Gå till innehåll

Svevac - journalsystem för vaccinationer

Svevac är ett journalsystem för dokumentation av vaccinationsuppgifter som används av regioner, kommuner och privata vårdgivare. Via ett webbgränssnitt ger Svevac tillgång till funktioner för bedömning av hälsotillstånd och ställningstagande till vaccination, ordination och registrering av vaccinationer, automatisk överföring av viss vaccinationsinformation till Folkhälsomyndigheten, uppföljning och statistik.

Uppgifterna i Svevac kan göras tillgängliga för individen/patienten själv via olika e-tjänster/portaler, exempelvis via Journalen, och för behörig vårdpersonal exempelvis via journalsystem eller Nationell Patientöversikt, NPÖ.

Om den som vaccinerats ger tillstånd kan vårdpersonal få tillgång till uppgifter om vaccinationer – till exempel ordinationer, vaccinationer, reaktioner och hälsodeklarationer – registrerade på andra vaccinationsenheter i Svevac än den egna.

Det ökar patientsäkerheten genom att ge en samlad bild av individens vaccinationer, att risken för onödiga vaccinationer minskar och att planeringen blir enkel och säker.

Nytta för den som vaccineras, vårdgivare och myndigheter

Svevac ökar tillgången till, och kvaliteten på, uppgifter om vaccinationer. Fördelarna är bland andra:

 • patientsäker journalföring av vaccinationer
 • att sammanhållen vaccinationsinformation och sammanhållen journalföring blir möjlig
 • stöd för vårdgivarens planering, exempelvis genom vaccinationsplaner, bevakningslistor, kallelser och vaccinationsintyg
 • stöd till vårdgivaren för bedömning av hälsotillstånd och ställningstagande till vaccination
 • statistik som ger vårdgivaren möjlighet att utvärdera enhetens arbetet med vaccinationer
 • möjlighet till automatisk överföring av barnvaccinationer inom det allmänna barnvaccinationsprogrammet till Folkhälsomyndighetens vaccinationsregister – ingen dubbelregistrering behövs
 • Folkhälsomyndighetens arbete underlättas genom uppföljning och statistik från Svevac, samhället kan ha kontroll över smittskyddet
 • regionernas smittskydd får, via statistikfunktionen i Svevac, möjlighet att fullfölja vårdgivarens uppdrag att följa exempelvis vaccinationstäckning

Automatisk överföring till Folkhälsomyndighetens vaccinationsregister

Det är obligatoriskt att rapportera vaccinationer som ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet för barnvaccinationer till Folkhälsomyndighetens vaccinationsregister.

För att undvika dubbelregistrering, exempelvis i journalsystem och separat rapportering till Folkhälsomyndigheten, finns möjlighet för vårdgivaren att begära hjälp med automatisk överföring av registrerade vaccinationsuppgifter i Svevac till Folkhälsomyndighetens vaccinationsregister.

Statistikfunktion

Genom Svevacs statistikfunktion finns möjlighet att följa upp vaccinationer för de egna enheterna.

Stöd för planering

I Svevac kan vårdgivaren lägga in vaccinationsplaner på individnivå och skapa bevakningslistor för vaccinationsplaner och ordinationer. Det finns också stöd för utskick av kallelse till vaccination. Varje enhet kan själv utforma texten på kallelser för den egna vaccinationsenheten, med stöd av med den standardtext som finns i mallen.

Vårdgivaren kan också skriva ut vaccinationsintyg med hjälp av Svevac.

Beroende av andra tjänster

Inloggning

För att Svevac ska uppfylla Patientdatalagen krävs säker inloggning, därför använder vi tvåfaktorsautentisering.

Det finns två sätt att logga in i Svevac:

 • SITHS-kort med tillhörande PIN-kod
 • inloggning med BankId

Nationella Tjänsteplattformen

Svevac använder den nationella Tjänsteplattformen för utbyte av vaccinationsinformation. Svevac är en av de viktigaste källorna  till sammanhållen vaccinationsinformation och sammanhållen journalföring. Det är till nytta för både vårdpersonal och invånare, som kan ta del av den samlade informationen till exempel genom journalsystem eller andra portaler som också är anslutna till den nationella Tjänsteplattformen.

Vad krävs för att börja använda Svevac?

För en vårdgivare som tidigare inte har använt Svevac måste några steg förberedas innan användare och enheter kan läggas upp i Svevac. För mer information se Beställa tjänst.
För enskild användare hos vårdgivare som redan använder Svevac krävs upplägg av ny användare i Svevac. För mer information se Förvalta och använda tjänst.

