Aktuellt

Första kommunbeslut taget om att anta ny lag

Ljusdal är första kommun i Sverige att fatta beslut om att tillämpa lagen om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. "Ineras utredning om hur lagen ska tolkas i praktiken har varit stödjande i beslutsprocessen. Att tillämpa den nya lagen för informationsdelning ger förutsättningar att använda digitaliseringens fördelar”, säger Madeleine Hansback, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Ljusdals kommun.

Lagen om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation, SVOD, gör det möjligt för vård- och omsorgsgivare att dela information med varandra när det gäller äldre och invånare med funktionsnedsättning. Det primära syftet är att förenkla och effektivisera kommunikationen mellan vård- och omsorgsgivare och därmed förbättra vården för den enskilda invånaren.

Lagen är frivillig och det är upp till varje kommun och region att fatta beslut om tillämpning. Först ut är Ljusdals kommun som i omsorgsförvaltningens politiska nämnd fattat beslut om att anta lagen och nu planerar ett införande.

– Vi ser lagen som en möjliggörare till att göra vård och omsorg bättre och säkrare för berörda patienter och omsorgsmottagare. De som berörs av SVOD är äldre och personer med funktionsnedsättning som får insatser enligt lagarna SoL, LSS och HSL, berättar Madeleine Hansback.

Lagen underlättar och förbättrar informationsutbytet

Madeleine Hansback, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Ljusdals kommun
Madeleine Hansback, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Ljusdals kommun.

I praktiken innebär lagen att sjuksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, omvårdspersonal och biståndshandläggare får läsbehörighet till varandras dokumentation i journalsystemen. Hittills har informationsutbytet i Ljusdals kommun skett bland annat via mejl, telefonsamtal eller fysiska träffar.

– Det är mycket patientinformation som man förväntas komma ihåg för att sedan överföra till kollegor. Inte sällan förkommer viktig information i anteckningsblock och post-it-lappar vilket såklart medför risk att information glöms bort eller försvinner. Det är också någon form av sekretessbrott om obehöriga råkar komma över informationen. Att tillämpa den nya lagen för informationsdelning ger således förutsättningar att använda digitaliseringens fördelar för att effektivisera informationsutbyte, öka patientsäkerheten och underlätta ett personcentrerat arbetssätt, säger Madeleine Hansback.

Ineras utredning har varit stödjande i beslutsprocessen

I samband med att SVOD trädde i kraft den 1 januari 2023 påbörjade Inera en utredning vars syfte var att ta reda på hur lagen ska tolkas i praktiken för att kunna omsättas i digitala system och tjänster. Utredningen blev klar i augusti förra året och innehåller bland annat systemkrav, fiktiva exempel och förslag på gemensam tillämpning.

– En utmaning har varit att tolka lagen och göra den begriplig för nämnd och ledningsgrupp att förstå inför beslut. Ineras utredning har varit ett mycket bra underlag för att förstå hur lagen bör tillämpas. Det som framför allt varit värdefullt är användningsfallen av fiktiva patienter och efterföljande juridisk kommentar. Vi hade även stor nytta av delarna som rörde hanteringen av samtycke och spärr, berättar Madeleine Hansback.

En annan utmaning Madeleine nämner är att Ljusdal som liten kommun inte har tillgång till alla professioner som finns i en större.

– Jag tänker främst på möjligheten att kunna använda sig av projektledare som får till uppdrag att bedriva införandet av lagen och anskaffningen av system. Vi saknar också en socialt ansvarig samordnare, SAS, i vår kommun, som är min roll fast motsvarande hos socialtjänsten. Det hade varit en styrka att ha med i ett införande. Vi i Ljusdals kommun börjar nu med införandet internt, men ser fram emot ett samarbete med regionen när det handlar om informationsutbyte gällande våra gemensamma patienter, säger Madeleine Hansback och poängterar vikten av att alltid ha korrekt och uppdaterad information för att garantera patientsäkerheten, oavsett om man som individ behöver kommunens eller regionens insatser:

– För att detta ska kunna bli en realitet behöver man it-system som kan kommunicera med varandra, mellan kommun och region. Det kan till exempel ske genom att även alla kommuner blir producenter i NPÖ via sina journalsystem.

Potential att tillämpa lagen mellan kommun och region

Dessa tankegångar ligger i linje med intentionerna i en pågående utredning som Inera arbetar med för att kunna erbjuda Nationell patientöversikt, NPÖ, och andra tjänster som till exempel 1177 journal inom ramen för SVOD.

– Det är glädjande att Ljusdal tar detta viktiga steg att börja tillämpa lagen för att förbättra informationsutbytet inom den egna kommunen. De kopplar alltså ihop system inom kommunal hälso- och sjukvård med socialtjänst och omsorg för äldre och invånare med funktionsnedsättning. Våra infrastrukturtjänster är också en viktig pusselbit i sammanhanget för identifiering och säker åtkomst i systemen, säger Ylva Ylva Andersén, tf affärsområdeschef Verksamhetstjänster på Inera, och tillägger:

– Vi ser en potential i att sedan börja tillämpa lagen mellan kommun och region. Vårdgivare och omsorgsgivare behöver kunna se varandras dokumentation och lagen möjliggör detta. Det handlar dels om att göra uppgifter tillgängliga i journalsystemen som Ljusdal gör nu, men också om att kunna tillgängliggöra information i nationella tjänster som NPÖ. Vi tittar nu vidare på vilka åtgärder och aktiviteter som behövs för att kunna anpassa den nationella digitala infrastrukturen så att omsorgen bättre kan nyttja våra nationella tjänster, både för att läsa men på sikt också för att kunna dela information från omsorgen.

Fler nyheter

Prenumerera på Ineras nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om Ineras tjänster, projekt och kommande evenemang. Läs intervjuer med kunder och experter. Aktuellt från Inera skickas en gång i månaden.

Nyheter

Här hittar du övergripande nyheter om Inera.

Till toppen av sidan