Gå till innehåll

Hjälpmedelstjänsten

Inera tillhandahåller Hjälpmedelstjänsten som, med stöd av en databas som rymmer information om hjälpmedelsartiklar, gör det möjligt för sjukvårdshuvudmän att ta del av olika erbjudanden om hjälpmedelsartiklar samt för sjukvårdshuvudmän och hjälpmedelsleverantörer att dokumentera information från avtal de tecknat med varandra om hjälpmedelsartiklar. Kunden är vårdgivare och bedriver verksamhet inom hälso- och sjukvården, eller leverantör av hjälpmedel kategoriserade enligt ISO 9999

Beställa Hjälpmedelstjänsten

Två typer av organisationer kan ansöka till tjänsten:

 • sjukvårdshuvudmän som bedriver hjälpmedelsverksamhet
 • leverantörer av hjälpmedel som kan kategoriseras enligt ISO 9999 Hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning

För att kunna beställa Hjälpmedelstjänsten behöver din organisation ha tecknat Kundavtal 2 med Inera. 

Så här går det till:

1. Fyll i och skicka in ansökan

Ansvarig person fyller i och skickar in ansökan för Hjälpmedelstjänsten.

Ansökan för sjukvårdshuvudmän

Ansökan för hjälpmedelsleverantörer

Bland de obligatoriska uppgifterna finns bland annat GLN, Global Location Number, GS1-lokaliseringsnummer. GLN används för att på ett entydigt sätt identifiera en organisation. Många organisationer har redan ett GLN utan att veta om det. Om din organisation har ett GS1 företagsprefix eller ett enstaka nummer så har ni ett eller flera GLN.

Sök efter eller beställ GLN.

Sjukvårdshuvudmän anger, utöver grunduppgifterna i formuläret, om sjukvårdshuvudmannen ska vara mottagare av en så kallad exportfil från Hjälpmedelstjänsten.

2. Inera hanterar ansökan

När Inera tagit emot ansökan kontrollerar vi bland annat att din organisation har ett kundavtal med Inera och att ni har de tekniska förutsättningar som behövs för att använda tjänsten.

3. Beställ tjänst och signera beställningen

När Inera godkänt ansökan får du ett e-postmeddelande med en länk till en digital blankett där du kan beställa tjänsten och signera beställningen.

4. Tillgång till tjänsten

När beställningen är signerad skickas inloggningsuppgifter ut för Hjälpmedelstjänsten. Inloggningsuppgifterna skickas till den person i organisationen som är angiven som lokal administratör i ansökningsformuläret för Hjälpmedelstjänsten.

5. Fakturering

Den anslutna organisationen faktureras kvartalsvis i förskott.

Avsluta beställd tjänst

Vill din organisation säga upp Hjälpmedelstjänsten sker detta via ett särskilt formulär.

Avslutning av en anslutning innehåller följande steg:

1. Fyll i formuläret för uppsägning

Formulär för uppsägning

2. Uppsägningsblanketten kontrolleras

När Kundservice har tagit emot uppsägningen kontrolleras denna och ansvarig person hos den avslutande organisationen kontaktas med information om bekräftelse på uppsägningen.

3. Avslutande fakturering

Inera skickar ut en slutfaktura.

4. Inaktivering av organisationen

När uppsägningstiden är slut inaktiveras den avslutande organisationens användare, vilket medför att inloggning till Hjälpmedelstjänsten tas bort. En bekräftelse skickas till  organisationen.

Att använda tjänsten

Från och med januari 2019 ansvarar Inera fullt ut för förvaltningen av Hjälpmedelstjänsten.

Inera är också utförare av support samt hanterar kundavtalen mellan Inera och tjänstens kunder.

Inera har några grupperingar av kunder till stöd i förvaltningsarbetet. Det finns:

 • Expertgrupp (består av utsedda representanter hos både leverantörer och sjukvårdshuvudmän)
 • Nätverk – leverantörer (Kallelser skickas till samtliga lokala administratörer hos leverantörerna. Möten hålls via Skype)
 • Nätverk – sjukvårdshuvudmän (Kallelser skickas till samtliga expertanvändare hos sjukvårdshuvudmän. Möten hålls via Skype)

Hjälpmedelstjänsten finansieras till lika stora delar av grupperna sjukvårdshuvudmän och hjälpmedelsleverantörer. För att ansluta till och använda Hjälpmedelstjänsten, se Beställa tjänst.