 

Att använda tjänst

En förutsättning för att kunna lägga upp nya användare och enheter är att vårdgivaren har ett avtal med Inera för användning av Svevac.

Information om hur en vårdenhet gör för att beställa anslutning till Svevac hittar du under Beställa tjänst.

Användare

I första hand vänder du dig till din lokala Svevac-administratör eller samordnande på regional nivå för din vårdenhet/vårdgivare. Denne kan hjälpa till med behörighetsadministration (nyupplägg, ändringar) av användare, roller och behörigheter.

Om din vårdenhet/vårdgivare för närvarande saknar Svevac-administratör och samordnande på regional nivå kan dessa roller beställas nedan. Beställningen skickas då till Ineras Kundservice.

Vet du inte vem som är Svevac-administratör eller samordnare på regional nivå – se Frågor och svar.

Beställ ny administratör/samordnare

Enheter

Nya enheter beställs från Inera

Beställ ny enhet

Beställa tjänst

Denna information vänder sig till de vårdgivare som ännu inte använder Svevac. Hur anslutningsprocessen ser ut beskrivs i korta drag nedan.

 

Steg 1 - Intresseanmälan

För att vårdgivaren ska kunna ansöka om anslutning till Svevac ska:

 • organisationen vara en vårdgivare som bedriver verksamhet inom hälso- och sjukvård
 • verksamheten vara anmäld till vårdgivarregistret hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt patientsäkerhetslagens krav

Uppfyller er verksamhet villkoren ovan kan en ansökan om anslutning till Svevac, länk nedan, skickas till Inera. 

Ansökan anslutning Svevac

Steg 2 - Avtal

För anslutning till Svevac krävs ett signerat tjänsteavtal mellan vårdgivaren och Inera som reglerar användningen av Svevac.

Avtalsbilagor Svevac

Steg 3 – Behovsinventering

Utifrån intresseanmälan analyserar Inera behoven som beskrivits i intresseanmälan.

 • Om behov finns av tilläggsbeställning exempelvis import av användare, enheter, historiska vaccinationer, utbildning eller utredningar av specifika frågor planeras ett första möte in för att klargöra vårdgivarens behov
 • Tidplan för införande diskuteras

Steg 4 – Överenskommelse

 • Vårdgivaren och Inera har en gemensam bild av införandets omfattning och tidpunkt
 • Vårdgivaren får en offert på eventuella tilläggsbeställningar

Steg 5 – Säkerställa support och administration

 • Vårdgivaren har utsett ansvarig för första linjens support
 • Vårdgivaren har utsett Svevac-administratör som ansvarar för administration av användare, roller och behörigheter i Svevac

Steg 6 – Införande

 • Eventuella tilläggsbeställningar utförs om detta har överenskommits (ej obligatoriskt)
 • Svevac-administratör hos vårdgivaren lägger vid behov upp fler Svevac-administratörer
 • Svevac-administratör hos vårdgivaren administrerar själv nyupplägg/borttag/uppdatering av användare, roller och behörigheter i Svevac
 • Svevac kan börja användas av vårdgivaren

Avsluta tjänst

Om din organisation har en anslutning till Svevac och vill avsluta den, använd det formulär du finner via länkblocket nedan.

Observera att uppsägning för nästkommande år ska göras före 1 juni innevarande år.

Efter uppsägning kommer en slutfaktura att skickas, vänligen fyll i faktureringsuppgifter via länken nedan

Regelverk

Uppgifterna i Svevac kan göras tillgänglig för individen/patienten själv via olika e-tjänster/portaler (t ex via Journalen) och för behörig vårdpersonal (t ex via journalsystem eller Nationell Patientöversikt, NPÖ).

Med den vaccinerades samtycke kan vårdpersonal få tillgång till vaccinationsuppgifter (till exempel ordinationer, vaccinationer, reaktioner och hälsodeklarationer) registrerade på andra vaccinationsenheter i Svevac än den egna vilket ökar patientsäkerheten genom att få en mer samlad bild av individens vaccinationer.

Pris

Aktuellt pris för Svevac finner du via länken nedan.

Frågor om pris på Svevac

Här finner du svaren på några av de vanligaste frågorna kring avgiften för Svevac.

Visa/Dölj mer information

Varför faktureras vi för Svevac?

 • Svar på frågan

  Från och med januari 2019 kommer Inera att ta ut en avgift av samtliga vårdgivare som nyttjar Svevac. För kommuner och privata vårdgivare kommer avgiften att baseras på antalet användare. För landsting och regioner kommer tjänsten precis som tidigare att finansieras solidariskt. För detaljerad prisinformation, se Ineras prislista.

