Aktuellt

Så kan skador relaterade till läkemedel minska

En av tio skador i vården är läkemedelsrelaterade. Högt tempo i hälso- och sjukvården och tung administration tar tid och kraft. Med tjänsten Sil får förskrivare hjälp att ordinera rätt läkemedel och på så sätt minskar risken för felaktiga läkemedelsbehandlingar. Under hösten har ett antal viktiga kompletteringar gjorts.

Vårdpersonal som förbereder läkemedel.

Sil är en kunskapsdatabas med aktuell och evidensbaserad information om läkemedel, som är sammanställd av olika experter inom läkemedelsområdet. Genom att koppla ihop informationen i kunskapsdatabasen med patientdata blir det enklare för förskrivare att välja den mest optimala läkemedelsbehandlingen utifrån patienters diagnos, ålder och individuella medicinska förutsättningar. Förskrivare får även tillgång till information om biverkningar och hur olika läkemedel fungerar tillsammans.

Birgit Eiermann, läkemedelssamordnare på Inera.
Birgit Eiermann, läkemedelssamordnare på Inera.

– I stället för att söka läkemedelsinformation i flera olika källor så kan läkare, sjuksköterskor och farmaceuter hämta aktuell och kvalitetsgranskad läkemedelsinformation direkt i vårdinformationssystemet. Det gör att risken för fel minskar och tryggheten ökar, säger Birgit Eiermann som är läkemedelssamordnare på Inera.

Problem orsakade av läkemedel har blivit den vanligaste orsaken till att svenskar läggs in på sjukhus. Målet med Sil är att öka patientsäkerheten samt sänka kostnader för läkemedel och läkemedelsrelaterade problem.

Grunden i Sil är en kunskapsdatabas

Databasen innehåller läkemedelsinformation från ett tjugotal källor som exempelvis det nationella produkt- och artikelregistret Vara, regionernas listor över rekommenderade läkemedel och Fass. Källorna produceras och tillhandahålls av flera olika aktörer såsom Läkemedelsverket, Socialstyrelsen, E-hälsomyndigheten, Stiftelsen Swedish Institute for Drug Informatics (SIDI), Läkemedelsindustriföreningen (Lif) och Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm. Flera källor produceras också av Inera.

Nya beslutsstöd och utökad information

Under hösten har Sil kompletterats med nya källor. Dessutom har befintliga källor utökats med ny information. Det har också gjorts ett antal tekniska förbättringar.

En av de nya källorna är beslutsstödet Janusmed njurfunktion, som innehåller evidensbaserade rekommendationer för läkemedelsdosering som är anpassade efter patienters njurfunktion. Janusmed njurfunktion har utvecklats för att förenkla för förskrivare och förbättra säkerheten för patienter vid läkemedelsbehandling av äldre. Beslutsstödet utvecklas och förvaltas av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm. Utöver att Janusmed njurfunktion nu finns som en källa i Sil har Region Stockholm öppnat upp och gjort beslutsstödet tillgängligt för alla regioner via webben på njuren.sll.se.

– Vi rekommenderar att regionerna tar fram en införandeplan för Janusmed njurfunktion, för att utbilda hälso- och sjukvårdspersonal som kommer att använda beslutsstödet. Som stöd finns en webbaserad utbildning som visar hur man använder Janusmed njurfunktion och dess olika funktioner. Syftet med utbildningen är att användaren ska kunna tolka given information korrekt och patientsäkert, säger Birgit Eiermann.

En annan nyhet är registret Batchnummer för vaccin. Källan är utvecklad och sammanställd av Läkemedelsverket och innehåller information om batchnummer för samtliga godkända och aktuella vaccin i Sverige.

– Innehållet i Sil utökas kontinuerligt för att säkerställa att informationen alltid hålls aktuell och uppdaterad enligt de senaste vetenskapliga rönen och nya källor tillkommer efter behov. I Sverige finns det många fantastiska kunskapskällor om läkemedel. Genom att sprida dem nationellt via Sil ökar förutsättningarna för förskrivare att göra adekvata läkemedelsbedömningar utifrån olika medicinska situationer, säger Birgit Eiermann.

För att de nya källorna ska komma läkare, sjuksköterskor med flera till godo behöver regionerna göra anpassningar i de system där Sil används, till exempel vårdinformationssystemen.

Onsdag den 10 november bjuder Inera in till Sil-dagen, en digital informationsdag för dig som vill veta mer om de senaste nyheterna i Sil.

Stort intresse för fler nya beslutsstöd i Sil

Under sommaren skickade Inera ut en intresseanmälan till regionerna för att undersöka intresset att utöka Sil med ytterligare nya beslutsstöd. Intresset visade sig vara stort för tre av beslutsstöden, så nu går beslutsprocessen vidare. Inera har därför gått ut med en så kallad avsiktsförklaring till regionernas programråd gällande Janusmed riskprofil, Blandbarhetsdatabasen och Krossningsdatabasen.

Den 21 och 26 oktober bjuder Inera in till webbinarium för dig som vill veta mer om de tre nya beslutsstöden som finns i avsiktsförklaringen.

Aktuella artiklar

Svenska informationstjänster för läkemedel - Sil

Sil minskar risken för fel vid läkemedelsbehandling genom att ge läkare och andra förskrivare tillgång till den senaste och mest aktuella kunskapen om läkemedel från ett tjugotal kvalitetsgranskade källor. Det gäller till exempel vilka biverkningar läkemedlen har och hur olika läkemedel fungerar tillsammans.

Till toppen av sidan