Aktuellt

Nära vård och invånarperspektiv för 1177 Vårdguiden

Satsningar pågår för att 1177 Vårdguiden ska fortsätta att vara relevant och ett av Sveriges mest kända varumärken. Regionernas gemensamma målbild fungerar som en ledstjärna för att driva utvecklingen och införa nya funktioner och förmågor.

I en rapport till Socialdepartementet summeras erfarenheter och leveranser för den utveckling som skett kopplad till första linjens digitala vård inom 1177 Vårdguiden under åren 2021 och 2022. Utvecklingen finansierades under tvåårsperioden av staten via SKR som en del i överenskommelsen God och nära vård, och fortsätter nu på uppdrag av regionerna. Finansieringen från staten gav utrymme för flexibla arbetssätt och ett tvärfunktionellt arbete både mellan tjänster och projekt inom Inera och tillsammans med regionerna. 

En av framgångsfaktorerna i utvecklingsarbetet är en tydlig styrning mot nytta och effektmålen ökad tillgänglighet till första linjens vård och effektivare användning av vårdens resurser. Ett antal projekt, uppdrag och utredningar organiseras för att leverera inom tre fokusområden: 

  • Effektivare sjukvårdsrådgivning 
  • Smartare självservicetjänster 
  • Infrastruktur, arkitektur och ramverk

Exempel på utveckling

Patrik Sundström, digitaliseringschef på SKR.

Flera leveranser har redan gjorts och andra är fortfarande under utveckling. Ett erbjudande för invånare att skicka in en bild eller använda videosamtal för sjukvårdsrådgivning via 1177 har införts i de flesta regioner. Stöd för digitala kallelser via 1177.se håller på att införas, och nya provtagningstyper i tjänsten Egen provhantering finns på plats. En helt ny tjänst kommer att realiseras i 1177.se där invånare kan logga in och få en automatisk symtombedömning samt hänvisas till digitala eller fysiska vårdmöten med rätt vårdkompetens. Dessutom har en nationell utbudstjänst utvecklats som kommer att innehålla landets samlade vårdutbud. Samtliga leveranser stödjer målbilden för första linjens digitala vård och förbättrar invånarens möjligheter till självservice och bättre tillgänglighet till vården. 

– Det tas viktiga utvecklingssteg för att framtidssäkra 1177 Vårdguiden och skapa ännu bättre möjligheter att möta invånares behov och förväntningar. Utvecklingen är en viktig del i regeringens och SKR:s arbete med Vision e-hälsa 2025. Det är ett mycket bra exempel på vad som kan åstadkommas när regionerna, Inera, SKR och staten gör gemensam sak, säger Patrik Sundström, digitaliseringschef på SKR.

Bättre förutsättningar för att arbeta mer långsiktigt

Utvecklingen av 1177 Vårdguiden utgår från en gemensam målbild för första linjens digitala vård som samtliga regioner ställde sig bakom 2018. Målbilden har senare uppdaterats och breddats och förankring pågår i regionerna.

Utvecklingen underlättas av att målbilden ligger rätt i tiden, och är så pass övergripande att den inte fastställer specifika lösningar eller tekniker. Målbilden pekar snarare på de förmågor och effekter som genomföranden ska resultera i. Detta underlättar användarcentrerad utveckling för att få mer sammanhållna tjänster. Regionerna kan också välja att nå målbilden på flera sätt, dels genom nationella och regionala lösningar, dels genom lösningar som spänner över regiongränserna.

– Efter att tidigare ha arbetat med ettårsplaner vad gäller budget och verksamhetsplanering, har arbetet med långsiktiga målbilder blivit standard på Inera. Målbilden för 1177 Vårdguiden har breddats och målbilder inom andra verksamhetsområden är på gång, säger Sofie Zetterström, affärsområdeschef för 1177 Vårdguiden och kunskapstjänster på Inera. 

Invånarperspektiv och sömlöst flöde 

Både regionerna och deras privata vårdgivare arbetar med att införa digitala tjänster, men tjänsterna utgör ofta stuprör där informationen inte delas mellan aktörer. Den stora vinsten med utvecklingen av första linjens digitala vård är att realiseringen av infrastruktur och stödtjänster utgår ifrån ett invånarperspektiv. Flödet ska vara sömlöst för invånaren och digitala tjänster ger stöd för att vårdärenden ska kunna flyttas mellan olika vårdnivåer inom och mellan regioner. Informationen som dokumenteras följer med ärendet, oavsett vilka aktörer som involveras. 

För regionerna ska leveranserna från den utveckling som sker inom 1177 Vårdguiden fortsatt leda till ett mer effektivt nyttjande av vårdens resurser. Det sker när invånaren kan göra mer själv och snabbare hänvisas till rätt vårdnivå. För invånarna är målsättningen att snabbare få rätt hjälp, genom automatisering och självservice eller genom sammanhängande tjänster och kanaler för digitala vårdmöten. 

Nya arbetssätt 

De senaste årens utvecklingsarbete har också lett till nya samarbetsformer mellan regionerna och Inera. Forum har skapats för att diskutera många viktiga strategiska verksamhetsfrågor, bland annat kring servicenivåer, juridiska tolkningar och andra områden där samarbeten gynnar framfart. 

Ta del av rapporten och fortsatt utveckling för 1177 Vårdguiden

Läs rapporten som summerar både leveranser och erfarenheter från den senaste två-årsperioden kopplad till första linjens digitala vård.

 Exempel på projekt som fortsätter 2022 och 2023 på uppdrag av regionerna är: 

Till toppen av sidan