Gå till innehåll

Infektionsverktyget

Infektionsverktyget används för att lagra och visa information om vårdrelaterade infektioner och antibiotikaanvändning. I Infektionsverktygets rapportverktyg kan vårdpersonal enkelt följa upp, jämföra och utvärdera antibiotikaanvändning över tid.

Syftet med Infektionsverktyget är att förebygga vårdrelaterade infektioner och underlätta för vårdpersonal att följa behandlingsrekommendationer för antibiotikaanvändning. Ambitionen är också att minska användningen av bredspektrumantibiotika, för att förhindra ökningen av resistenta bakterier.

Så erbjuds tjänsten

Ineras tekniska lösning för Infektionsverktyget gör det möjligt att på ett säkert och standardiserat sätt föra över relevant information om antibiotikaanvändning, som registrerats i ett vårdinformationssystem, till Infektionsverktygets databas. 

Informationen som samlas i databasen bearbetas sedan enligt Infektionsverktygets regelverk, och kan därefter visas upp i Infektionsverktygets rapportverktyg på ett överskådligt och lättillgängligt sätt.

Detta ingår i Ineras erbjudande

Här kan du kort läsa vad som ingår i Ineras tekniska lösning för Infektionsverktyget.

1.    Databasen

I Infektionsverktygets databas lagras all information som har skickats från ett lokalt vårdinformationssystem till databasen. Vilken information som ska föras över från vårdinformationssystemet till databasen finns fördefinierat i Terminologitjänsten. Förutom detta förs även information över till databasen om hur länge patienten vistats på sjukhuset.

I Ineras erbjudande ingår, förutom själva databasen, ett antal tjänstekontrakt, anvisningar och tekniska specifikationer för hur organisationen ska anpassa sina lokala vårdinformationssystem så att aktuell information kan föras över från vårdinformationssystemet till databasen. För att säkerställa att informationen förs över på ett säkert sätt sker detta via Nationella tjänsteplattformen.

De lokala anpassningar som organisationen måste göra av sina egna lokala vårdsystem innan de kan skicka information till databasen, ingår inte i Ineras erbjudande.

2.    Terminologitjänsten

Terminologitjänsten bestämmer vilken information som kan följas upp i Infektionsverktyget. Tjänsten innehåller ett urval av information (koder) om olika typer av antibiotika, orsaker till varför antibiotika ordinerats, diagnoser, vårdåtgärder och labboratoriesvar. Genom att ansluta lokala system till Terminologitjänsten, skickas korrekt information och koder från vårdinformationssystemet till databasen.

I Ineras erbjudande ingår den tekniska lösningen för Terminologitjänsten, som omfattar ett antal tjänstekontrakt, anvisningar och tekniska specifikationer för hur organisationer ska anpassa sina lokala vårdinformationssystem så att de kan hämta informationen (koderna) från Terminologitjänsten. För att säkerställa att informationen förs över på ett säkert sätt sker detta via Nationella tjänsteplattformen.

De lokala anpassningarna som varje enskild organisation måste göra för att kunna hämta information från Terminologitjänsten, ingår inte i Ineras erbjudande.

3.    Infektionsverktygets regelverk

Det är Infektionsverktygets regelverk som bestämmer hur informationen ska visas upp i rapportverktyget, och vilka jämförelser som ska gå att göra. En gång om dygnet bearbetas all information i databasen enligt Infektionsverktygets regelverk. Den bearbetade informationen visas sedan upp i Infektionsverktygets rapportverktyg på ett överskådligt och lättillgängligt sätt.

4.    Rapportverktyget

Infektionsverktygets rapportverktyg omfattar en webbaserad applikation med ett framtaget användargränssnitt. I rapportverktyget kan behörig vårdpersonal logga in och ta fram statistik och rapporter av olika slag. Rapporterna är baserade på de uppgifter som förts över från lokala vårdinformationssystem till Infektionsverktygets databas och som bearbetats av Infektionsverktygets regelverk.

Illustration över Infektionsverktygets olika delar

Bilden nedan är en förenklad bild över de olika delarna som ingår i Infektionsverktyget och hur dessa samspelar med varandra.

Infektionsverktygets erbjudande

Förutsättningar för att använda tjänsten

Här kan du läsa vad de grundläggande förutsättningarna är för att kunna beställa och använda Infektionsverktyget.

Organisationer som kan använda tjänsten

I dagsläget erbjuder vi Infektionsverktyget till:

 • Regioner
 • Privata vårdgivare som är offentligt finansierade och upphandlade av en region

Beroenden till andra nationella tjänster

Förutom att tjänsten använder Nationella tjänsteplattformen för informationsöverföringen, är tjänsten beroende av:

 • Identifieringstjänst SITHS
 • Katalogtjänst HSA
 • Säkerhetstjänsterna IdP och Logg
 • Sjunet, Infektionsverktyget är inte tillgängligt via internet

Detta behöver din organisation göra för att ta del av erbjudandet

För att din organisation ska kunna ta del av Ineras erbjudande och använda Infektionsverktyget, behöver ni göra vissa tekniska anpassningar av lokala vårdinformationssystem och förbereda verksamheten på hur ni ska arbeta med Infektionsverktyget.

Tekniska förberedelserIt-personal

Börja med att identifiera vilka system som din organisation använder för att registrera information om antibiotikaanvändning, samt den övriga informationen enligt urvalet som finns i Terminologitjänsten. Dessa system ska sedan anpassas så att de kan hämta informationen från Terminologitjänsten och sedan skicka informationen vidare till Infektionsverktygets databas. Anpassningarna gör ni genom att implementera funktionalitet i aktuella system enligt de tjänstekontrakt, tekniska specifikationer och anvisningar, med mera, som Inera tagit fram.


För att läkaren ska kunna ange vilken antibiotika han/hon ordinerar och orsaken till just denna antibiotikaordination, behöver ni förmodligen också komplettera vårdinformationssystemets användargränssnitt så att ordinatören kan ange detta. Ett vanligt sätt att göra detta på är via en dialogruta (pop-up), men det finns även andra lösningar som fungerar. Ni väljer själva hur ni vill göra.

Om din organisation behöver hjälp att ansluta till tjänstekontrakten i Nationella tjänsteplattformen och att anpassa era system efter tjänstens anvisningar och tekniska specifikationer, tjänstekontrakt, m.m., erbjuder Inera hjälp med detta. Se aktuella timpriser för konsulthjälp här

Förberedelser för verksamhetenVårdpersonal

Eftersom syftet med att använda Infektionsverktyget är att den egna organisationen enklare ska få återkoppling kring vårdrelaterade infektioner för att kunna vidta förbättringsåtgärder, är det viktigt att din verksamhet förankrar hur detta arbete ska gå till. Berörd vårdpersonal ska bli informerad om hur man använder Infektionsverktygets rapportverktyg, vilken nytta detta kan göra för verksamheten, vilka förändringar detta medför i vårdinformationssystemet, samt vilken information som måste registreras i vårdinformationssystemet och varför.

Det är också viktigt att ha en tydlig plan för hur respektive verksamhet ska ta ut relevanta rapporter från Infektionsverktygets rapportverktyg, samt hur denna information ska återkopplas till verksamheten. Det är också viktigt att vårdpersonalen regelbundet går in i Infektionsverktygets rapportverktyg och kontrollerar uppgifterna om patienten som ligger till grund för rapporterna, och kvalitetsgranskar dessa.

Beställ Infektionsverktyget

Alla regioner och privata vårdgivare som är offentligt finansierade och upphandlade av en region, kan beställa och använda Infektionsverktyget.

Så här går det till

1. Teckna Kundavtal 2 om detta inte redan finns

För att kunna beställa Infektionsverktyget behöver din organisation ha tecknat Kundavtal 2 med Inera. Kontrollera att ni har ett kundavtal innan ni skickar in förfrågan om tjänsten.

2. Fyll i och skicka in förfrågan

Ansvarig person fyller i och skickar in förfrågan för Infektionsverktyget.

Förfrågan om Infektionsverktyget

3. Inera hanterar förfrågan

När Inera tagit emot förfrågan kontrollerar vi bland annat att din organisation har ett kundavtal med Inera och att ni har de tekniska förutsättningar som behövs för att använda tjänsten.

4. Beställ tjänst och signera beställningen

När Inera har godkänt ansökan får du ett e-postmeddelande med en länk till en digital blankett där du kan beställa tjänsten och signera beställningen. Innan du kan påbörja den tekniska anslutningen ska du invänta ett e-postmeddelande från Inera där vi bekräftar att du kan gå vidare till steg 5.

5. Teknisk anslutning kan påbörjas

När du fått bekräftat att beställningen är godkänd och fått klartecken från Inera, kan den tekniska anslutningen till Terminologitjänstens och Infektionsverktygets tjänstekontrakt i Nationella tjänsteplattformen påbörjas. Du beställer själv anslutningen till aktuella tjänstekontrakt via beställningsstödet som du hittar på denna sida.

Avsluta Infektionsverktyget

Om din organisation vill avsluta sin anslutning till Infektionsverktyget - måste behörig beställare anmäla detta till Inera.

Visa/Dölj mer information

Avsluta Infektionsverktyget

 • Avsluta Infektionsverktyget

  Eftersom Infektionsverktyget kan ha beroenden till andra tjänster som din organisation använder, är det viktigt att ni noga tänker igenom vilka konsekvenser ett avslut kan innebära för er organisation.

