Gå till innehåll

Rådgivningsstödet webb

Rådgivningsstödet webb är ett symtombaserat medicinskt beslutsstöd för bedömning av vårdbehov.

Rådgivningsstödet webb utgår från symtom och innehåller cirka 180 medicinska beslutsunderlag strukturerade utifrån fem brådskegrader. Brådskegraderna anger inom vilken tid den vårdsökande behöver få vård, men bedömningen kan även leda till att den vårdsökande inte behöver ytterligare vårdkontakt.

Inera uppdaterar och kvalitetssäkrar regelbundet det medicinska innehållet i beslutsunderlagen. Redaktionen som ansvarar för detta består av olika specialister. Dessa ser till att innehållet är evidensbaserat och håller hög medicinsk kvalitét. Det medicinska innehållet i Rådgivningsstödet webb är samstämmigt med 1177.se.

Utöver de medicinska beslutsunderlagen finns även länkar till information om en mängd olika sjukdomar, skador och annan medicinsk information samt råd om egenvård.

Rådgivningsstödet webb har en väl utvecklad sökfunktion. Genom att till exempel skriva in ett symtom eller namnet på en kroppsdel kommer du åt ett relevant beslutsunderlag. Det är möjligt att kopiera texter från Rådgivningsstödet webb. Hinder i systemen som texten ska kopieras till kan begränsa denna möjlighet. Användaren ansvarar själv för att undersöka om möjligheten att kopiera texter finns i de system som används.

Så erbjuds tjänsten

Rådgivningsstödet webb levereras som en webbapplikation och kan distribueras antingen via Sjunet eller internet. 

Förutsättningar

Sjunet används vanligtvis av verksamheter som bedriver vård inom en region, antingen i egen regi eller genom vårdavtal. När det gäller kommunal hälso- och sjukvård eller om vårdutföraren är privat nås stödet via personliga konton med inloggning över internet. Att Inera äger och förvaltar tjänsten Rådgivningsstödet webb skapar förutsättningar för hög tillgänglighet.

Avtal med Inera är ett krav för användning.

Det här behöver kunden göra

Inera rekommenderar den organisation/verksamhet som tecknar avtal att upprätta en intern förvaltning. Den interna förvaltningen bör ha ha kontinuerlig uppföljning av användningen samt kommunicera förändringar och föra dialog med sina lokala användare. I verksamheter som har infört stödet har bildandet av en intern förvaltning varit en framgångsfaktor som inneburit ökad användning av stödet.

En kontaktperson gentemot Inera behöver utses för att verksamheten ska kunna få information om till exempel förändringar och utveckling av Rådgivningsstödet webb.

Innan beslutsstödet används måste varje användare ha genomgått en utbildning. Avtalet med Inera inkluderar utbildning av en lokal utbildare. De lokala utbildarna ansvarar i sin tur för utbildningen av all övrig personal som omfattas av avtalet.

Beställa tjänst

Du som vill bli kund behöver inledningsvis teckna ett avtal med Inera för att kunna använda tjänsten. 

Detta görs genom att fylla i formuläret via länken nedan ”Beställ anslutning till Rådgivningsstödet webb”. Därefter kommer Inera kontakta kunden enligt en fastställd process och vid införandet av tjänsten kommer Inera erbjuda stöd.

Beställ anslutning till Rådgivningsstödet webb

Pris

Beroende på organisation eller verksamhet finns olika prismodeller. Oavsett prismodell tas en uppstartsavgift ut. Uppstartavgiften är en engångskostnad. Abonnemangspris avser ett års användning. Alla aktuella priser för Rådgivningsstödet webb  hittar du här

Nedan kan du se vilken  prismodell som är möjlig för din verksamhet:

Hälso- och sjukvård inom regioner

En prismodell:

  • Priset är baserat på en fördelningsnyckel som utgår från befolkningsmängd. Rådgivningsstödet webb används över Sjunet och gäller för obegränsat antal användare.

Hälso- och sjukvård samt omsorg inom kommun

Valmöjlighet finns mellan två prismodeller:

  • Priset är baserat på en fördelningsnyckel som utgår från befolkningsmängd. Rådgivningsstödet webb används över internet och gäller för obegränsat antal användare.
  • Priset bestäms utifrån antalet användare och beräknas genom
    x kr/användare/år. Rådgivningsstödet webb används över internet.

Privat vårdgivare eller övriga som inte ingår i ovanstående kategorier

En prismodell:

  • Priset bestäms utifrån antalet användare och beräknas genom
    x kr/användare/år. Rådgivningsstödet webb används över internet.

Använda tjänst

Du som är kund ansvarar för att användarna i din verksamhet genomgår utbildning i användning av Rådgivningsstödet webb. Inera erbjuder utbildning till lokal utbildare samt utbildningsmaterial för att kunna genomföra utbildning i egen verksamhet.

Varje kund är första linjens support för sina användare, men om du som är kund inte kan hantera ärendet själv erbjuder Inera support samt tar emot felanmälningar.

Felanmälningar och önskan om support görs antingen här eller via länkar i Rådgivningsstödet webb, under fliken ”Om webbplatsen”. Möjlighet att lämna synpunkter kan göras på samma sätt.

Inera har som mål att upprätthålla en hög tillgänglighet till tjänsten, dygnet runt och året runt. Inera kommer meddela kunder alla planerade driftstopp i skälig tid. Det sker oftast via informationssidan i Rådgivningsstödet webb. I de fall som kunden använder Rådgivningsstödet webb över Sjunet finns beroenden till tjänsten Sjunet. Till exempel kan en begäran om öppning av lokala/regionala brandväggar behövas för att få tillgång till Rådgivningsstödet webb.

Beställa uppsägning av tjänst

Om du inte längre vill abonnera på Rådgivningsstödet webb fyller du i formuläret nedan. Tidsperiod för uppsägning regleras i befintligt avtal.

Frågor om tjänsten

Har du frågor om Rådgivningsstödet webb?

Använd formuläret nedan för att komma i kontakt med oss som arbetar med förvaltning av tjänsten Rådgivningsstödet webb. Vi besvarar dina frågor så snart vi har möjlighet.

Kontakta oss om frågor kring Rådgivningsstödet webb

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan