Gå till innehåll

Fakturerings- och betalningsvillkor

En faktura ställd till Inera AB ska alltid innehålla:

 • Typ av faktura (debet eller kredit)
 • Faktura- och förfallodatum
 • Unikt fakturanummer
 • Referens (uppdragets 4-siffriga kod, som ni begär av Inera AB:s beställare) Systemet tillåter endast ett uppdragsnummer per faktura.
 • Namnet på Inera AB:s beställare.
 • Fakturan ska vara specificerad så att det tydligt framgår:
  • Vilket avtal eller avrop som avses samt specificera föremålet för avtalet (eventuell specifikation i bilaga)
  • Eventuella upparbetade mantimmar samt i vilken roll och avrop
  • Vilken tidsperiod som avses, om sådan finns
  • När varan/tjänsten levererades
 • Din organisations/leverantörens namn och adress
 • Din organisations/leverantörens organisationsnummer
 • Din organisations/leverantörens momsregistreringsnummer
 • Uppgift om innehav av F-skattebevis
 • Betalningsvillkor, förfallodatum
 • Bank- och/eller plusgironummer
 • Belopp (brutto-, moms- samt nettobelopp)
 • Momssatser och underlag för respektive sådan

Fakturor och bilagor som omfattas av sekretess, ska kodas enligt överenskommelse med Inera AB. Inera förbehåller sig rätten att returnera fakturor som inte uppfyller ovanstående krav.

Fakturering ska ske i efterskott och efter det att leveranser, som omfattas av fakturan, utförts och godkänts av Inera AB. Betalning sker 30 dagar efter mottagen faktura. Faktureringsavgifter eller andra avgifter, förutom påminnelseavgift, får ej debiteras.
Betalning sker i svenska kronor, SEK.

Betalning innebär inte godkännande av utfört uppdrag/leverans.
Villkor som anges i faktura, men som inte omfattas av avtalade villkor, är inte bindande för Inera AB. Faktura ska specificera debiterade tjänster så att art och omfattning av utförda leveranser kan kontrolleras enligt villkoren i avtal. Faktura ska referera till aktuellt avropsavtal eller beställning. Saknas någon av dessa uppgifter, är fakturan inte korrekt och får utan vidare åtgärd återsändas till leverantören.

Vid försenad betalning äger leverantören rätt att i enlighet med § 6 i räntelagen (1975:635) debitera dröjsmålsränta. Fakturor avseende dröjsmålsränta för belopp mindre än 100 kronor exklusive moms per sent betald faktura accepteras inte.

De vid avtalets upphörande återstående fordringar, ska av leverantören faktureras senast fyra månader efter det att avropet är utfört. Krav som framställs senare, medför inte rätt till ersättning, om inte leverantören inom tre månader efter uppdragets slutförande anmält att till beloppet då okänd fordran kan föranleda ytterligare krav eller kan visa att kravet grundas på fordran, som då var för honom okänd.

Inera vill öka tillämpningen av elektronisk fakturahantering. Leverantören ska snarast efter avtalstecknande och senast innan första fakturering görs, ha ordnat så att elektronisk fakturering kan ske. Leverantören ska på anmodan av Inera påbörja elektronisk fakturering

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan