Aktuellt

Smart samverkan ger ökad effekt av internetbaserad behandling

Bättre kvalitet i behandlingen och mer tid till de som behöver personlig kontakt i traditionella vårdmöten. Det är några av vinsterna när olika professioner samarbetar över regiongränserna för att ta fram digitala program i Ineras tjänst Stöd och behandling, erfar psykolog Johanna Persson Höppe i Region Östergötland.

Med hjälp av Ineras tjänst Stöd och behandling kan vårdgivare själva ta fram internetbaserade stöd- och behandlingsprogram som erbjuds invånarna genom att de kan logga in på ett säkert sätt på 1177.se. Programmen kan bestå av allt från text, film och ljudfiler till olika typer av övningar med möjlighet att regelbundet kommunicera med sin behandlare för att lämna mätvärden och få personlig återkoppling på sina framsteg eller bakslag.

– Det är ett utmärkt komplement till traditionell behandling som vi sedan flera år använder inom framför allt primärvårdens och ungdomshälsans KBT-program [kognitiv beteendeterapi] för att komma till rätta med besvär som oro, ångest, depression, sömnsvårigheter och stress. För invånarna ökar tillgängligheten när de kan ta del av programmen när och var det passar dem, och för mig som behandlare frigörs tid som jag kan ägna åt möten med patienter där den digitala behandlingsformen av olika anledningar inte passar så bra, säger Johanna Persson Höppe, legitimerad psykolog i KBT-teamet vid Region Östergötland och designer i Stöd och behandling vid Sydöstra sjukvårdsregionens gemensamma designstudio.

Gemensam designstudio med blandade professioner

Bild på Johanna Persson Höppe
Johanna Persson Höppe, psykolog i KBT-teamet vid Region Östergötland.

Många nyttor kan alltså uppnås för både invånare och behandlare – när de digitala behandlingsprogrammen väl finns på plats. Ett dilemma har dock varit att de som jobbar med att designa program i Stöd och behandling ofta är ensamma i sina roller i den egna regionen och inte har några kollegor att bolla med. Det var för att råda bot på detta som en gemensam designstudio startades på uppdrag av regionsjukvårdsledningen i Sydöstra sjukvårdsregionen. Här samverkar tre regioner – Region Kalmar län, Region Jönköpings län och Region Östergötland – kring utveckling av program i tjänsten Stöd och behandling.

I gruppen ingår en eller ett par representanter från respektive region som alla har olika yrkesbakgrund. Som folkhälsovetare, sjuksköterska, kommunikatör och psykolog bidrar man med olika infallsvinklar på de program som designstudion skapar i syfte att öka användningen av internetbaserad behandling inom ett antal utvalda områden.

– Istället för att uppfinna hjulet i var och en av de tre regionerna samarbetar vi genom att dela utbildningar och ta fram gemensamma behandlingar med tillhörande information som behövs för att nå ut. På så sätt sparar vi tid och pengar, och får bättre kvalitet i programmen. Dessutom är det ju väldigt kul att jobba ihop. I utvecklingsarbetet har vi också haft god hjälp av Ineras metodstöd och användarforum, där nya teman tas upp vid webbinarier varje månad, säger Johanna Persson Höppe.

Hon poängterar också att de tre regionerna har en samsyn kring vad Stöd och behandling ska användas till och hur de digitala programmen kan bakas in i olika vårdprocesser:

– Från början handlade det mest om KBT, men efterhand har vi även tagit fram internetbaserade program för olika typer av somatiska behandlingar.

Tio nya behandlingsprogram på gång

Bland programmen som Sydöstra sjukvårdsregionens gemensamma designstudio tagit fram finns bland annat en IBS-skola (irritable bowel syndrome), för patienter med känslig tarm, och Axelhjälpen med stöd och övningar i strävan att undvika operation. På gång är också en Osteoporos-skola för att motverka benskörhet och ett program för sexuell rehabilitering efter prostatacancer.

– Målet är att designa minst tio nya Stöd- och behandlingsprogram i våra tre regioner under de två år som projektet med den gemensamma designstudion pågår. Det ser vi redan att vi kommer att uppnå fram till slutet av 2023 då projektet ska utvärderas, säger Johanna Persson Höppe.

Förhoppningen är förstås att satsningen slår väl ut så att projektet kan permanentas med mer långsiktiga mål. Designstudion har som ambition att programmen de skapar ska gå att sprida till vårdgivare i hela Sverige. På motsvarande sätt vill de kunna ta del av Stöd- och behandlingsprogram som andra regioner utvecklat, om de ser att programmen skulle fungera bra även i deras verksamheter.

– Idag är det lite snårigt att få till ett sådant utbyte, då det kräver antingen samverkansavtal eller nyttjanderättsavtal gällande varje program. För att förenkla spridningen skulle vi gärna se att Inera blir en nationell utgivare av lokalt utvecklade behandlingsprogram med delat förvaltningsansvar, säger Johanna Persson Höppe.

Nationell utgivning i Ineras regi utreds

Inera ser positivt på en sådan utveckling och har tillsatt en ny resurs för att utreda såväl de legala möjligheterna som tekniska och verksamhetsmässiga förutsättningar för detta.

– Ineras roll är ju att hjälpa regionerna att samverka och utnyttja digitaliseringens möjligheter bättre. Det vill vi göra genom att främja både lokal innovationsförmåga och nationell utgivning av program inom Stöd och behandling. Nu behöver vi utreda vilka hinder som finns. Det handlar bland annat om upphovsrätt, villkor kring gemensam användning och att det skrivs in i våra tjänsteavtal på korrekt sätt. Parallellt med det arbetet håller vi redan på att testa olika prototyper av stöd för att enkelt kunna dela program och kunskap mellan regioner. Förhoppningen är att utredning och tester blir klara under nästa år, säger Björn Olars, verksamhetsutvecklare inom e-tjänster vid Inera.

Vill du veta mer? 

Kontakta nationella förvaltningen på stodochbehandling@1177.se  

Till toppen av sidan