Aktuellt

Ny satsning på arkitektur och digital infrastruktur

Sara Meunier är ny avdelningschef för Arkitektur och digital infrastruktur på Inera. Hon leder satsningen som sätter fokus på arkitektur och infrastruktur ur ett kundperspektiv, och test och utveckling av Ineras tjänster.

Leende kvinna som står i skuggan av ett träd.
Sara Meunier är ny avdelningschef för Arkitektur och digital infrastruktur.

Vad innebär satsningen? 

– Vi vill stärka fokus på vår kärnstrategi kring infrastruktur och arkitektur ur ett kundperspektiv. Det gör vi både med ett externt fokus, där vi kommer arbeta nära kunderna i strategiska frågor kring infrastruktur, samtidigt som vi har ett uppdrag att stödja våra egna tjänster med bland annat design authority, säger Sara Meunier, CTO och avdelningschef Arkitektur och digital infrastruktur. 

Vad innebär design authority? 

– Det innebär bland annat att vi kommer vara kontrollansvariga och säkerställa att det vi utvecklar håller rätt standarder och utvecklas på ett effektivt sätt. Vi behöver både ta fram riktlinjer för hur man bygger och samtidigt stödja våra förvaltningar i hur det görs och kontrollera följsamheten när vi tar fram tjänster, säger Sara Meunier. 

Vad menas med arkitektur och digital infrastruktur? 

– Tänk dig när du bygger ett hus, då har du en arkitekt som ritar, du har standarder och regler för hur du ska bygga och du utgår från behov som bygget ska uppfylla. Samma gäller för it-lösningar. Därför finns det standarder och byggblock som kan återanvändas på samma sätt inom it-arkitektur.  

Vad blir nyttan för våra kunder?  

– Internt kan vi effektivisera och konsolidera plattformar eller komponenter som utvecklats och göra tjänsterna mer effektiva. UX-ramverket är ett exempel där vi byggt upp ett ramverk med komponenter, lite som en låda med lego med färdiga byggblock. Det gör att det nu går snabbare att utveckla nya tjänster eftersom vi kan dela resurser och kostnader. 

När vi jobbar på nationell nivå kan vi driva gemensamma arbeten samt sänka kostnaderna och underlätta för regioner och kommuner. Ett exempel är att gå samman kring nationella strategier för hur invånare och medarbetare ska kunna identifiera sig digitalt på ett smidigt sätt och hur individens åtkomst kan styras till olika tjänster. Det är något som både kommuner och regioner har frågat efter. Ett annat exempel är journalinformationen för en vårdtagare som kan delas mellan olika system och vårdgivare. Vi har standardiserat detta informationsflöde och det går att använda för flera tjänster som behöver informationen. Det har gjort informationsdelningen mer effektiv i Sverige, säger Sara Meunier. 

Nationellt arbete 

En viktig del i arbetet är att samverka för att ramverk och standarder tas fram och följs nationellt. Det innebär att Inera är rådgivande och bevakar kommuners och regioners intressen när det tas fram arkitektur och digital infrastruktur nationellt tillsammans med olika myndigheter. 

 – Vi jobbar på nationell nivå, vilket betyder att vi håller koll på att det finns ändamålsenliga gemensamma spelregler. Vi verkar för att få Sverige att gå gemensamt åt samma håll, säger Sara Meunier. 

Hur skiljer sig vårt uppdrag mot Diggs? 

– Vi representerar regioner och kommuner och samverkar med Digg. Digg håller i ritningar för Sverige generellt där vi behöver passa in. Digg har mer kopplingar till EU och de direktiv som kommer därifrån. Vi samverkar med Digg och representerar kommuner och regioner i digitaliseringen i Sverige. Vi ingår i deras arbetsgrupper och Inera har redan en fungerande infrastruktur på många områden. Det är ett pussel att ta tillvara på de investeringar som redan har gjorts samtidigt som vi vill knyta ihop Sverige och ha en framtidssäkrad digital infrastruktur. Digg kan kravställa mot andra myndigheter men inte direkt mot kommuner och regioner. Vi är samverkanspart för att se till att det blir bra för kommuner och regioner, säger Sara Meunier, CTO och avdelningschef Arkitektur och digital infrastruktur.

Mer om Arkitektur och digital infrastruktur

Arkitektur och digital infrastruktur

En väl utbyggd och fungerande digital infrastruktur är själva grunden för all digital utveckling. Inera utvecklar och förvaltar gemensamma lösningar inom digital arkitektur och infrastruktur som skapar förutsättningar för samverkan och informationsutbyte mellan aktörer inom regioner och kommuner.

Till toppen av sidan