Fördjupad analys och finansiering av utveckling

Säkerställa barns och ungas rätt till information

Behov har lyfts av en samlad plats för riktad information kring vård och hälsa för barn och unga.

Barn och unga har rätt till anpassad information utifrån till exempel ålder, mognad och språk. Det finns idag flera goda initiativ såsom UMO.se och bup.se. Men det saknas en bredare plattform som kan ge information om vård och hälsa på barn och ungas egna villkor, samt vara enkelt tillgänglig med kvalitetssäkrad information.

Det pågår flera initiativ i regionerna där man ser en stor nytta med att satsningen görs gemensamt nationellt.

Under hösten 2023 genomförde Inera en utredning i dialog med samtliga regioner, och tog fram en nulägesbeskrivning av befintliga lösningar samt sonderade hur behoven av en gemensam satsning ser ut. 

Beskrivning av lösningsförslag

Inera föreslår ett helhetskoncept för barn och unga inom ramen för 1177:s öppna tjänster samt i relevanta e-tjänster. Helhetskonceptet ska fokusera på barns behov, rättigheter och användarbeteende och formas utifrån deras förutsättningar. Inera ämnar samverka med regioner och kommuner för att se över möjligheterna att ta vara på goda exempel som en del av arbetet.

Fokus i ett första steg ligger på att:

  1. utveckla och paketera 1177:s öppna tjänster för att inkludera barn och unga
  2. utreda vilka av 1177:s e-tjänster som kan vara relevanta och möjliga att anpassa för barn och unga.

För alla delarna bör en barnkonsekvensanalys genomföras för att säkerställa att man tar hänsyn till barnens bästa och deras egna perspektiv. 

Status i beredningen

Utifrån positivt svar på intresseanmälan beslutade Inera i april 2024 att gå vidare och skicka ut en avsiktsförklaring till regionerna. Tidpunkten för utskick är ännu inte fastställd.

Idégivare: Västra Götalandsregionen

Ansvarig: Sofie Zetterström, affärsområdeschef 1177 och kunskapstjänster

Till toppen av sidan