Pågående utveckling

Verksamhetsstöd sjukvårdsrådgivning

Rådgivningsstödet inom 1177 på telefon går mot slutet av sin livslängd. Ett nytt, modernt och förbättrat verksamhetsstöd ska ersätta det nuvarande, som då avvecklas. Det nya Rådgivningsstödet utvecklas för att i delar kunna användas för sjukvårdsrådgivning även inom andra delar av första linjen.

Om projektet Verksamhetsstöd sjukvårdsrådgivning

Under 2018 utarbetades en målbild för första linjens vård och framtidens 1177, som alla regioner ställde sig bakom. Målbildens avsikter genomfördes till och med 2021 via olika initiativ inom programmet Första linjens digitala vård där utvecklingsprojektet Verksamhetsstöd sjukvårdsrådgivning ingick. Projektet hade under 2021 statlig finansiering genom överenskommelsen om en God och nära vård mellan regeringen och SKR, där effektivare sjukvårdsrådgivning är ett fokusområde. Under 2022–2023 finansieras projektet via regioners avsiktsförklaringar.

2021 påbörjades framtagningen av det nya Rådgivningsstödet för 1177 på telefon. Det nuvarande Rådgivningsstödet är ett egenutvecklat system som både tekniskt och funktionellt närmar sig slutet av sin livslängd och ska vara ersatt av det nya Rådgivningsstödet under maj 2024. Kort därefter ska det nuvarande Rådgivningsstödet vara avvecklat. Att underhålla det längre än så skulle innebära oskäligt stora insatser.

Genom det nya, moderna och förbättrade Rådgivningsstödet ska invånarens tillgänglighet till första linjens vård öka och hälso- och sjukvårdens resurser användas mer effektivt.

Det nya Rådgivningsstödet ska, utöver det värde som det nuvarande stödet redan ger idag, även effektivisera sjukvårdsrådgivningen via förbättrad funktionalitet, och därigenom ge följande nyttor i sjukvårdsrådgivningen inom 1177:

Snabbare och säkrare rådgivning

Ett användarvänligt gränssnitt och förbättrat stöd för hänvisning som gör det snabbare, enklare och säkrare för vårdpersonal att göra en bedömning av vårdbehov, ge råd och vid behov hänvisa invånare till rätt vård. Det frigör tid för sjuksköterskan och ökar patientsäkerheten.

Bättre arbetsmiljö för hänvisande vårdpersonal

Utöver att det mer användarvänliga gränssnittet och det förbättrade stödet för hänvisning gör det lättare att göra rätt, bidrar det nya Rådgivningsstödet även till ökad samsyn kring hänvisningar, både inom och mellan regioner. Det kan därmed bidra till bättre samarbete mellan regionerna.

Möjlighet till utökad samverkan inom 1177 på telefon

Ett förbättrat stöd för hänvisning gör att invånare i större utsträckning hänvisas rätt vid första försöket oavsett vem som hänvisar.

Ökad möjlighet att utveckla och förändra den tekniska lösningen utifrån nya krav och behov

En modulär arkitektur och ett webbaserat användargränssnitt ger mer flexibla förutsättningar för att hantera framtida behov och krav.

Avgränsningar

I projektet ingår inte:

 • vidareutveckling av kontaktcenter – denna del inom 1177 har inte samma behov av uppgradering
 • vidareutveckling av 1177 rådgivningsstödet webb (RGS webb).

Leveranser

Projektet ska leverera följande:

 • verksamhetsstöd för sjukvårdsrådgivning inklusive integrationer mot kontaktcenter och samverkande tjänster och stödtjänster
 • informations- och utbildningsmaterial för regionalt införande inom 19 regioner
 • dokumentation för teknisk och verksamhetsmässig förvaltning
 • dokumentation kopplat till att tjänsten är ett nationellt medicinskt informationssystem (NMI)
 • avveckling av det nuvarande Rådgivningsstödet.

Projektet ska även överföra en stor mängd information från det nuvarande Rådgivningsstödet till det nya Rådgivningsstödets it-miljö.

Tidplan

Det nya Rådgivningsstödet ska vara utvecklat och infört i verksamheterna för 1177 under maj 2024. Kort därefter ska även avvecklingen av det nuvarande Rådgivningsstödet vara genomförd liksom överlämning till förvaltning.

En sammanhållen it-leverans av hela det nya Rådgivningsstödet kommer att göras i slutet av projektet, men med geografiskt spridda införanden i verksamheterna under en kort period.

Förutsättningar

De viktigaste intressenterna och samverkansparterna för projektet är regionerna, och särskilt de verksamheter som arbetar med 1177 på telefon. En bra dialog med, och förankring inom, regionerna är en viktig framgångsfaktor, liksom god förändringsledning. Regionernas referensgrupper och gruppen med regionalt införandeansvariga är mycket betydelsefulla, både under utveckling och införande.

Det här behöver din organisation göra

I arbetet med att införa det nya Rådgivningsstödet och avveckla det nuvarande behöver varje region göra följande, i enlighet med planer som tas fram gemensamt av Inera och regionerna:

 • införande av det nya Rådgivningsstödet, exempelvis:
  • registrering av hänvisningsregler för det nya stödet för hänvisning
  • kvalitetssäkring av information om vårdgivande enheter i Katalogtjänst HSA
  • viss manuell administration i den nya enhetskatalogen
  • ett fåtal it-aktiviteter
  • utbildning av personer i olika roller
  • förberedelse för regional förvaltning
  • regionalt förändringsledningsarbete
 • teknisk och verksamhetsmässig avveckling av det nuvarande Rådgivningsstödet.

Kontaktperson

Projektledare: Anna Dahlström

Om du har frågor om det arbete som pågår, går det bra att kontakta Inera.

Referensgrupper

Referensgrupp 1 Sjuksköterskor
Namn Organisation
Linda Eng Jidling Region Örebro län
Ottilia Ax Region Jönköpings län
Karin Gunnarsson Region Skåne
Susanne Jonsson Region Västerbotten
Kristina Malmsten Pedersen Region Västernorrland
Marita Lindgren Västra Götalandsregionen
Gunilla Sälde Västra Götalandsregionen
Mattias Saus Region Uppsala
Maria Hansson Region Blekinge
Yvonne Anbåtels Lyngstad Region Gotland
Åsa Isaksson Anundi Region Jämtland Härjedalen
Maria Woxius Jönsson  Region Halland
Åse Andersson Region Kronoberg
Therese Törnberg Region Västmanland
Lena Andersson Region Kalmar län
Åsa Blom Region Stockholm
Ulla Pederzén Wahlquist Region Östergötland
Helena Nauklér Region Dalarna
Katarina Fransson Klingensjö Region Sörmland
Jannica Bäckström Region Värmland
Referensgrupp 2 Verksamhetschefer
Namn Organisation
Anna-Lena Krohn Region Jönköpings län
Liselott Rehn Region Skåne
Karina Salomonsson Region Västerbotten
Eva Renstorp Region Västernorrland
Jill Johansson Västra Götalandsregionen
Mats Olsson Region Blekinge
Milo Lindhe Region Gotland
Ylva Lundstedt Region Jämtland Härjedalen
Marlene Henningson Region Kalmar län
Kirsi Stenqvist Region Värmland
Susanne Berge Region Kronoberg
Stefan Pettersson Region Stockholm
Anna Sandstedt Region Östergötland
Matts Lindgren Region Dalarna
Fredrik Tjäder Region Uppsala
Sabina Kalaitzis Barrögård Region Sörmland
Ingela Holm Region Örebro län
Tomas Rabe Region Halland
Regionalt införandeansvariga
Namn Organisation
Peter Franke Region Blekinge
Helena Nauklér Region Dalarna
Milo Lindhe Region Gotland
Tove Rylander Rudqvist Region Halland
Ylva Lundstedt Region Jämtland Härjedalen
Ottilia Ax Region Jönköpings län
Maria Werbelow  Region Kalmar län
Gunn Jensen Region Kronoberg
Annelie Vallström Region Norrbotten
Karin Gunnarsson Region Skåne
Sabina Kalaitzis Barrögård Region Sörmland
Mattias Saus Region Uppsala
Jürgen Staub-Lambrecht Region Värmland
Åsa Hörnlund Region Västerbotten
Gunilla Öst Region Västernorrland
Therese Törnberg Region Västmanland
Camilla Jakobsson Västra Götalandsregionen
Sara Pätsi Region Örebro län
Sofie Engström Region Östergötland
Till toppen av sidan