Aktuellt

Så utvecklas Min vårdplan cancer i 1177 stöd och behandling

Antalet patienter som använder Min vårdplan cancer i 1177 har femfaldigats på två år, men användandet skiljer sig åt mellan olika mottagningar i landet. Det visar en utvärdering från Regionala cancercentrum i samverkan där slutsatserna nu tas vidare för fortsatt utveckling av den nationella tjänsten i samarbete med Inera.

Personer som får en cancerdiagnos behöver kontinuerlig kontakt med vården och sammanhållen information om sin behandling. För att möta detta behov har Regionala cancercentrum i samverkan, RCC, tagit fram ett digitalt verktyg kallat Min vårdplan cancer som användaren når och kan använda via Ineras tjänst 1177 stöd och behandling. Lösningen är nationell och används idag av omkring 25 000 patienter.

Under våren 2023 genomförde RCC en utvärdering av Min vårdplan för att bättre förstå hur patienter och behandlare använder och upplever tjänsten. Den visar bland annat att antalet patienter som aktivt använder Min vårdplan har femfaldigats under de senaste två åren, att helhetsintrycket av den digitala lösningen är gott och många patienter upplever att tjänsten ger ökad trygghet.

Claire Micaux, RCC:s nationella samordnare för Min vårdplan cancer.
Claire Micaux, RCC:s nationella samordnare för Min vårdplan cancer.

– Det är glädjande att många tycker att Min vårdplan är ett värdefullt verktyg för att skapa delaktighet och inflytande för patienter genom hela vårdresan. För varje år utökas antalet Min vårdplan med fler diagnosområden och det blir ett alltmer etablerat stöd. Slutsatserna från utvärderingen är mycket värdefulla för utvecklingsarbetet framåt, säger Claire Micaux, RCC:s nationella samordnare för Min vårdplan cancer.

Förbättringsområden som utvärderingen visade var till exempel att vissa mottagningar inte nyttjar Min vårdplans funktioner fullt ut och därmed upplever begränsat mervärde av tjänsten. Arbetssätten kan också utvecklas för att bättre möta hur patienterna vill kunna använda det digitala verktyget.

Fortsatt utveckling i brett samarbete

Med utgångspunkt i de förslag som lämnas i utvärderingen har RCC i samverkan inrättat en särskild funktionsgrupp med uppdrag att driva teknisk och innehållsmässig utveckling, samt fortsätta stödja implementeringen av nya arbetssätt. I funktionsgruppen ingår förutom ansvariga från RCC även kliniska representanter, patientföreträdare och samarbetspartners från Inera.

Anna Wollin, tjänsteansvarig för 1177 stöd och behandling på Inera.
Anna Wollin, tjänsteansvarig för 1177 stöd och behandling på Inera.

Anna Wollin, tjänsteansvarig för 1177 stöd och behandling på Inera, ser fram emot fortsatt samarbete med RCC till nytta för både patienter och hälso- och sjukvårdspersonal. I samverkan deltar bland andra verksamhetsutvecklare från tjänsten.

– Vi ser positivt på det systematiska förbättringsarbetet som genomförs av RCC för Min vårdplan. I det arbetet kan Inera bidra till nationell samverkan, kunskap om tjänsten och utvecklingen av Min vårdplan utifrån patienters och vårdpersonals behov, säger Anna Wollin.

Hon poängterar vikten av att hitta former och strukturer för att systematiskt utveckla stöd- och behandlingsprogram med tanke på såväl kvalitetssäkring som tillgänglighet:

– Angreppssättet med att kontinuerligt utvärdera Min vårdplan som RCC gör är ett bra exempel på hur man fångar in behov som sedan kan ligga till grund för ett systematiskt förbättringsarbete av olika stöd och behandlingsprogram.

Enklare att dela stöd- och behandlingsprogram

RCC:s erfarenheter kommer också väl till pass i den utveckling Inera nu driver med ambition att göra det lättare att dela stöd- och behandlingsprogram mellan regioner. Det skulle bland annat minska administrationen samt bidra till en mer jämlik vård över landet.

– Idag finns utmaningar hos regionerna att kunna dela olika stöd- och behandlingsprogram, bland annat av upphovsrättsliga skäl. RCC har med sitt strukturerade arbetssätt byggt upp en fungerande modell för nationell utgivning av Min vårdplan cancer som vi gärna vill ta del av, säger Anna Wollin.

Nu genomför RCC ett försök med att utöka sin nationella utgivning till att omfatta regionalt framtagna program speciellt inriktade på cancerrehabilitering. Dessa erfarenheter kan bidra till Ineras vidare utvecklingsarbete inom ramen för uppdraget kring nationell utgivning av fler stöd- och behandlingsprogram, där även ett par regioner varit med och testat processen.

Fler nyheter

Prenumerera på Ineras nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om Ineras tjänster, projekt och kommande evenemang. Läs intervjuer med kunder och experter. Aktuellt från Inera skickas en gång i månaden.

Nyheter

Här hittar du övergripande nyheter om Inera.

Till toppen av sidan