Ändringar 2021

8 april 2021

Inera förbättrar befintliga avtalsdokument.

Förbättrat avtalsinnehåll

Följande förbättringar är av väsentlig omfattning och gäller därför från och med 2021-07-08:

Avtal om Kundens användning av Ineras tjänster

En ny punkt 13 införs i syfte att förtydliga att personuppgiftsbiträdesavtalet gäller så länge som Inera behandlar personuppgifter för Kundens räkning.

Allmänna villkor

En ny punkt 10.6 införs i syfta att förtydliga att om Inera behandlar personuppgifter för Kundens räkning efter det att Avtalet och/eller Abonnemanget löpt ut, har Inera rätt till ersättning från Kunden för sådana kostnader.

1177 Vårdguiden på telefon

Redaktionella ändringar som beskriver tjänstens funktioner har tillförts. Övriga ändringar avser utökning av funktion i grundutbud (Journal via Nätet), utökning av funktioner i tilläggsbeställningar (SMS-funktion, Bildverktyg, Videoverktyg) samt utökning av beroende tjänster.

Följande förbättringar gäller från och med 2021-04-08:

Eira

Redaktionella ändringar avseende tjänstens innehåll, inklusive beskrivning av statistik, har tillförts. Beskrivning av kostnaderna är förtydligade.

En ny punkt 11 har införts, som ger fullmakt åt Inera att företräda Kunden vid inköp av licenser.

Svevac

Tjänstens tidplan för avveckling har uppdaterats. Avsnitt 5.3 Regelverk samt avsnitt 8.1 Kundens åtaganden har justerats. Redaktionella justeringar har genomförts.

Underskriftstjänsten

Inera gör justeringar i avsnitt 6, Behandling av personuppgifter, genom att Kunden nu kan uppdra till Inera att lagra personuppgifter kortare tid än tidigare angivet. Vidare har ett kundåtagande i avsnitt 8.1 tillförts.

Till toppen av sidan