Aktuellt

Smidig tillgång till aktuella forskningsresultat i Eira

Alla som på olika sätt arbetar inom vården har ett tydligt mål: att patienter ska få bästa möjliga hälso- och sjukvård. Med Ineras tjänst Eira kan sjukhusbiblioteken säkerställa att alla yrkesgrupper inom regionernas hälso- och sjukvård har tillgång till aktuell forskning och bästa möjliga kunskap.

Eira är ett bibliotekssamarbete som samordnar regionernas förhandlingar och licensavtal med de vetenskapliga förlagen. Det är viktigt eftersom långt ifrån alla vetenskapliga tidskriftsartiklar är öppet tillgängliga, vilket medför höga prenumerationskostnader. Urvalsarbetet sker i samarbete med hälso- och sjukvårdens bibliotek och bygger på användarstatistik, efterfrågan och pris. Eira bidrar till förutsättningar för en kunskaps- och evidensbaserad vård, lika för alla, vilket i sin tur bidrar till högre patientsäkerhet. 

– På så sätt kan sjukhusbiblioteken frigöra tid för arbetet med att stötta de anställda i informationssökning och värdering av evidens och att synliggöra de digitala tidskrifter och databaser som finns. Dessutom ger Eira förutsättningar för att uppmuntra till patientdelaktighet genom information och utbildningar till patienter och deras närstående, säger Stellan Klint som är bibliotekarie på Sjukhusbiblioteket SUS och en av kontaktpersonerna för Eira i Region Skåne. 

Leende man som står i ett sjukhusbibliotek och kollar in i kameran.
Stellan Klint är bibliotekarie på Sjukhusbiblioteket SUS och en av kontaktpersonerna för Eira i Region Skåne.

Genom Eira-samarbetet är det också möjligt att genomföra synkroniserade användarundersökningar som kan användas som underlag inför förhandlingar, vid erfarenhetsutbyte mellan sjukhusbiblioteken samt vid kompetensutveckling för landets sjukhusbibliotekarier.  

– Vårdanställda inom alla regioner har tillgång till ett brett och relevant utbud av vetenskapliga, digitala tidskrifter och böcker. Sjukhusbiblioteken arbetar aktivt med att tillgängliggöra och sprida kunskap om dessa resurser bland läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal, förklarar Stellan Klint. 

I dagsläget har alla regioner tillgång till Eira, och en utredning pågår om kommuners behov av en motsvarande tjänst. 

Eira inkluderar tillgång till SIS- standarder

Eira ger även åtkomst till så kallade SIS- standarder, det vill säga standarder inom hälso- och sjukvård, ledningssystem och medicinsk informatik. Svenska institutet för standarder, SIS, är, tillsammans med en lång rad organisationer, företag och myndigheter, en viktig del i den infrastruktur i Sverige som säkerställer att det finns kvalitetskriterier för produkter och tjänster. Det gäller exempelvis produkter som produceras i, och importeras till, Sverige, bland annat inom vård- och omsorgssektorn. Under pandemin har det till exempel behövts standarder för munskydd och andningsskydd för att säkra en kvalitetssäkrad produktion.

Till toppen av sidan