Aktuellt

Invånarens samtycken på 1177.se

Invånare ska kunna ge samtycke digitalt och även kunna se sina redan givna samtycken på 1177.se. Det är tanken bakom ett kommande utvecklingsprojekt som Inera planerar att starta. Alla regioner har visat intresse för projektet och därför kommer en avsiktsförklaring att skickas ut under hösten 2022.

En skiss till hur det skulle kunna se ut när invånaren vill hantera sina samtycken.
Bilden är en skiss till hur det skulle kunna se ut när invånaren vill hantera sina samtycken. Den färdiga utformningen kommer att tas fram under utvecklingsperioden och utvärderas av olika användargrupper.

– Vi har i första hand tittat på samtycken som ges inom sammanhållen journalföring, alltså när en vårdgivare efterfrågar patientens samtycke för att ta del av tidigare journalinformation från en annan vårdgivare. Samtidigt tror vi att det finns flera andra samtyckestyper som också skulle kunna hanteras på liknande sätt, säger Maria Ekendahl som var uppdragsledare för utredningen som genomfördes under hösten 2021.

Det planerade projektet ska dels ta fram en funktion som gör det möjligt för invånare att hantera sina samtycken inom sammanhållen journalföring, dels fortsätta med utredningsarbetet för att på sikt kunna hantera samtycken inom andra områden.

Företrädare för Västra Götalandsregionen deltog i utredningen genom att bidra till en kostnads- och nyttoanalys. Den visade att det finns stora tidsvinster för hälso- och sjukvårdspersonal om invånaren själv kan hantera sina samtycken digitalt. Då kan mer tid användas för själva vårdsamtalet vid patientmötet.

Lagen kräver att samtycken inom sammanhållen journalföring ska vara informerade, det vill säga att invånaren ska få tydlig och utförlig information om vad det innebär att lämna sitt samtycke. Genom att invånaren kan ta del av pedagogisk information om vad samtycket innebär i lugn och ro inför ett vårdbesök, exempelvis via en länk till samtyckesinformationen i en digital kallelse, kan det bli enklare att följa lagkravet och det kan bli mer jämlikt över landet.

Den första planerade utvecklingsetappen, som avser samtycken inom sammanhållen journalföring, kommer inte att kräva någon förändring i regionernas vårdinformationssystem. Informationen om samtyckena kommer från Samtyckestjänsten inom Säkerhetstjänster, som många regioner redan är anslutna till, och flera planerar att ansluta.

Utvecklingsprojektet kommer också att ta fram förslag på hur en infrastruktur på sikt kan se ut om fler typer av samtycken ska hanteras digitalt, både av invånaren själv och av hälso- och sjukvårdspersonal. För att kunna stödja samverkan och effektivisering kommer juridiska aspekter att tas med i utredningen. Syftet är att kunna vägleda regionerna inom samtyckesområdet som styrs av flera olika lagar och där det finns risk för att olika regioner gör olika tolkningar.

– I avsiktsförklaringen som nu går ut till regionerna efterfrågar vi representanter till referensgrupper och pilotregioner, och det är viktigt att få ett brett och aktivt deltagande i både utvecklings- och utredningsarbetet. Samtyckesområdet är stort och kräver att många deltar för att tydliggöra sina behov, frågor och krav. Det finns en stor potential för effektivisering om vi samverkar mer inom detta område, och delar av infrastrukturen finns redan på plats. Syftet med projektet är att börja utveckla i liten skala men med resultat som ändå ger en tydlig nytta, och samtidigt tänka större och mer långsiktigt, säger Maria Ekendahl.

Till toppen av sidan