Infektionsverktyget

Infektionsverktyget är ett nationellt IT-stöd för att dokumentera, lagra och återkoppla information om vårdrelaterade infektioner och antibiotikaanvändning.

Syftet med Infektionsverktyget är att förebygga vårdrelaterade infektioner, förbättra följsamhet till behandlingsrekommendationer samt att minska bruket av bredspektrum antibiotika.

Motverkar problem genom medvetenhet

Via Infektionsverktygets rapportverktyg kan man ta fram rapporter över vårdrelaterade infektioner, antibiotikaordinationer, koppling till riskfaktorer etc. inom enskilda organisationer. Denna återkoppling hjälper verksamheten att själva identifiera problem, och ger ett bra underlag att använda i det lokala förbättringsarbetet.

Vårdrelaterade infektioner är en av de främsta skadorna inom svensk vård- och omsorg. Idag orsakar dessa infektioner nästan tre gånger så många dödsfall som trafiken. Genom att förebygga dessa kan vi spara miljontals kronor.

Bygger på att orsaken till ordinationen registreras

I korthet bygger Infektionsverktyget på att en ordinatör, i samband med antibiotikaordination i journalsystemet, anger orsaken till ordinationen. Denna information förs sedan över till Infektionsverktygets rapportverktyg tillsammans med annan relevant information. Från Infektionsverktygets rapportverktyg kan sedan ansvarig vårdpersonal skapa olika typer av rapporter, som kan ge viktig återkoppling till vårdenheten.

Fördjupad information om Infektionsverktyget