  Senast uppdaterat: Tisdag 11 juni 2019

Visa/Dölj mer information

Hur beräknas priset för Svevac?

 • Svar på frågan

  Årsabonnemang för Svevac beräknas utifrån antal aktiva användare på alla enheter hos en vårdgivare (avaktiverade användare räknas inte med). Lokala administratörer kan se antalet aktiva användare på respektive enheter som tillhör samma vårdgivare. Priset för 2019 har beräknats utifrån antal aktiva användare 7 mars 2019.

  Senast uppdaterat: Onsdag 19 juni 2019

Visa/Dölj mer information

Vi har fått faktura för Svevac men referensen är felaktig

 • Svar på frågan

  Fyll i rätt faktureringsuppgifter via den här länken

  Senast uppdaterat: Tisdag 11 juni 2019

Visa/Dölj mer information

Hur faktureras Ineras kunder?

 • Svar på frågan

  Information om fakturering av kunder finner du här.

  Senast uppdaterat: Fredag 14 juni 2019

Visa/Dölj mer information

Hur många aktiva användare har vi?

 • Svar på frågan

  Om ni har frågor om antal aktiva användare, vänligen kontakta er lokala Svevac-administratör på respektive enhet.

  Senast uppdaterat: Fredag 14 juni 2019

Frågor och svar om Svevac

Här finner du några av de vanligaste frågorna och svaren kring Svevac.

Visa/Dölj mer information

Var hittar jag formuläret för ansökan om inloggningsuppgifter?

 • Svar på frågan

  I första hand ska du vända dig till din lokala Svevac-administratör som kan hjälpa dig med nyupplägg och ändringar av användare, roller eller behörigheter. Om din vårdenhet/vårdgivare för närvarande saknar Svevac-administratör kan beställning av ny användare göras genom att använda formuläret som finns tillgängligt under "Förvalta och använda tjänst" i menyn till vänster.

  Senast uppdaterat: Onsdag 9 augusti 2017

Visa/Dölj mer information

Hur gör jag för att kunna logga in med SITHS-kort?

 • Svar på frågan

  För att du ska kunna logga in i Svevac med ditt SITHS-kort krävs att du sedan tidigare har ett SITHS-kort som du använder för att logga in i ett annat vårdinformationssystem, samt att ditt HSA-id finns registrerat i Svevac. Vilka funktioner i Svevac du får tillgång till styrs även i fortsättningen av vilken/vilka roller du har i Svevac. För att få ditt HSA-id inlagt i Svevac - kontakta din
  lokala Svevac-administratör.

  För att kunna använda inloggning med SITHS-kort krävs att du har Net iD installerad på din dator. Behöver du hjälp med installation av Net iD kontakta din lokala administratör. För att se mer information om Net iD gå till https://service.secmaker.com/siths/
  Vid frågor kring HSA kontakta din lokala HSA-administratör.

  Senast uppdaterat: Onsdag 9 augusti 2017

Visa/Dölj mer information

Användaren försöker logga in med SITHS-kort men får felmeddelandet ”Du har ingen behörighet att logga in”.

 • Svar på frågan

  Saknas lokal Svevac-administratör kontakta Ineras support via Ineras kundservice.

  Senast uppdaterat: Onsdag 12 april 2017

Visa/Dölj mer information

Jag får felmeddelandet: ”Kunde inte hämta medarbetaruppdrag” när jag försöker logga in.

 • Svar på frågan

  Kontakta din lokala HSA-administratör och säkerställ att ditt HSA-id finns med i den nationella HSA-katalogen.

  Senast uppdaterat: Torsdag 13 oktober 2016

Visa/Dölj mer information

Jag får meddelandet ”Inget certifikat valt”.

 • Svar på frågan

  SITHS-kortet måste vara i kortläsaren när man går till Svevacs inloggningssida. Om felet uppstår så ska webbläsaren (alla flikar) stängas ner och sedan öppna Svevacs inloggningssida med kortet i kortläsaren.

  Senast uppdaterat: Fredag 7 april 2017

Visa/Dölj mer information

Jag trycker på logga in med SITHS-kort men ingenting händer/tom sida visas

 • Svar på frågan

  Troligtvis tillåter inte din IT-miljö kommunikation med Säkerhetstjänsterna eftersom dessa körs på andra portar än vanliga webbsidor. Om du använder Svevac över Sjunet (www.svevac.sjunet.org) behöver du kontakta din lokala IT-support och försäkra dig om att kommunikation mot följande sidor och portar är tillåten:
  idp.sakerhetstjanst.sjunet.org på port 8443 och 8444

  Om du använder Svevac över Internet (svevac.inera.se) är det istället följande sidor och portar som måste vara tillåtna:
  idp.sakerhetstjanst.inera.se på port 8443 och 8443

  Senast uppdaterat: Torsdag 13 oktober 2016

Visa/Dölj mer information

Kan man ha två olika HSAid kopplat till samma användarkonto?

 • Svar på frågan

  Ja, det kan vara så att en användare har två HSAid om hen jobbar på två olika vårdgivare. Man kan ange båda HSAid:na på samma användare så att användaren kan logga in med båda. Glöm inte att spara uppgifterna genom att klicka på knappen Spara/Signera efter uppdateringen

  Senast uppdaterat: Torsdag 13 oktober 2016

Visa/Dölj mer information

Hur tar jag reda på mitt HSA-id för att kunna logga in med SITHS-kort eller journalsystem?

 • Svar på frågan

  För att se fullständigt HSA-id gå hit eller vänd dig till din lokala HSA-administratör alternativt chef. Exempel på HSA-id är SE232000007-PL00

  Senast uppdaterat: Onsdag 9 augusti 2017

Visa/Dölj mer information

Jag kan inte hitta ett vaccin.

 • Svar på frågan

  När du är inne i Svevac, tryck på knappen som heter ”lokala vaccin”, den ligger under kategorin administration (OBS, om du ska gå in i lokala satsnummer men inte kan trycka på knappen, prova att trycka så långt ut på knappens kanter som möjligt).

  Lokala vaccin: I denna vy kan man skapa en ”lokal” vaccintabell. Alla vaccin hamnar automatiskt i den ”Aktiva” kolumnen, men kan inaktiveras genom att markera önskat vaccin och klicka på knappen ”<< Ta bort ”. Tabellen går att uppdatera efterhand genom att antingen klicka på ”Lägg till >>” eller ”<< Ta bort”.

  Administrera lokala satsnummer: På samma sätt som för lokala vaccin kan man välja vilka satsnummer som ska visas i vyerna där registrering av vaccinationer utförs. Satsnummer som visas i ”Aktiva” kolumnen visas i lokala vaccintabellen. Alla nya satsnummer hamnar automatiskt i den ”Aktiva” kolumnen, men går att flytta över till ”Inaktiva”. Tabellen går att uppdatera efterhand genom att antingen klicka på ”Lägg till >>” eller ”<< Ta bort”.

  Senast uppdaterat: Torsdag 13 oktober 2016

Visa/Dölj mer information

Jag hittar inte vaccinet XXXX i Svevac, kan ni lägga in det?

 • Svar på frågan

  Börja med att titta i Lokala vacciner för din enhet och se om det ligger inaktiverad. Om det är inaktiverad kan du aktivera det och sedan blir det tillgänglig för vaccinering. Om det inte ligger inaktiverad kan du höra av dig till Supporten.

  Senast uppdaterat: Torsdag 13 oktober 2016

Visa/Dölj mer information

Jag hittar inte satsnummer/batchnummer för vaccinet X i Svevac, kan ni lägga in det?

 • Svar på frågan

  Börja med att titta i Lokala vacciner för din enhet, sök upp aktuellt vaccin och se om det efterfrågade satsnumret är inaktiverat under fliken Lokala Satsnummer. Om det är inaktiverad kan du aktivera det och sedan blir den tillgänglig för vaccinering. Om det inte
  ligger i inaktiverade måste användaren försäkra sig om att det verkligen är satsnumret på förpackningen som ska registreras och INTE den på ampullen eller torrsubstansen.

  I Svevac är det alltid satsnumret på förpackningen som gäller, då det är det satsnummer vi får från Läkemedelsverket att lägga in. Det är ett sammanfattande satsnummer för hela produkten. Vissa vaccin kan ha tre olika satsnummer beroende på om man tittar på ampull, torrsubstans eller förpackning. Om satsnumret fortfarande inte ligger inaktiverat kan du höra av dig till Supporten.

  Senast uppdaterat: Torsdag 13 oktober 2016

Visa/Dölj mer information

Varför kan jag inte skriva ut vaccinationsintyg?

 • Svar på frågan

  Din webbläsare måste tillåta pop-up-fönster för Svevac för att kunna skriva ut vaccinationsintyg.

  Senast uppdaterat: Torsdag 13 oktober 2016

Visa/Dölj mer information

Kan jag registrera vaccinationer i efterhand?

 • Svar på frågan

  Ja, det går bra. Gå till Registrera – Vaccination och välj där Tidigare vaccination.