  Fyll i och skicka in en formell uppsägning

  Fyll i och skicka in den digitala blanketten om uppsägning

Logga in i Infektionsverktygets olika miljöer

Här hittar du länkar för inloggning till Infektionsverktygets olika miljöer.

Produktionsmiljö - Infektionsverktygets rapportverktyg

I Infektionsverktygets rapportverktyg kan behöriga personer ta del av den information som förts över till Infektionsverktygets databas från sin vårdgivare. För att logga in i rapportverktyget måste du ha ett SITHS-kort och en anslutning till Sjunet. Vilken information du får tillgång till beror på vilken behörighet som är kopplad till din roll vid inloggning. Observera att du måste ha ditt SITHS-kort i kortläsaren innan du öppnar webbläsaren för att det ska gå att logga in.

Logga in i Infektionsverktygets rapportverktyg

Stagemiljö - Infektionsverktygets rapportverktyg

Stagemiljön för Infektionsverktygets rapportverktyget har samma funktioner som produktion. Där kan du skicka in testdata för att skapa dig en uppfattning om hur informationen kommer att bearbetas och visualiseras i produktionsmiljön. I stagemiljön testar du också så att anslutningen till tjänstekontrakten och Nationella tjänsteplattformen har fungerat korrekt. Ingen testdata får finnas i produktionsmiljön, därför måste alla tester ske i stagemiljön. För att logga in i stagemiljön behövs ett SITHS-kort och en anslutning till Sjunet.   

Logga in i testmiljön för Infektionsverktygets rapportverktyg

Demomiljö – Infektionsverktygets rapportverktyg

Demomiljön för Infektionsverktygets rapportverktyg ser exakt ut som produktionsmiljön, och används ofta vid utbildning eller för att enkelt kunna visa någon hur Infektionsverktygets rapportverktyg fungerar. Där kan du se all funktionalitet som finns i produktionsmiljön. All data i demomiljön är fylld med testdata som är slumpmässigt genererad. För att komma åt demomiljön krävs ingen inloggning med SITHS-kort, endast åtkomst till Sjunet.

Demomiljön av Infektionsverktygets rapportverktyg

Terminologitjänstens användargränssnitt

Terminologitjänstens användargränssnitt är en webbsida där du kan se vilka koder (information) som hämtas från Terminologitjänsten till vårdsystemet. För att komma åt Terminologitjänstens användargränssnitt krävs ingen inloggning med SITHS-kort, endast åtkomst till Sjunet.

Terminologitjänstens användargränssnitt

Utbildning Infektionsverktyget

Organisationer som arbetar med Infektionsverktyget, eller som vill veta mer om hur verktyget fungerar, har möjlighet att gå både en grundutbildning och en fördjupningsutbildning.

Beroende på hur mycket förkunskaper berörda personer inom din organisation har, kan ni välja mellan olika kursalternativ. Antingen kan ni välja att gå en utbildning som hålls i era egna lokaler. Eller så kan ni gå en kortare utbildning online, som varar i cirka en och en halv timme.

Anmäl intresse för utbildning

Tider för utbildningar bestämmer din organisation själva tillsammans med kursledaren. I regel genomförs utbildningarna som en hel- eller halvdag.

Anmälan Utbildning i Infektionsverktyget

Kostnad

Kostnaden för utbildningen beror på vilket upplägg din organisation väljer, samt hur många deltagare ni blir. I samband med att vi kontaktar er för att boka utbildningen, går vi igenom priser och andra önskemål. Se våra priser för standardutbildningar

Förberedelser, kursledare och kursmaterial

Kursledarna tillhör den nationella förvaltningen av Infektionsverktyget, som har lång erfarenhet av att arbeta med Infektionsverktyget. Allt kursmaterial får ni vid utbildningstillfället. Detta får ni också behålla efter avslutad utbildning.

Förberedelser

För att få en så bra och väl planerad utbildning, bör dessa förberedelser ha gjorts innan utbildningen:

 • Planeringsmöte som anordnas av kurssamordnaren och hålls mellan kursledaren och beställaren.
 • Grundkursen rekommenderas alltid före fördjupningskursen.
 • Samtliga kursedeltagare rekommenderas att ha tagit del av Infektionsverktygets ordinationsruta som syns i journalsystemet, innan utbildning.
 • Kontrollera att kursedeltagare kan logga in i rapportverktyget från kurslokalen.
 • Minst en dator per två kursdeltagare krävs.

Film om Infektionsverktygets rapportverktyg

Här kan du se en film om hur du arbetar i Infektionsverktygets rapportverktyg.

Filmen visar hur du

 • Skapar en rapport
 • Delar rapporter
 • Kopplar postoperativa infektioner
 • Tar ut registerutdrag

Se filmen här

Pris

Aktuellt pris för Infektionsverktyget hittar du via länken nedan.

Dokument för Infektionsverktyget

Via länken nedan hittar du dokument som berör Infektionsverktyget.

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan