Aktuellt

Sverige fortsatt långt fram med digitala verktyg i vården

Svensk primärvård utmärker sig positivt jämfört med andra länder när det gäller tillgång till digitala tjänster för patienter och läkare. Det visar en rapport från Myndigheten för vård- och omsorgsanalys som bygger på en internationell enkätundersökning där primärvårdsläkare gett sin bild av arbetet på vårdcentral.

I rapporten Vården ur primärvårdsläkarnas perspektiv, som Myndigheten för vård- och omsorgsanalys presenterade i mars 2023, jämförs hur läkare i tio olika OECD-länder anser att primärvården fungerar. Informationen bygger på den internationella enkätundersökningen International Health Policy Survey, som genomförs varje år. Frågeområdena i årets undersökning berörde bland annat arbetsmiljön, digitala verktyg för läkare och patienter samt vård av personer med kronisk sjukdom. Förutom Sverige ingick Australien, Frankrike, Kanada, Nederländerna, Nya Zeeland, Schweiz, Storbritannien, Tyskland och USA i studien.

Svensk vård i topp med digitala tjänster

Sverige är det land i jämförelsen som i högst grad erbjuder digitala tjänster för patienter i kontakten med vården, till exempel att kontakta vårdcentralen digitalt med en fråga, boka tid, förnya läkemedelsrecept och ta del av journaler. För de flesta frågorna ser myndigheten också en viss ökning av de digitala kontaktvägarna jämfört med motsvarande undersökning 2019.

Med den nationella infrastruktur som byggts upp med 1177 finns det möjligheter för patienter att ha kontakt med vården och ta del av information om sin vård på ett säkert sätt. De svenska läkarna uppger också att de har möjlighet att utbyta journaler, testresultat och läkemedelslistor digitalt med andra vårdgivare i högre utsträckning än genomsnittet i övriga länder. Däremot svarar svenska läkare i lägre utsträckning att de är nöjda med att utföra vård på distans. De rapporterar även att det fortfarande finns brister i informationsöverföringen från andra delar av hälso- och sjukvården, exempelvis den specialiserade vården.

Fortsatt utveckling för smidigare informationsdelning

Utifrån resultaten i undersökningen drar Myndigheten för vård- och omsorgsanalys bland annat slutsatsen att it-systemen inte används i tillräckligt hög utsträckning för informationsöverföring idag. Exempelvis visar analyserna att det finns betydande individuella faktorer för hur väl läkarna tycker att informationsöverföringen fungerar. Det pekar mot att det saknas tillräckligt automatiserade system för att överföra informationen. Myndigheten rekommenderar därför att regeringen och regionerna fortsätter arbeta för att it-systemen i ännu högre grad ska bidra till informationsöverföringen mellan olika delar av hälso- och sjukvården.

Ineras tillförordnade vd Patrik Sundström konstaterar att rapporten visar på betydelsen av gemensamma satsningar och nationell samordning för att digitaliseringen verkligen ska komma till nytta för välfärdens aktörer runt om i landet.

Patrik Sundström, vd Inera.
Patrik Sundström, tf vd, Inera.

– Det är glädjande att se att Sverige är färdledande i konkurrens med andra framgångsrika länder. Rapporten visar på nyttan av den nationella digitala infrastruktur som Inera tillhandahåller och som möjliggör utbyte av journaluppgifter och läkemedelsinformation. Den Nationella tjänsteplattformen, som är navet för ett strukturerat och säkert informationsutbyte mellan vårdens olika aktörer, har närmare fyra miljarder transaktioner varje år. Det gör det exempelvis möjligt för 9,6 miljoner invånare att läsa sin egen journal på 1177.se och för medarbetare att se viktig information i Nationell patientöversikt.

– För att ta nästa kliv behöver vi samla krafterna och bygga vidare på den infrastruktur som redan finns, så att digitala system i vård och omsorg inte utvecklas som enskilda öar utan förbereds för att kunna dela information via den befintliga nationella digitala infrastrukturen, säger Patrik Sundström.

Fler nyheter

Prenumerera på Ineras nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om Ineras tjänster, projekt och kommande evenemang. Läs intervjuer med kunder och experter. Aktuellt från Inera skickas en gång i månaden.

Nyheter

Här hittar du övergripande nyheter om Inera.

Till toppen av sidan