligt ska jobba med hbtqi-perspektivet i vårt dagliga arbete. Man kan säga att certifieringen bara var början, det är nu själva förändringsarbetet ska ske, säger Emmali Anséus, gruppledare på UMO.se och Youmo.se.

Ett innehåll för alla Sveriges invånare

1177.se vänder sig till alla Sveriges invånare medan UMO.se, tillsammans med den sexspråkiga webbplatsen Youmo.se, riktar sig till ungdomar. Det är därför viktigt att webbplatserna är tillgängliga och inkluderande för att alla, oavsett könstillhörighet, etnicitet, funktionsvariation och sexuell läggning 

Bild på Lennie Lindberg
Lennie Lindberg, sektionschef för Redaktion invånartjänster.

– Certifieringen har sin utgångspunkt i hbtqi-frågor, men utbildningen har lärt oss hur normer överlag kan begränsa. Genom att betrakta ett innehåll med ett normkritiskt perspektiv berörs även andra aspekter som inte faller inom ramarna för hbtqi, såsom etnicitet, ålder, funktionsvariation och religiös tillhörighet, säger Lennie Lindberg, sektionschef för Redaktion invånartjänster.  

För redaktörerna kan det innebära att använda bilder som fler kan känna igen sig i eller undvika att benämna kön i en text där det inte är relevant. Det gör innehållet mer tillgängligt för fler.  Det är också viktigt att granska den digitala tillgängligheten, för människor med någon form av funktionsvariation, till exempel nedsatt syn eller rörelseförmåga.  

Sämre hälsa hos hbtqi-personer

Hbtqi är ett paraplybegrepp som innefattar homo- och bisexuella personer, transpersoner, queera och personer med intersexvariation. Forskning visar att hbtqi-personer har sämre hälsa än övriga invånare, vilket är ett resultat av trakasserier, diskriminering och våld. Dessutom drar sig många hbtqi-personer från att söka vård, för att de är rädda att bli dåligt bemötta eller oförstådda.  

– Detta är otroligt oroväckande. Därför har vi ett enormt ansvar att se till att 1177.se, UMO.se och Youmo.se har ett inkluderande och normkrititskt perspektiv. Detta gör vi genom att förfina våra språkliga riktlinjer, ta fram nya bilder och att vi fortlöpande granskar vårt redan publicerade innehåll, säger Emmali Anséus.  

En arbetsplats för alla

Certifikatet är giltigt i tre år. Därefter genomförs en omcertifierings-workshop tillsammans med RFSL för att utvärdera och uppdatera handlingsplanen för de kommande tre åren.  

– Stickprov och kontinuerlig granskning kommer att göras för att säkerställa att innehållet bibehåller ett inkluderande perspektiv. För oss är hbtqi-certifieringen något större och viktigare än en symbol att skylta med. Det ska in i processer, verksamhetsplaner och det systematiska arbetsmiljöarbetet, säger Lennie Lindberg.  

Certifieringen och hur redaktionerna kommer att jobba med dessa frågor är något som inte bara påverkar innehållet som är riktat till invånarna, utan det är även ett förändringsarbete för en mer öppen och inkluderande arbetsmiljö.  

– Det gäller att se på mångfald och inkludering som något annat än att bara akta sig för att diskriminera. Diskriminera får vi aldrig göra, men om vi ska inkludera handlar det om att tillvarata resurser, att betrakta olikheter hos våra medarbetare som tillgångar. Målet är en öppen arbetsmiljö så att alla känner sig inkluderade och välkomna, säger Lennie Lindberg.

Fler nyheter

Prenumerera på Ineras nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om Ineras tjänster, projekt och kommande evenemang. Läs intervjuer med kunder och experter. Aktuellt från Inera skickas en gång i månaden.

Nyheter

Här hittar du övergripande nyheter om Inera.

Till toppen av sidan