Pågående utveckling

Ny teknisk plattform för grunddata och katalog

Projektet ska ta fram en ny teknisk plattform för grunddata och katalog. Projektet ska också migrera Katalogtjänst HSA till den nya plattformen. Projektet beräknas pågå till och med december 2024.

Närbild på läkarbricka.

Om projektet

Den nya plattformen byggs för att på sikt kunna rymma information inom flera verksamhetsområden än hälso- och sjukvården. Plattformen ska också på sikt kunna rymma andra kataloger och grunddata som idag hanteras separat på Inera.

Uppdraget för detta projekt är att utveckla den nya plattformen och migrera Katalogtjänst HSA till den. Att införa information från andra verksamhetsområden och att flytta andra kataloger till plattformen kommer att behöva genomföras som separata projekt eller förvaltningsuppdrag.

Sedan december 2023 har projektet fått en ny prioritering av styrgruppen som innebär att fokus ska läggas på att slutföra migreringen till årsskiftet 2024-2025. Det innebär att migreringstakten har behövt skruvas upp och att många tuffa prioriteringar gjorts – och behöver göras framöver – för att projektet ska nå i mål till årsskiftet.

Bakgrund

Under våren och sommaren 2021 genomfördes en förstudie för att kunna återuppta utvecklingen av en ny teknisk plattform för grunddata och katalog. Syftet med att genomföra förstudien var att:

 • förbättra förståelsen för projektets omfattning och komplexitet
 • säkerställa att våra teknikval fungerar i praktiken
 • hitta en väg framåt för utökad användning av den tekniska plattformen
 • skapa goda förutsättningar för kommande utveckling.

Leveranser

Projektets tre huvudleverabler är att:

 • bygga upp en ny teknisk plattform för grunddata och katalog, vilket bland annat omfattar att
  • ta fram en LDAP-proxy, för synkronisering från lokala HSA-kataloger
  • ta fram ett nytt användargränssnitt som ska ersätta både Sök i HSA och HSA Admin
  • säkerställa att HSA-konsumenter kan hämta information från HSA på samma sätt som tidigare
 • migrera befintlig HSA-katalog till den nya plattformen
 • efter migrering, stänga ner befintlig HSA-plattform.

Tidplan

Projektet startade 28 september 2021 och beräknas pågå till och med december 2024.

Migreringsarbetet tillsammans med berörda organisationer startade i oktober 2023. Migreringen kommer att pågå parallellt med det fortsatta utvecklingsarbetet.

Projektets påverkan

Avsikten är att övergången till den nya plattformen ska ge så liten påverkan som möjligt för de organisationer och tjänster som är anslutna till HSA. Men naturligtvis kommer det att bli en viss påverkan, framför allt till följd av den indatakontroll som införs för att förhindra att information som inte följer HSA-policy och HSA-schema kommer in i katalogen.

Det här behöver din organisation göra

Det är viktigt att alla organisationer och tjänster som är anslutna till HSA deltar aktivt i migreringsarbetet, så att vi kan säkerställa att HSA fungerar minst lika bra både under och efter migreringen, som den gjorde innan.

Så påverkas HSA-producenter med fullständig anslutning

HSA-producenter med fullständig anslutning registrerar information i HSA genom synkronisering med en lokal katalog.

De behöver göra följande:

 • säkerställa att organisationens information följer gällande HSA-schema. Det görs genom att regelbundet använda kontrollkörningarna i HSA Admin och åtgärda de avvikelser som hittas där. Detta gör de flesta redan idag.
 • delta aktivt i migreringen, som startade i oktober 2023 och beräknas pågå till och med september 2024.

Så påverkas HSA-producenter som enbart använder HSA Admin

HSA-producenter som enbart använder HSA Admin registrerar information manuellt i HSA via administrationsverktyget HSA Admin.

De behöver göra följande:

 • säkerställa att organisationens information följer gällande HSA-schema. Det görs genom att regelbundet använda kontrollkörningarna i HSA Admin och åtgärda de avvikelser som hittas där. Detta gör de flesta redan idag.
 • vara beredda att börja jobba i det nya användargränssnittet när det lanseras, vilket preliminärt beräknas ske i september 2024.

Så påverkas HSA-konsumenter

HSA-konsumenter som hämtar information från HSA via tjänstekontrakt eller HSA FileService behöver göra följande:

 • vara förberedda på att ändra konfigurationen av anropet när det blir tjänstens tur att gå över till den nya plattformen.
 • delta aktivt i migreringen genom att verifiera att informationsöverföringen sker korrekt. Den här delen av migreringen beräknas starta i juni 2024 och pågå till och med december 2024.

Kontaktperson

Projektledare Filip Andersson: filip.andersson@inera.se

Nyheter

Aktuella artiklar

Katalogtjänst HSA

Tack vare Katalogtjänst HSA kan både invånare och personal enkelt hitta korrekta kontaktuppgifter och söka efter vård på nätet. Uppgifterna som finns i HSA används också för att ge rätt behörighet när användare loggar in i tjänster och system.

Till toppen av sidan