Offentlighetsprincipen

Inera omfattas av de regler som sammanfattningsvis brukar benämnas offentlighetsprincipen. Med detta avses bland annat att allmänna handlingar normalt ska vara tillgängliga för den person som önskar ta del av dem. Den som lämnar uppgifter i Hjälpmedelstjänsten måste vara införstådd i att denna aspekt ingår som en förutsättning.

Generella garantier för att uppgifter inte kommer att lämnas ut kan därför inte lämnas.

Regelverk

Regler och annat matnyttigt kring Hjälpmedelstjänsten finner du i Handboken. Klicka på länken nedan om du vill se och läsa den.

Roller och ansvar

Nedan finner du information om tre viktiga roller för Hjälpmedelstjänsten. Alla tre rollerna är behöriga att kontakta Kundservice för support.

Avtalsansvarig

Avtalsansvarig är den person som signerat kundavtalet. Både sjukvårdshuvudmän och hjälpmedelsleverantörer har en avtalsansvarig. Avtalsansvarig är behörig att kontakta Kundservice för support samt att lägga till/ändra lokal administratör.

Lokal administratör

Lokal administratör är en behörighet som finns i tjänsten.

Lokal administratörs ansvar är att skapa användare som ska arbeta i Hjälpmedelstjänsten och tilldela användare önskade behörigheter i tjänsten. Lokal administratörs uppgift är vidare att hantera användare, behörigheter och kontaktuppgifter i tjänsten. Behörigheten Lokal administratör skapas av Kundservice.

Lokal administratör är behörig att kontakta Kundservice för support och att lägga till/ändra Lokal administratör och Expertanvändare.

En organisation behöver alltid ha minst en aktiv Lokal administratör. Om Lokal administratör slutar, blir sjuk eller är ledig behöver Lokal administratör snarast utse en ny Lokal administratör. Om en organisation blir utan Lokal administratör kommer organisationens firmatecknare behöva komplettera med ett skriftligt intyg för att utse en ny. Intyget skickas ut från Kundservice.

Anmälan Lokal administratör

Expertanvändare

Expertanvändare är ingen behörighet i tjänsten. Expertanvändare är en funktion som finns hos sjukvårdshuvudmännen. Expertanvändare ska stötta den egna organisationens användare så långt som möjligt i användarstöd för Hjälpmedelstjänsten och är kanal för supportfrågor från organisationen till Kundservice.

Lokal administratör hos sjukvårdshuvudmännen är behörig att lägga till/ändra expertanvändare.

Hur många expertanvändare som är lämpligt att ha är mycket beroende på storlek på organisationen, men tre till fyra skulle kunna vara en inriktning för en medelstor organisation. 
Hjälpmedelstjänstens kontakt med sjukvårdshuvudmännen sker med expertanvändare.

Expertanvändare ska sprida/inhämta information till/från berörda inom den egna organisationen. Informationen kan exempelvis gälla exportfiler från Hjälpmedelstjänsten eller ändrat/nytt GLN.

Anmälan expertanvändare

Utbildning

Nu är vi åter igång utbildningar i Hjälpmedelstjänsten, både för sjukvårdshuvudmän och hjälpmedelsleverantörer.

Utbildning för hjälpmedelsleverantörer

Hjälpmedelstjänsten erbjuder utbildning speciellt anpassad för dig som arbetar för hjälpmedelsleverantör.

Nya utbildningstillfällen publiceras här på inera.se, men går även ut via Hjälpmedelstjänstens nyhetsbrev som du kan prenumerera på här.

Grundutbildning

Målgrupp: Nya användare och användare som har liten erfarenhet av att arbeta i Hjälpmedelstjänsten.

Innehåll: Utbildningen består av en teoretisk genomgång. Vi går igenom aktiviteter och flöden i Hjälpmedelstjänsten som du som leverantör behöver kunna. Ni får också möjlighet till erfarenhetsutbyte med de andra deltagarna.

Utbildningsmål: Få förståelse för arbetsflöden och aktiviteter för leverantörer i Hjälpmedelstjänsten.

Planerade grundutbildningstillfällen:

Inget utbildningstillfälle planerat. Vi återkommer med nya datum.

Kostnad, tid och plats

För att se aktuellt pris för webbutbildningen klicka på länken här. Vid avbokning mindre än fem vardagar före kursdagen debiteras fullt pris.

Utbildningen hålls på distans, via Skype.

Antalet platser på utbildningarna är minst 6 och max 15. Utbildningstillfällen med färre än sex personer ställs in. Vi skickar ut en bekräftelse till alla som anmält sig två veckor innan kursstart för att meddela om du har fått en plats. 

När du skickar in anmälan innebär det att du läst och godkänt kostnaden och villkor för utbildningen, se ovan.

Observera! Om ni är flera från samma organisation som vill anmäla er till samma utbildningstillfälle, fyll i en anmälan per deltagare.

Efter att du anmält dig kommer vi att återkomma med besked om du fått plats på respektive utbildning. Har du det kommer du också att få en Skype-länk som gäller just det utbildningstillfället.

Klicka här för att anmäla dig till utbildning.

Utbildningar för sjukvårdshuvudmän

Hjälpmedelstjänsten erbjuder utbildning speciellt anpassad för dig som arbetar för sjukvårdshuvudman.

Nya utbildningstillfällen publiceras kontinuerligt här på inera.se, men går även ut via Hjälpmedelstjänstens nyhetsbrev som du kan prenumerera på här.

Grundutbildning

Målgrupp: Nya användare och användare som har liten erfarenhet av att arbeta i Hjälpmedelstjänsten.

Innehåll: Utbildningen består av en teoretisk genomgång. Vi går igenom aktiviteter och flöden som du som sjukvårdshuvudman behöver kunna. Ni får också möjlighet till erfarenhetsutbyte med de andra deltagarna.

Utbildningsmål: Få förståelse för arbetsflöden och aktiviteter för sjukvårdshuvudmän i Hjälpmedelstjänsten.

För närvarade är inga grundutbildningstillfällen planerade.

Kostnad, tid och plats

För att se aktuellt pris för webbutbildningen klicka på länken här. Vid avbokning mindre än fem vardagar före kursdagen debiteras fullt pris

Utbildningen hålls på distans, via Skype.

Antalet platser på utbildningarna är minst 6 och max 15. Utbildningstillfällen med färre än sex personer ställs in. Vi skickar ut en bekräftelse till alla som anmält sig två veckor innan kursstart för att meddela om du har fått en plats. 

När du skickar in anmälan innebär det att du läst och godkänt kostnaden och villkor för utbildningen, se ovan.

Observera! Om ni är flera från samma organisation som vill anmäla er till samma utbildningstillfälle, fyll i en anmälan per deltagare.

Efter att du anmält dig kommer vi att återkomma med besked om du fått plats på respektive utbildning. Har du det kommer du också att få en Skype-länk som gäller just det utbildningstillfället

Klicka här för att anmäla dig till utbildning.

ISO 9999

Hjälpmedelstjänsten är uppbyggd i olika kategorier som bygger på standarden ”Hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning – Klassificering och terminologi (ISO 9999)”. Vart 4-5 år kommer en ny version av standarden, vilket innebär att kategorier kan komma att justeras i tjänsten.

Hjälpmedelstjänsten bygger idag på version ISO 9999:2011.

Frågor och svar om Hjälpmedelstjänsten

Här har vi samlat vanliga frågor och svar om Hjälpmedelstjänsten. Allt eftersom tjänsten utvecklas, och vi får fler erfarenheter, kommer också denna lista över frågor och svar att utvecklas. För ytterligare information och handledning hänvisas till Handboken, som du finner under Dokument.

Visa/Dölj mer information

Finns det någon begränsning i hur många tecken jag kan ange i produkt/artikelnumret?

 • Svar på frågan

  Ja, det finns en begränsning på max 35 tecken för produktnummer och artikelnummer.

  Senast uppdaterat: Tisdag 22 januari 2019

Visa/Dölj mer information

Hur lång tid tar en anslutning?

 • Svar på frågan

  Anslutningsprocessen består av flera delar som kan variera i tid. Om det inte dyker upp frågor eller saker som måste lösas i själva anslutningsärendet tar anslutningsprocessen ett par dagar

  Senast uppdaterat: Tisdag 22 januari 2019

Visa/Dölj mer information

Hur går jag tillväga om jag vill ändra eller lägga till lokal administratör eller expertanvändare?

 • Svar på frågan

  www.inera.se, under rubriken Roller och ansvar finns ett formulär som heter Anmälan Lokal administratör som du ska använda om du vill ändra eller lägga till nya lokala administratörer. För ändring och tillägg av expertanvändare finns ett formulär som heter Anmälan Expertanvändare. Vid formulären framgår vilken roll som har behörighet att skicka in formulären.

  Här hittar du formulären!

  Senast uppdaterat: Onsdag 23 januari 2019

Visa/Dölj mer information

Vad kostar en anslutning?

 • Svar på frågan

  All information om kostnaden för en anslutning finns på www.inera.se - Kundservice - Priser

  Senast uppdaterat: Tisdag 22 januari 2019

Visa/Dölj mer information

Vad menas med ISO 9999?

 • Svar på frågan

  ISO 9999 är en internationell standard som klassificerar hjälpmedelsprodukter som är anpassade för personer med funktionsnedsättning.

  Hjälpmedelstjänsten är uppbyggd i kategorier som bygger på standarden ”Hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning – Klassificering och terminologi(ISO 9999)”. Var 4-5 år kommer en ny version av standarden, vilket innebär att kategorier kan komma att justeras i tjänsten.

  Vi behöver veta om en blivande leverantör av hjälpmedel kan kategorisera sina artiklar enligt ISO 9999, eftersom artklarna måste kategoriseras i rätt kategorier.

  Senast uppdaterat: Tisdag 22 januari 2019

Visa/Dölj mer information

Vilken webbläsare är mest optimal att använda när jag ska arbeta i Hjälpmedelstjänsten?

 • Svar på frågan

  Vi rekommenderar Chrome.

  Senast uppdaterat: Tisdag 29 januari 2019

Visa/Dölj mer information

Vilka filtyper är tillåtna för bilder?

 • Svar på frågan

  Giltiga filändelser är .jpg, .jpeg, .png och .gif.

  Senast uppdaterat: Onsdag 6 februari 2019

Visa/Dölj mer information

Vilka filtyper är tillåtna för dokument?

 • Svar på frågan

  Giltiga filändelser är .doc, .docx, .xls, .xlsx och .pdf.

  Senast uppdaterat: Onsdag 6 februari 2019

Visa/Dölj mer information

Varför sparas inte information på en befintlig prislisterad i min generella prislista?

 • Svar på frågan

  Det finns en bugg som gör att om Garanti (antal) och Enhet är angivna på prislisteraden men Gäller från (in- eller utleverans) inte är angivet sparas inte informationen. För att komma runt buggen, fyll i ett värde i Gäller från (in- eller utleverans).

  Senast uppdaterat: Onsdag 6 februari 2019

Visa/Dölj mer information

Kan jag som kund i efterhand se de avtalsrader som är godkända tidigare?

 • Svar på frågan

  När du har godkänt en rad så hamnar den per automatik i status Aktiv. 

  När du har valt att avböja en rad kommer den per automatik att få status Avböjd. 

  I varje prislista kan du filtrera på dessa statusar för att till exempel se vilka rader som är aktiva, vilka som är avböjda av er som kund, vilka som ligger skickade för godkännande till er och så vidare

  Senast uppdaterat: Onsdag 6 februari 2019

Visa/Dölj mer information

Som kund vill jag ändra Giltigt tom för ett inköpsavtal där Giltigt tom passerat. Går det?

 • Svar på frågan

  För tillfället har vi en bugg som gör att Giltigt tom inte går att ändra för ett inköpsavtal där Giltigt tom passerat. Våra utvecklare håller på att kolla på detta.

  Senast uppdaterat: Onsdag 6 februari 2019

Visa/Dölj mer information

Hur anger jag ett framtida datum för när en artikel ska inaktiveras?

 • Svar på frågan

  Som leverantör kan du ange ett framtida datum vid Artikeln har utgått. Artikeln inaktiveras det datum som är angivet i Artikeln har utgått.

  Senast uppdaterat: Onsdag 6 februari 2019

Visa/Dölj mer information

Vad innebär det att inköpsavtal nu har fälten Giltigt from och Giltigt tom till skillnad från tidigare Avtal startar och Avtal slutar gälla?

 • Svar på frågan

  Giltigt from och Giltigt tom innebär att slutdagen ingår i intervallet, det vill säga inköpsavtalet gäller till och med datumet som är definierat i Giltigt tom.

  Senast uppdaterat: Onsdag 6 februari 2019

Visa/Dölj mer information

Vad innebär att ange en artikel som utgången?

 • Svar på frågan

  Det innebär att artikeln inte längre tillhandahålls av leverantören. Det innebär även att artikeln automatiskt kommer att inaktiveras i samtliga prislistor där artikeln förekommer.

  Senast uppdaterat: Onsdag 6 februari 2019

Visa/Dölj mer information

Vad innebär de åttasiffriga ISO-koderna, exempelvis 122218-01 Rullstolar?

 • Svar på frågan

  Hjälpmedelstjänsten bygger på standarden ISO 9999 Hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning. Standaren har tre olika nivåer av koder:

  12 Förflyttning

  1222 Manuella rullstolar

  122218 Manuella vårdarmanövrerade rullstolar

  Standarden tillåter att nationella tillägg görs. De åttasiffriga ISO-koderna är just nationella tillägg. I de flesta fallen har de nationella tilläggen tillkommit för att kunna särskilja de kategorispecifika egenskaperna.

  Senast uppdaterat: Onsdag 6 februari 2019

Visa/Dölj mer information

Vad är kategorispecifika egenskaper?

 • Svar på frågan

  Kategorispecifika egenskaper är olika för olika kategorier och visas utifrån vilken kategori som angivits på produkten/artikeln. Som exempel kan nämnas egenskaperna brukarvikt, material och sittbredd som förekommer i kategorier för rullstolar men som saknas i kategorierna för hörapparater. Alla kategorier har inte kategorispecifika egenskaper.

  Senast uppdaterat: Onsdag 6 februari 2019

Visa/Dölj mer information

Varför måste jag som kund ange leveranstid för samtliga artikeltyper på inköpsavtal?

 • Svar på frågan

  Leveranstid för samtliga artikeltyper behöver anges för att det ska finnas ett värde i prislistan för samtliga artikeltyper. Om leveranstid skulle saknas för en artikeltyp kan inte leverantören lägga till denna artikeltyp till prislistan.

  Värdena som är ifyllt för leveranstid på inköpsavtalet ärvs till prislistan.

  Det går att ange värde 0 för leveranstid.

  Senast uppdaterat: Onsdag 6 februari 2019

Visa/Dölj mer information

Varför har mina utbud Giltigt from datumet 190121? Mina utbud har varit gällande längre tillbaka i tiden.

 • Svar på frågan

  I tidigare Hjälpmedelstjänsten hade utbuden inget fält för giltigt from. Vid migreringen fick samtliga utbud datumet 190121 i fältet Giltigt from.

  Datumet i fältet Giltigt from går att bakåtdatera.

  Senast uppdaterat: Onsdag 6 februari 2019

Visa/Dölj mer information

Varför kan jag inte redigera min tillbehörsartikel?

 • Svar på frågan

  Om tillbehöret är ett generellt tillbehör och tillbehöret baseras på en produkt som är utgången går det inte redigera tillbehöret.

  För att kunna redigera tillbehöret måste produkten återaktiveras. Återaktivering sker i fältet Produkt har utgått. Därefter kan tillbehöret redigeras. Du kan därefter sätta produkten som utgången igen.

  Senast uppdaterat: Onsdag 6 februari 2019

Visa/Dölj mer information

Varför ser jag inte Förebyggande underhåll på avtal längre?

 • Svar på frågan

  Enligt kundernas önskemål är Förebyggande underhåll flyttad från avtal till produkt-/artikelinformationen. Det medför att ifylld information för Förebyggande underhåll som fanns på avtal i den tidigare Hjälpmedelstjänsten inte har kunnat migreras till nya Hjälpmedelstjänsten.

  Senast uppdaterat: Onsdag 6 februari 2019

Visa/Dölj mer information

Varför ser jag inte all information i fälten Kompletterande produktinformation och Kompletterande artikelinformation?

 • Svar på frågan

  Fälten Kompletterande produktinformation och Kompletterande artikelinformation har en begränsning på 512 tecken. Det innebär att max 512 tecken visas i dessa båda fälten.

  Senast uppdaterat: Onsdag 6 februari 2019

Visa/Dölj mer information

Varför har inte GTIN-13 nummer migrerats för vissa av mina artiklar?

 • Svar på frågan

  Fältet GTIN-13 nummer måste innehålla 13 siffror. För de artiklar som inte hade 13 siffror ifylld för GTIN-13 nummer i den tidigare Hjälpmedelstjänsten migrerades artiklarna utan ifyllt värde för GTIN-13 nummer.

  Senast uppdaterat: Måndag 4 mars 2019

Visa/Dölj mer information

Varför finns det inget ifyllt värde vid Produkten/Artikeln har CE-märkning?

 • Svar på frågan

  I migreringen som genomfördes 2015 fick flera produkter/artiklar ifyllt värde Nej vid CE-märkningen utan att leverantören aktivt valt Nej vid CE-märkning.

  I migreringen till nya Hjälpmedelstjänsten har dessa produkter/artiklar inte fått något värde vid Produkten har CE-märkning och Artikeln har CE-märkning.

  Senast uppdaterat: Onsdag 6 februari 2019

Nyheter

Vill du prenumerera på nyhetsbrev från Inera så gör du det här. Nedan finner du både nyheter om Hjälpmedelstjänstgen och Ineras övriga tjänster och ett formulär där du kan anmäla dig till ett, några eller alla av ineras nyhetsbrev.

Pris

Aktuellt pris för Hjälpmedelstjänsten finner du via länken nedan.

Dokument

Här finner du dokument som handlar om Hjälpmedelstjänsten.

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan