Aktuellt

Sammanhållen planering med 1177.se som ingång

Via 1177.se ska patienter och närstående framöver kunna se vad som ska ske, när det ska ske, vem som ansvarar för vad och vem man kan kontakta. Det är målet med den sammanhållna planeringen kopplat till så kallade patientkontrakt som finns med i utredningen God och nära vård, en överenskommelse mellan regeringen och SKR.

Bilden visar två illustrerade personer som samtala  om sammanhållen planeringg

Målsättningen i överenskommelsen God och nära vård är att patienten ska få en god, nära och samordnad vård som stärker hälsan. Patientkontrakten beskrivs som en överenskommelse mellan patienten och vården om att det ska finnas en sammanhållen planering, en fast vårdkontakt och bokad tid för nästa steg. Användarupplevelsen ska hänga ihop oavsett var i vårdkedjan patienten befinner sig och oavsett vårdens bakomliggande system. 1177.se nämns som en del av lösningen med potential att fungera som en gemensam ingång till första linjens digitala vård. Med utgångspunkten att patienten ska kunna bli mer delaktig i sin patientresa fick Inera i uppdrag att realisera vissa delar.

Från förstudie till de första stegen mot en sammanhållen planering inom 1177.se

2019 fick Inera i uppdrag av SKR att göra förstudien Sammanhållen planering på 1177 Vårdguiden. Förstudien tog fram ett koncept för hur en digital sammanhållen planering inom 1177.se kan ge patienter och närstående ökade möjligheter att vara aktiva och delaktiga i den egna hälso- och sjukvården. Medborgare ska kunna vända sig 1177.se för att sedan lotsas till egenvårdsråd, digitala vårdbesök eller till tidsbokning inom primärvården. Den primära målgruppen i förstudien var patienter som har ett eller flera kroniska tillstånd eller andra behov av samordning inom vården. Förstudien ger förslag till ett koncept och hur en lösning skulle kunna se ut, men också vilka tekniska, juridiska och verksamhetsmässiga förutsättningar som krävs.

Inera fick uppdraget att genomföra några utvalda delar som ingår i förstudien. Arbetet har bedrivits under 2020/21 i projektet Sammanhållen planering, etapp 1, inom ramen för programmet Första linjens digitala vård på Inera.

Syftet med projektet har varit att ta de första stegen för realisering av en sammanhållen plan, både avseende teknisk vidareutveckling för inloggade tjänster inom 1177.se och för tillämpning hos regionerna.  Det handlar dels om implementation av nya funktioner i inloggat läge, dels om tester i form av piloter av två nya ärendetyper inom områdena Kontakt med fast vårdkontakt och Frågor inför planerat besök.

Nyttor vägledande i genomförandet

Bilden visar nyttor som har varit vägledande i genomförandet

Projektet har arbetat utifrån vissa begrepp som ska vara vägledande och som identifierades i förstudien. För att ha fokus på perspektiv som personcentrerad vård har begrepp som aktualitet, delaktighet, kontinuitet, närhet, precision, trygghet och överblickbarhet varit centrala. Dessa värden har stor potential att öka för både patienter, närstående och medarbetare som ett resultat av att den tekniska utvecklingen som definierades i projektet nu är genomförd.

Värdefullt samarbete med SKRs forum för Patientkontrakt

Projektet har samverkat med SKRs nationella forum för Patientkontrakt för erfarenhetsutbyte och validering. Piloter i Region Skåne, Region Jönköping och Region Uppsala har utforskat förutsättningar inom områdena Kontakt med fast vårdkontakt och Frågor inför planerat besök.

Två nya digitala ärendetyper med tillhörande instruktioner för hur mottagningar själva kan skapa olika ärendetyper har tagits fram. Instruktionerna visar hur en mottagning kan skapa nya ärendetyper genom att ändra namn och innehåll, exempelvis Behov av Fast läkarkontakt. Även beskrivningar av roller, arbetssätt och regelverk i verksamheten har tagits fram under resans gång. Sammantaget ska detta bidra till en förenklad dialog mellan vård och invånare, ökad självservice samt effektivare och mer kvalitativa vårdbesök. Som en del i den fortsatta implementeringen kommer pilotverksamheterna i Region Skåne, Region Jönköping och Region Uppsala att fortsätta testa de ärendetyper som tagits fram efter sommaren.

För att säkerställa att de nya ärendetyperna skapar nytta och ger förväntade effekter har behov i verksamheter och hos patienter varit en utgångspunkt. Detta arbete lägger också grunden för att kunna ta fram nyttokalkyler för respektive ärendetyp. Du kan läsa om hur nyttokalkyler kan vara ett verktyg för att aktivt och systematiskt säkerställa och optimera nyttan från förändringar här. För ärendetyperna som pilotverksamheten arbetar med kan nyttokalkyler användas i både realisering och utvärdering.

Planen är att Inera kommer att erbjuda ärendetyperna nationellt till alla regioner. Även det metodstöd som har utvecklats i pilotarbetet kommer att vara användbart för olika vårdverksamheter. Dessutom har paketerade digitaliseringsförslag för några vanligt förekommande interaktioner som ofta utförs manuellt idag tagits fram för att ge ett stöd till enklare genomförande.

Märkbara resultat för invånare efter den tekniska utvecklingen inom 1177.se

För att få en bättre användarupplevelse och för att säkerställa tillgänglighet har flera initiativ tagits för att utveckla startsidan för de inloggade tjänsterna på 1177.se. Förutom en ny grafisk profil har flera förbättringar och nya funktioner utvecklats. Tjänster som är viktiga för en sammanhållen planering har lyfts upp på startsidan, exempelvis Journalen och Egen provhantering. För att underlätta navigering mellan olika tjänster har en global navigationsbar införts. Besökaren får nu en mer användarvänlig överblick över sina pågående och möjliga kontakter med vården.

Startsidan kan numera också personifieras så att det går lättare att hitta sina relevanta tjänster. Exempelvis går det att skapa genvägar till olika tjänster som till exempel att förnya recept eller boka tid på en specifik mottagning.

I tjänsten Stöd och behandling som har olika behandlingsprogram och utbildningar, går det nu att nå pågående behandlingar eller moment direkt från startsidan efter inloggning. Även en efterfrågad ombudsfunktionalitet har införts vilket gör det möjligt för vårdnadshavare att agera ombud för barn upp till 13 år.

Ytterligare en ny funktion har införts så att invånare numera kan bifoga filer i sin digitala kommunikation med vården i ärendehantering som nås efter inloggning på 1177.se. Det kan till exempel vara bilder för att komplettera beskrivning av en skada eller utslag.

Framgångsfaktorer för projektet

- Det är sällan ett projekt som Sammanhållen planering har varit så väl förankrat på olika nivåer i Sverige mellan olika parter. I regeringens Vision e-hälsa 2025 beskrivs patientkontrakt som en del av lösningen i den personcentrerade vården. Betänkandet God och nära vård pekar på att 1177.se kan vara en ingång till en sammanhållen planering och en viktig del för att realisera personcentrerad vård, säger Harald Grönqvist som är samordnare för Patientkontrakt på SKR.

SKR och Inera bildade en arbetsgrupp för att hitta lämpliga delar att arbeta vidare med. Harald lyfter fram arbetet med tjänstedesign som en framgångsfaktor i projektarbetet. Tillsammans med regionerna tog Inera fram visualisering av användarresor för olika scenarier. Skisser visar exempelvis hur det kan se ut idag för en hjärtsviktspatient i kontakten med vården och hur det skulle kunna se ut i ett enklare flöde med hjälp av digitala lösningar.

- Skisserna hjälpte oss att få syn på hur vi kan utveckla arbetssätt utifrån till synes enkla funktioner. Hade vi i stället utgått från tekniken hade vi inte kunnat tänka lika fritt, konstaterar Harald.

Eleonor Ekorn, som har varit projektledare i projektet Sammanhållen planering, etapp 1, lyfter fram samarbetet med både regionerna och SKR:

- Det nära samarbete vi haft med verksamheterna i piloten och att vi gemensamt visualiserat nuläge och nyläge tror jag har varit några av framgångsfaktorerna i projektet. Det har varit otroligt spännande att se hur verksamheterna med stöd av användarresor och med information om digitala lösningar som redan finns efter inloggning på 1177.se, har tagit steg mot att digitalisera flöden som tidigare varit manuella. Nya idéer om hur tjänsterna kan bidra till samskapande har kunnat växa fram. Det har också varit fantastiskt inspirerande och värdefullt att göra detta tillsammans med SKRs forum för Patientkontrakt

Även regionerna uppskattade Ineras stöd med tjänstedesignen och en person som var med i pilotverksamheten konstaterar i utvärderingen:

- Ineras stöd med tjänstedesign har varit oerhört värdefullt då visualiseringen är en god pedagogik för att få en helhetsbild. Det är med viss avund som jag tidigare lyssnat in större regioner som har egna ”tjänstedesigners” att tillgå – vilken tillgång!

Nästa steg för en sammanhållen planering

- Med projektet Sammanhållen planering har vi öppnat upp för att kunna kliva in i flera sammanhang. För att kunna realisera ytterligare delar från förstudien behöver vi hitta digitala stöd i befintliga tjänster och arbetssätt. En tydligare bild av nuläget i regionerna behöver tecknas. Och för att förstå förutsättningarna som kan stödja en sammanhållen vy behöver vi utgå från patientfall som inkluderar både patient, anhöriga och vårdpersonal, säger Harald Grönqvist och ställer frågorna: På vilket sätt skulle regionerna kunna leverera delar? Finns det förutsättningar för att ansluta nya tjänster till 1177.se?

- Arbetet behöver komma i gång direkt efter sommaren så att vi hämtar in den kunskap vi behöver för att därefter komma vidare till årsskiftet mot 2022, avslutar Harald.

Läs slutrapporten för Sammanhållen planering etapp 1 här

Till toppen av sidan