Genomförda projekt och utredningar

Nationellt e-arkiv

Förstudien Nationellt e-arkiv har undersökt möjligheterna att ta fram en gemensam lösning för alla regioners och kommuners e-arkiv. Förstudierapporten blev klar i början på september 2019, och nu väntar beslut om en eventuell fortsättning.

Hyllor med arkiverade dokument

Om projektet

Regioner och kommuner är enligt lag skyldiga att spara och arkivera mycket av sina organisationers dokument, beslut och kommunikation. Det görs i arkiv, som ofta består av både av fysiska och digitala dokument.

Ett e-arkiv kan hantera information från både digitala system och digitaliserade pappersarkiv.

Idag ser arkivlösningarna olika ut i olika kommuner och regioner, både de digitala lösningarna och pappersarkiven. Det är svårt och resurskrävande att utveckla effektiva e-arkiv, särskilt för enskilda små organisationer.

Förstudien Nationellt e-arkiv har undersökt om det kan finnas gemensamma standarder och arbetssätt för arkivering och lagring för regioner och kommuner.

Här hittar du förstudierapporten.

Ett nationellt e-arkiv sparar kostnader

De främsta fördelarna med ett nationellt e-arkiv skulle vara de här:

  • Regioner och kommuner får möjlighet att undvika dubbelarbete och dela på kostnaderna.
  • Informationen i arkivet nås på samma standardiserade sätt för verksamheterna själva, invånare, företag och forskare.
  • Informationssäkerhet och efterlevnad av regler stärks inom arkivhantering i regioner och kommuner.
  • Genom att överföra information till ett modernt system kan gamla system avvecklas. Verksamheten slipper drift- och supportkostnader men ändå har direktåtkomst till uppgifterna.
  • Regioner och kommuner har möjlighet att redan i upphandlingsskedet förbereda systemen för framtida långtidslagring vilket medför en effektivisering och kostnadsbesparing.
  • Att kunna bidra till alla delmål i regeringens digitaliseringsstrategi: kompetens, trygghet, innovation, ledning och infrastruktur.

Flera aktörer har deltagit i förstudien: R7e-arkiv, Sydarkivera och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Studien har finansierats av R7e-arkiv och Inera gemensamt.

Till toppen av sidan