  Senast uppdaterat: Torsdag 13 oktober 2016

Visa/Dölj mer information

Hur rättar jag felaktigt registrerade vaccinationer?

 • Svar på frågan

  Välj Registrera – Historik/Ändra.

  Senast uppdaterat: Torsdag 13 oktober 2016

Visa/Dölj mer information

Hanterar Svevac reservnummer?

 • Svar på frågan

  Ja, det går att registrera reservnummer oavsett format i Svevac, men det bör göras med stor försiktighet.

  Senast uppdaterat: Torsdag 13 oktober 2016

Visa/Dölj mer information

Vem kan hjälpa mig att lägga upp behörighet till mig i Svevac?

 • Svar på frågan

   

  Det är vårdgivaren själv som är ansvarig för att lägga upp/ändra/ta bort användare och roller i Svevac. Du vänder dig i första hand till din lokala Svevac-administratör,´i andra hand till din samordnare på regional nivå .

  Om du inte vet vem som är administratör eller samordnare kan du ta reda på det så här:

  1. Logga in i Svevac. Gå in under Administration-Min Enhet. Där se vem som är administratör på den enhet du är inloggad på. Där kan du också kan du se vem som är samordnare på regional nivå. Den samordnande kan hjälpa dig om administratör saknas.
  2. Be en kollega som har behörighet på enheten du saknar behörighet till kontrollera vem som är administratör eller samordnande på regional nivå. Kollegan gör enligt punkt 1 ovan.
  3. Om varken du eller någon kollega har behörighet till enheten, och du inte vet vart du ska vända dig, kontakta Ineras Kundservice för att kontrollera vem du kan vända dig till. Du behöver då veta namnet på enheten i Svevac.

  Senast uppdaterat: Tisdag 26 mars 2019

Länkar

Här har vi samlat länkar som kan vara till nytta för dig som använder Svevac.

Demomiljö

Logga in med användarid: demo och lösenord: demo.

Inloggning demomiljö

Felanmälan och support

Vänd dig i första hand till din egen support eller Svevac-administratör. Har du redan gjort det, välkommen att kontakta Inera.

Formulär Kontakta oss

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL

HPV-vaccination och samtyckesblankett för flickor 13-18 år.

HPV-vaccination och samtyckesblankett till flickor

Folkhälsomyndigheten

Information om Folkhälsomyndighetens arbete med vaccinationer

Vaccinationer som ska rapporteras till Folkhälsomyndigheten

Nyheter

Nedan finner du både nyheter om Svevac och Ineras övriga tjänster och ett formulär där du kan anmäla dig till ett, några eller alla av ineras nyhetsbrev.

Utbildning

Utbildningsmaterialet är framtaget för dig som arbetar eller kommer att arbeta i Svevac. Det bygger på ett antal tänkta scenarier som har tagits fram i syfte att fungera som utbildning genom självstudier i Svevac. Varje scenario har en verksamhetsbeskrivning med fingerade personuppgifter och varje steg illustreras med skärmbilder och en kort beskrivande text

Scenarierna är grupperade efter funktion i Svevac. Lokala rutiner, till exempel vad som ska registreras för en användare, regelbunden behörighetsgenomgång, hantering av reservnummer etc ska alltid följas. Scenarierna ska ses som ett komplement till lokala rutiner och manualer.

Kontakta Svevac-förvaltningen om ni har behov av ytterligare scenarier, eller om ni ser att något behöver uppdateras.

Registrera

Nedanstående scenarier beskriver hur olika typer av registreringar går till, från att registrera en ny patient till influensavaccinering.

Administrera

Nedanstående scenarier beskriver hur en ny användare läggs upp, hur roller läggs till och tas bort samt hur en genomgång av behörigheter/roller kan gå till.

Behovsanpassad utbildning

En utbildning som anpassas efter era behov och kan genomföras antingen på plats i era eller våra lokaler eller kortare online-utbildning via Skype (max 3 timmar). Dessa utbildningar vänder sig till vårdgivare som har specifika behov kring utbildning i Svevac. Utbildningen kan anpassas till att utgå från konkreta arbetsuppgifter i den egna verksamheten.

Omfattning, tidpunkt, utbildningsplats och pris efter överenskommelse.

Målgrupp och förkunskaper

Du/ni arbetar i Svevac eller kommer att göra det inom en snar framtid.

Kontakt

För kostnadsförslag, frågor eller ytterligare information kontakta Ineras kundservice.

Dokument

Här samlar vi dokument som kan vara till nytta för dig som använder Svevac eller är intresserad av hur Svevac fungerar.

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan