Malmö stad berättar om NPÖ

Vi har intervjuat personer som arbetar med Ineras tjänster i kommunerna för att få ta del av hur Ineras tjänster upplevs och används i kommunerna. Karin Ph Walder, utvecklingssekreterare och Ann- Lis Rohlwin medicinskt ansvarig rehab i Malmö stad berättar om deras upplevelser av tjänsten Nationell patientöversikt, NPÖ.

Behoven och nyttorna med NPÖ för Malmö stad är flera och Karin Ph Walder, utvecklingssekreterare och Ann- Lis Rohlwin Medicinskt ansvarig rehab berättar att i Malmö stad används NPÖ som ett komplement till den informationsöverföring som sker från primärvård eller slutenvård i samband med att ett patientärende blir aktuellt för kommunen.All inhämtning av information i NPÖ förutsätter givetvis ett samtycke från patienten. Med ett samtycke kan legitimerad personal även gå in i NPÖ och få återkoppling på ett planerat återbesök om patienten själv har svårt för att återberätta.
 
Hur länge har ni använt NPÖ?
- Malmö stad gick in i NPÖ som konsument, det vill säga tog del av vårdinformation under januari 2018 och sedan juni 2019 så blev vi producenter, det vill säga började visa vårdinformation.
 
Vad gjorde att ni valde att ansluta?
- Malmö stad såg ett behov av att få kompletterande information från primärvård och slutenvård vilket NPÖ möjliggör. Malmö stad såg också en möjlighet att genom NPÖ spara tid för telefonsamtal. Det pågår ständiga digitaliseringsarbeten för att vård och omsorg ska hänga på den moderna teknologin och använda smarta lösningar så som i övriga samhället.
 
Vilka behov hade ni, som gjorde att ni valde att ansluta?
- Att kunna få ta del av kompletterande information kring den patient vi vårdar och har hand om. Att kunna minska ner på antal telefonsamtal vilket tar mycket tid och kraft.
 
Vad skulle NPÖ hjälpa till med att lösa? På vilket sätt?
- Återkoppling från patienters återbesök då de har svårt att formulera det själva. Snabb tillgång till information. Tillgången till NPÖ kan ge en helhetsbild kring en patients mående och status.
 
Hur upplever ni NPÖ, funkar det bra, finns det förbättringsmöjligheter, anpassningsförslag?
- Feed-back från användarna är att systemet är bra och att man i sitt yrkesutförande har nytta utav NPÖ. Man uppfattar att det är lätt att hitta information i NPÖ. Det uppskattas att det finns filtreringsmöjligheter för att lätt hitta den information som eftersöks.
 
Har det varit lätt att införa NPÖ?
- Malmö stad blev först konsument och implementeringen tog tid för information, utbildning och upprättande av rutiner. Arbetet för att bli producent var än mer omfattande och krävde mer tid och resurser. I samband med att Malmö stad blev producent följdes manual för de moment som behövde utföras vilken var till bra stöd i det arbetet. T.ex. avtalsskrivning, process för spärr och de juridiska förutsättningarna.
 
Om en annan kommun står och funderar på att använda NPÖ, vad skulle ni vilja skicka med dem då?
- NPÖ är en bra hjälp för att få till sig kompletterande information och tidsbesparande då telefonsamtal kan reduceras för att få till sig samma information. Det är av största vikt att kommunicera vad samtycke innebär och vad som krävs av medarbetarna för att inhämta detta. En tydlig dialog och ställningstagande kring användning av "nödsituation" i införandefasen. Det är viktigt att det upprättas tydliga rutiner och styrdokument för användning av NPÖ så att det blir en juridisk följsamhet i användningen.
 
Är det något annat ni vill lägga till?
- Som producent har Malmö stad efterfrågat återkoppling från både slutenvård och Primärvård kring hur de använder kommunens produkt i NPÖ. Omfattningen av användandet har vi ingen uppfattning om. Läkare i Malmö stads och Region Skånes mobila vårdteam har uppgett stor fördel med tillgängligheten till kommunens journal i NPÖ.
 
Medverkande: Ann-Lis Rohlwin, medicinskt ansvarig rehab, Malmö stad.Karin Ph Walder, utvecklingssekreterare, Malmö stad.
 
Till toppen av sidan