Aktuellt

Fem frågor om årets spaningar kring digitalisering i välfärden

Under 2023 har Ineras kundansvariga hållit återkommande dialogmöten med kommuner och regioner och medverkat i stora evenemang som Vitalis, Almedalen och Kvalitetsmässan där aktuella frågor om digitalisering i välfärden stått i fokus. Peter Rosengren sammanfattar årets spaningar och vad han tar med sig för att möta utmaningarna 2024.

Som kundansvarig på Inera träffar Peter Rosengren regelbundet verksamhets- och it-ansvariga i regioner och kommuner för att fånga upp intressen och behov kring digitalisering som stöd för utveckling av välfärden.

Vilka frågor har stått i fokus under årets dialogmöten med kommuner och regioner?

Peter Rosengren
Peter Rosengren, kundansvarig på Inera.

– De största utmaningarna nu är ekonomin och att färre personer ska göra mer, vilket kräver en digitalisering med tydliga effekthemtagningar. Vi på Inera behöver tydligt visa hur vi bidrar med tjänster och vägledning. Samarbete över organisationsgränser blir allt viktigare. Det gäller både kommunerna inom länen, tillsammans med regionerna, och inom SKR-koncernen.

– Hela SKR-koncernen har lyssnat och nu jobbar vi verkligen tillsammans med att prioritera, det vill säga att satsa på få utvalda utvecklingsområden och genomföra dem hela vägen ut för bästa nyttohemtagning. I det arbetet har Ineras metodik för nyttokalkylering verkligen fått fäste, inte minst hos kommunerna. Inom kommunerna är det tydligt att det inte finns ett behov utan en bredare behovsbild. Alla 290 kommunerna kan inte göra lika i allt utan vi behöver möta behoven hos tillräckligt många kommuner, säger Peter Rosengren.

På hans agenda för året har även stått att medverka på välbesökta evenemang som Vitalis, Almedalen och Kvalitetsmässan samt en hel del webbinarier och digitaliseringsdagar inom flera län.

Vilka höjdpunkter vill du lyfta fram från 2023 års evenemang?

– E-hälsomässan Vitalis hade ett stort och brett deltagande från många olika aktörer, allt från leverantörer till vårdgivare och akademi. Där flockades besökarna runt Ineras monter som vi delade med flera myndigheter och SKR-koncernen. Det ledde till många bra samtal och dialoger. Viktiga frågor som diskuterades var till exempel det växande behovet att smidigt kunna dela hälsodata och patientinformation. Det var också frågor som kom upp i många av seminarierna i både Almedalen och på Kvalitetsmässan, många gånger kopplat till hur vi kan dra nytta av artificiell intelligens inom olika områden.

– Samtidigt lyftes vikten av att verkligen jobba tillsammans med digitalisering som stöd för hela landets offentliga sektor – att utveckla samarbetet mellan kommuner, regioner och olika aktörer i vår bransch.

Vad har stuckit ut under 2023 jämfört med tidigare år?

– Att verkligen driva digitalisering gemensamt mellan region och kommun. Det tuffa ekonomiska läget innebär helt andra förutsättningar för oss. Kommuner och regioner efterfrågar ett tydligare fokus på våra befintliga tjänster och hjälp att använda dem på bästa sätt här och nu. Det gör att utvecklingen av nya tjänster har minskats till förmån för några initiativ som behöver göras och införas väldigt väl. Då gäller det att vi kan påvisa hur våra tjänster bör hänga ihop för bästa utdelning lokalt.

Vilka insikter tar du framför allt med dig inför det nya året 2024?

– Det mångåriga och nära samarbete vi har med regionerna är en bra grund att stå på i svåra tider. Samtidigt behöver vi stärka stödet för informationsdelning inom kommunernas hälso- och sjukvård samt omsorg. I linje med detta ligger också Ineras stora projekt Sammanhållen planering på 1177, som kommer att pågå i flera år och omfatta både kommuner och regioner. Satsningen kommer förhoppningsvis verkligen driva många frågor i rätt riktning inom region och kommun.

– Något som också kommer driva på utvecklingen är SKR-koncernens kommungemensamma arbete ”Handslag för välfärdsutveckling genom digitalisering” och den handlingsplan för arbetet som ska börja genomföras nästa år.

Vad blir viktigast framöver i Ineras arbete för att stötta kommuners och regioners verksamhetsutveckling?

– Vi behöver öka tydligheten i våra leveranser och därmed skapa rätt förväntansnivå. Just nu är handlingsplaner och målbild för kommun och region under framtagning för de kommande åren. För att ge överblick över de utvecklingsinitiativ som pågår eller planeras har Inera tagit fram en färdplan som siktar mot gemensamma effektmål kopplade till digitalisering i välfärden. Färdplanen finns tillgänglig på inera.se och visar när leveranser planeras från Inera samt aktuell status för respektive initiativ. Ambitionen är att kommuner och regioner i god tid ska kunna se vad de behöver göra inför nya leveranser och matcha sina egna handlingsplaner för anslutning och införanden efter det.

Fler nyheter

Prenumerera på Ineras nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om Ineras tjänster, projekt och kommande evenemang. Läs intervjuer med kunder och experter. Aktuellt från Inera skickas en gång i månaden.

Nyheter

Här hittar du övergripande nyheter om Inera.

Till toppen av sidan