Gemensam arkitektur

Så arbetar Inera med arkitektur

Inera utvecklar och förvaltar arkitektur för digitalisering tillsammans med regioner, kommuner och näringsliv, samt styr och stödjer tillämpningen av den nationella arkitekturen.

Arkitektur handlar om struktur och samverkan. En gemensam arkitektur kan förena flera olika aktörer och göra det möjligt för alla att sträva i samma riktning. Inera har arbetat med arkitektur inom vård och omsorg sedan 2009 och lagt grunden till många gemensamma tjänster i offentlig sektor.

Inera utvecklar och förvaltar arkitekturlösningar som tar avstamp i regioners och kommuners olika förutsättningar, förmågor och fastställda behov och är beprövade, robusta, anpassningsbara och skalbara. Leveransen omfattar målarkitektur, referensarkitekturer, regelverk och anvisningar.

Ineras arbete inom arkitektur ligger till grund för den gemensamma infrastrukturen och de tjänster som Inera utvecklar och förvaltar. Det bidrar också till att öka förmågan och takten i digitalisering hos regioner och kommuner, och gör det lättare att säkra att deras lokala system över tid kan samverka med den gemensamma infrastrukturen och de gemensamma tjänsterna. Regioner och kommuner kan också använda leveranserna inom detta område i deras egna lokala digitaliseringsarbete.

Ledord för Ineras arbete är att arkitekturen ska

  • baseras på verksamhetens behov och utgå från realistiska scenariobeskrivningar
  • utgå från politiska mål, intentioner och baseras på nationellt överenskomma principer och målbilder som stöd för verksamheten
  • vara skalbar för att inkludera alla kommunala sektorer och vara samstämmig med arkitekturen inom statlig förvaltning.

Mer information om regioners och kommuners gemensamma arkitektur finns publicerad på rivta.se. Där hittar du all information som gäller den gemensamma it-arkitekturen, som till exempel regelverk, anvisningar, källkod, tekniska beskrivningar av tjänstekontrakt och wikis.

Inera upprätthåller en sammanställning av alla de kodverk som används i de nationella tjänstekontrakten. 

Till toppen av sidan