Gå till innehåll

Nitha – it-stöd för händelseanalys

Nitha är en webbapplikation som är utvecklad för att stödja händelseanalysarbete och för att göra analysresultat tillgängligt för lärande i hela landet.

Nitha består dels av en analysdel där analysledare och experter med behörighet kan registrera och utföra händelseanalyser, och dels av en öppen sökbar kunskapsbank som innehåller kvalitetsgranskade analyser. Nitha kan användas av regioner, kommuner och privata vårdgivare som är offentligt finansierade.

Nitha hjälper vårdpersonal att på ett systematiserat sätt utföra händelseanalyser när en incident, skada eller annan händelse inom vården har inträffat. En händelseanalys är en systematisk metod som ger svar på frågor om vad som hände, varför det hände och hur vården ska arbeta för att händelsen inte ska upprepas igen.

Genom Nithas standardiserade och kvalitetssäkrade arbetsmetod för händelseanalys, ökar möjligheterna att fånga upp och dra slutsatser av inträffade incidenter och andra händelser inom vården. Syftet med Nitha är att förbättra patientsäkerheten genom att använda beprövade metoder för att identifiera brister i verksamheten, och utifrån detta vidta åtgärder så att dessa händelser inte inträffar igen.

Strukturerad arbetsmetod från början till slut

Analysarbetet i Nithas analysdel bygger på en mängd uppgifter som varje vårdgivares analysteam samlar in och analyserar om en inträffad händelse. Det går till som så att när en incident eller skada skett, så samlas analysteamet och går tillsammans igenom vad som hänt. Enligt Nithas strukturerade arbetsmetod för händelseanalys registrerar sedan teamet sin analys i Nitha. I analysen redogör de för hela händelseförloppet, bakomliggande orsaker, och ger förslag på åtgärder. När analysrapporten är avslutad sparas den i en databas, Nitha kunskapsbank. Där kan sedan vårdpersonal söka efter händelseanalyser, ta fram statistik och ta del av de sammanställda rapporterna.

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan