Alla tjänster A-Ö

Infektionsverktyget

Med Infektionsverktyget kan vårdpersonal förebygga vårdrelaterade infektioner och enklare följa behandlingsrekommendationer för antibiotikaanvändning. Verktyget bidrar till att minska användningen av bredspektrumantibiotika och förhindrar ökningen av resistenta bakterier.

Vårdpersonal administrerar dropp i medicinrum.

Om Infektionsverktyget

Infektionsverktyget används för att lagra, bearbeta, sammanställa och visa information om vårdrelaterade infektioner, antibiotikaanvändning och vårddokumentation som har koppling till infektioner. I Infektionsverktygets rapportverktyg kan vårdpersonal enkelt följa upp, jämföra och utvärdera antibiotikaanvändning över tid.

Alla regioner och privata vårdgivare som är offentligt finansierade kan använda Infektionsverktyget.

Motverkar problem genom ökad medvetenhet

Vårdrelaterade infektioner är infektioner som uppkommer hos patienter under vård och behandling, eller hos personer som arbetar inom vård och omsorg till följd av sin yrkesutövning. Denna typ av infektioner är en av de största patientsäkerhetsproblemen inom svensk vård och omsorg, och är en stor utmaning för vården. Genom att förebygga dessa kan vi spara mycket lidande och miljontals kronor i onödiga vårdkostnader.

Med hjälp av Infektionsverktyget kan man tydligt visualisera de problem som finns, göra jämförelser, och visa på vilken behandling som fungerar eller inte fungerar. Denna återkoppling ger vårdpersonal ett bra underlag att använda i det lokala förbättringsarbetet.

Samlar in relevant information

När en läkare - eller annan vårdpersonal – registrerar information om antibiotikaanvändning i sitt vårdinformationssystem (journalsystem och liknande), skickas informationen till Infektionsverktygets databas. Det är både information om vilken typ av antibiotika som ordinerats och orsaken till just denna antibiotikaordination. Men även annan information som kan vara relevant i sammanhanget skickas till databasen, som till exempel vilken diagnos patienten har, hur länge patienten vistats på sjukhus, och eventuella labboratoriesvar som tillhör patienten.

Informationen som samlas i databasen kan sedan visas upp i Infektionsverktygets rapportverktyg, där man bland annat kan ta fram rapporter över vårdrelaterade infektioner, antibiotikaordinationer och se kopplingar till olika riskfaktorer. Detta underlag ger bra förutsättningar att följa upp antibiotikaanvändningen och ordinationsorsaker - och bidrar till ett systematiskt och långsiktigt förbättringsarbete.

Så erbjuds tjänsten

Infektionsverktyget erbjuder möjligheten att på ett säkert och standardiserat sätt föra över relevant information om antibiotikaanvändning som registrerats i ett vårdinformationssystem till Infektionsverktygets databas. I erbjudandet ingår också ett rapportverktyg, där informationen som förs över kan visas på ett lättillgängligt och överskådligt sätt.

Anslutning av system

För att kunna använda Infektionsverktyget behöver din organisation ansluta system som innehåller den information som ska finnas i Infektionsverktyget. Systemen ska ansluta både till Infektionsverktygets databas och till Terminologitjänsten. I databasen lagras all information som ska finnas i Infektionsverktyget. Vilken information som ska föras över till databasen från systemen definieras i Terminologitjänsten.

I Ineras erbjudande ingår anslutning av system till Infektionsverktyget via Nationella tjänsteplattformen, samt tekniska specifikationer (tjänstekontrakt) som beskriver hur lokala system ska anpassas för att informationen ska kunna föras över på ett säkert och standardiserat sätt.

Exempel på information som kan skickas till Infektionsverktyget:

  • Typ av antibiotika
  • Orsaker till att antibiotika ordinerats
  • Patientens diagnos
  • Olika typer av vårdåtgärder
  • Labboratoriesvar
  • Hur länge patienten vistats på sjukhuset

Infektionsverktygets rapportverktyg

Infektionsverktygets rapportverktyg omfattar en webbaserad applikation där behörig vårdpersonal kan logga in och ta fram statistik och rapporter av olika slag. Rapporterna är baserade på de uppgifter som förts över från lokala vårdinformationssystem till Infektionsverktygets databas.

Hur informationen visas upp i rapportverktyget och vilka jämförelser som går att göra, bestäms av Infektionsverktygets regelverk. En gång om dygnet bearbetas all information i databasen enligt Infektionsverktygets regelverk.

Förutsättningar

Infektionsverktyget erbjuds till:

  • Regioner
  • Privata vårdgivare som är offentligt finansierade kan använda tjänsten genom respektive regions anslutning

Beroenden till andra tjänster

Förutom att Infektionsverktyget använder Nationella tjänsteplattformen för informationsöverföring, behöver din organisation vara ansluten till flera av Ineras andra tjänster, så som:

Det här behöver din organisation göra

Innan din organisation kan använda Infektionsverktyget behöver ni göra vissa tekniska anpassningar av lokala vårdinformationssystem, samt förbereda verksamheten på hur vårdpersonal ska arbeta med Infektionsverktyget.

Tekniska förberedelser

Börja med att identifiera vilka system som din organisation använder för att registrera information om antibiotikaanvändning, samt den övriga informationen enligt urvalet som finns i Terminologitjänsten. Dessa system ska sedan anpassas så att de kan hämta informationen från Terminologitjänsten och sedan skicka informationen vidare till Infektionsverktygets databas. Anpassningarna gör ni enligt tjänstens tekniska specifikationer (tjänstekontrakt, m.m).

För att läkaren ska kunna ange vilken antibiotika han eller hon ordinerar och orsaken till just denna antibiotikaordination, behöver ni komplettera ert vårdinformationssystems användargränssnitt så att ordinatören kan ange detta. Ett vanligt sätt att göra detta på är via en dialogruta (pop-up), men det finns även andra lösningar som fungerar. Ni väljer själva vad som blir bäst för er.

Förberedelser för verksamheten

Eftersom syftet med att använda Infektionsverktyget är att den egna organisationen enklare ska få återkoppling kring vårdrelaterade infektioner för att kunna vidta förbättringsåtgärder, är det viktigt att din verksamhet förankrar hur detta arbete ska gå till. Berörd vårdpersonal ska bli informerad om hur man använder Infektionsverktygets rapportverktyg, vilken nytta detta kan göra för verksamheten, vilka förändringar detta medför i vårdinformationssystemet, samt vilken information som måste registreras i vårdinformationssystemet och varför.

Det är också viktigt att ha en tydlig plan för hur respektive verksamhet ska ta ut relevanta rapporter från Infektionsverktygets rapportverktyg, samt hur denna information ska återkopplas till verksamheten. Uppgifterna om en patient som ligger till grund för rapporterna, måste också regelbundet kvalitetsgranskas.

Beställ Infektionsverktyget

Beställning av Infektionsverktyget görs i Ineras kundportal.

För att beställa tjänster för din organisations räkning krävs särskild behörighet. Kontakta den lokala administratören i din organisation om du saknar behörighet som beställare.

Har du frågor om tjänsten? Välkommen att kontakta oss. 

Teknisk anslutning

När beställningen är bekräftad och godkänd kan den tekniska anslutningen till Infektionsverktygets och Terminologitjänstens tjänstekontrakt i Nationella tjänsteplattformen påbörjas. Inera kontaktar dig med information om hur detta ska gå till.

Driftstatus och felanmälan

Vill du felanmäla tjänsten? Titta först på tjänstens driftstatus.

Så här felanmäler du tjänsten.

Aktuella artiklar

Frågor om beställning och tjänster

Har du frågor om någon av våra tjänster, till exempel för att kunna göra en beställning? Här kan du läsa hur du kan få information.

Anmäl fel

Vill du anmäla ett fel? Här kan du läsa om hur du går till väga.

Få användarstöd

Är du användare av någon av Ineras tjänster och behöver hjälp? Då är du välkommen att kontakta oss.

Till toppen av sidan