Alla tjänster A-Ö

Nitha - it-stöd för händelseanalys

Nitha hjälper medarbetare inom regioner, kommuner och privata vårdgivare att utföra händelseanalyser när en incident, skada eller annan händelse inträffar. Det bidrar till att öka säkerheten och underlättar arbetet med att förbygga skador inom verksamheten.

Bild på två läkare som kollar på en skärm

Om Nitha - it-stöd för händelseanalys

Med hjälp av Nithas strukturerade och systematiska arbetsmetod för händelseanalys, kan medarbetare inom olika verksamheter analysera och få svar på frågor om vad det var som hände, varför det hände och hur verksamheten ska arbeta för att händelsen inte ska upprepas igen. Syftet med Nitha är att förbättra säkerheten genom att använda beprövade metoder för att identifiera brister i verksamheten, och sedan arbeta för att förebygga dessa.

Nitha erbjuds till regioner, kommuner och privata vårdgivare som är offentligt finansierade.

Strukturerad arbetsmetod från början till slut

Arbetet i Nitha bygger på att en mängd uppgifter samlas in när en incident, skada eller annan händelse inträffar. Då samlas analysteamet och går tillsammans igenom vad som hänt. Enligt Nithas strukturerade arbetsmetod för händelseanalys registrerar sedan teamet sin analys i Nitha. Där redogör de för hela händelseförloppet och bakomliggande orsaker, samt ger förslag på åtgärder.

När rapporten är kommenterad av uppdragsgivare, kvalitetsgranskad och avslutad överförs och sparas den i Nitha kunskapsbank. Där kan alla som är intresserade söka efter händelseanalyser, ta fram statistik och ta del av sammanställda rapporter.

Statistik över tjänstens användning

Så erbjuds tjänsten

Nitha erbjuds i form av en webbapplikation som består av två olika delar. En analysdel och en kunskapsbank. I erbjudandet ingår också en obligatorisk utbildning av personer som ska arbeta i Nitha.

Nitha analys

I Nitha analys kan behörig personal logga in och registrera uppgifter om inträffade händelser. Analysdelen innehåller dels formulär där man ska fylla i relevanta uppgifter om den inträffade händelsen, och dels ett grafverktyg där man bygger händelseförloppet med färdiga modulklossar. När all information har fyllts i skapar analysledaren en rapport som tillsammans med grafen förs över i avidentifierad form till kunskapsbanken.

Nitha kunskapsbank

Nitha kunskapsbank är öppen och sökbar för alla, förutom information som presenteras på organisationsnivå - den delen kräver inloggning. I kunskapsbanken kan man söka och ta del av genomförda och avidentifierade analyser och resultat på lokal, regional och nationell nivå. Underlaget som lagras i kunskapsbanken kan till exempel användas som beslutsunderlag för åtgärder, för att se trender och problemområden inom vårdgivarorganisationen, för riskanalys och forskning.

Förutsättningar

Nitha erbjuds till:

  • Regioner
  • Kommuner
  • Privata vårdgivare som är offentligt finansierade

Beroenden till andra tjänster

För att kunna använda Nitha behöver din organisation vara ansluten till andra tjänster som Inera har:

Det här behöver din organisation göra

För att kunna arbeta i Nitha behöver din organisation:

  • Utse minst två personer som ska ansvara för arbetet med Nitha. Rekommendationen är att varje organisation har en till två lokala superanvändare och lokala administratörer.
  • Se till att en lokal administratör och superanvändare går den obligatoriska uppstartsutbildningen. Dessa personer kan sedan utbilda andra som ska arbeta med Nitha i den egna organisationen.
  • Säkerställ att både organisationen och personen som ska arbeta i Nitha analys är upplagda i Katalogtjänst HSA. Medarbetaren ska ha ett SITHS e-legitimation för att kunna logga in i Nitha analys.
  • Ha en lokal support för att stödja sina användare som arbetar i Nitha. Supporten brukar i regel vara en lokal administratör. Läs om arbetsuppgifter för lokal administratör i dokumentet som finns på denna sida.
  • Säkerställ att alla som arbetar i Nitha har kompetens i Nithas händelsemetodik enligt SKR:s handbok i Händelseanalys & Riskanalys. Sök efter handboken i SKR:s webbutik

Beställ Nitha

Beställning av Nitha görs i Ineras kundportal.

För att beställa tjänster för din organisations räkning krävs särskild behörighet. Kontakta den lokala administratören i din organisation om du saknar behörighet som beställare.

Har du frågor om tjänsten? Välkommen att kontakta oss. 

Att använda tjänsten

Driftstatus och felanmälan

Vill du felanmäla tjänsten? Titta först på tjänstens driftstatus.

Så här felanmäler du tjänsten.

Aktuella artiklar

Frågor om beställning och tjänster

Har du frågor om någon av våra tjänster, till exempel för att kunna göra en beställning? Här kan du läsa hur du kan få information.

Anmäl fel

Vill du anmäla ett fel? Här kan du läsa om hur du går till väga.

Få användarstöd

Är du användare av någon av Ineras tjänster och behöver hjälp? Då är du välkommen att kontakta oss.

Till toppen av sidan