Gå till innehåll

Referensarkitektur grunddata och katalog

Projektet tar fram en referensarkitektur som ska ge stöd till bland annat verksamhetsexperter och it-arkitekter när lösningar och tjänster som hanterar och använder grunddata och kataloger ska utvecklas.

Om projektet

Projektet tar fram en referensarkitektur för grunddata och kataloger. Den ska ge stöd till bland annat verksamhetsexperter och it-arkitekter när lösningar och tjänster som hanterar och använder grunddata och kataloger ska utvecklas.

Grunddata, eller masterdata som det också kallas, är information om bland annat organisationer, personer, roller, adress- och kontaktuppgifter. Sådan information hanteras ofta av så kallade kataloger, som används i många digitala tjänster hos Ineras ägare och intressenter, till exempel inom hälso- och sjukvården men även inom andra verksamheter.

Det finns än så länge ingen gemensam modell för hur sådan information ska beskrivas, struktureras och bli tillgänglig på ett enhetligt sätt. Det innebär dels att samma typ av information uttrycks på olika sätt i olika digitala tjänster, dels att informationen nås på olika sätt, beroende på vilken tjänst det handlar om. Med tanke på hur viktig den här informationen är för att stödja olika arbetsprocesser och tjänster inom Ineras ägares verksamheter, skulle ett gemensamt perspektiv på området ge stora, långsiktiga fördelar.

Det gäller exempelvis Ineras tjänster Katalogtjänst HSA, Personuppgiftstjänsten, Utbudstjänsten och 1177 Vårdguidens olika tjänster för invånare och vårdpersonal. Det gäller också olika kommunala tjänster och stödsystem, och utbyte av information mellan aktörer inom kommuner, regioner och myndigheter.

Både informationsmodeller och teknisk referensarkitektur behövs

Projektet tar fram begrepps- och informationsmodeller för området grunddata av de slag som nämnts ovan. Modellerna beskriver dels betydelsen av olika begrepp, så att ett visst ord alltid betyder samma sak, dels vilken information som ska ingå när ett visst begrepp ska kommuniceras. Modellerna är generella och utformade för att kunna användas i olika typer av lösningar.

Projektet tar också fram en teknisk referensarkitektur som beskriver hur it-system ska vara uppbyggda med avseende på hantering och åtkomst av kataloginformation. Syftet är att samma regler ska gälla för att komma åt en viss typ av information, oavsett vilken lösning som används. Läs mer om referensarkitektur.

Referensarkitektur grunddata och katalog vänder sig till verksamhetsexperter och it-arkitekter hos Ineras kunder, Ineras tjänsteförvaltningar inom katalogområdet liksom till andra intressenter.

Bidrar till ökad samsyn och gör det lättare att ställa krav på nya lösningar

Resultatet av projektets arbete kommer att föras in i det gemensamma arkitekturramverket för regioner och kommuner och kommer därigenom bidra till ökad samsyn.

De modeller och den referensarkitektur som projektet tar fram kommer att kunna användas i kravställning vid upphandling, etablering och förvaltning av nya lösningar, för att säkerställa att de följer de etablerade och överenskomna mönstren och principerna.

De kommer exempelvis kunna användas i flera av de projekt som pågår på Inera, som bytet av teknisk plattform och vidareutvecklingen av innehållet i HSA-katalogen, arbetet med nya 1177 Vårdguiden och första linjens vård samt utvecklingen av en infrastruktur för säker digital kommunikation, eller arbetet med Utbudstjänsten. De kommer också kunna vara ett stöd i arbetet med lokala och regionala kataloglösningar.

Många intressenter samverkar

Det pågår flera nationella, regionala och kommunala initiativ för att enas kring mer enhetlig beskrivning av grunddata för olika områden. Det pågår även ett antal initiativ på myndighetsnivå som förutsätter större enhetlighet på området. Privata utförare är givetvis också intresserade. Projektet samverkar med sådana intressenter. Referensarkitekturen stödjer sådant arbete.

Arbetet i projektet sker i samverkan med berörda tjänsteförvaltningar hos Inera, med Ineras avdelning Arkitektur och regelverk, med projekt och liknande initiativ bland regioner, kommuner och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. Projektet samverkar också med myndigheter som arbetar med frågor som rör grunddata på statlig nivå, till exempel E-hälsomyndighetens arbete med GIMVO, en förkortning för gemensam informationsmodell för verksamhet och organisation.

Tidplan

Arbetet inleddes med kartläggningar under hösten 2017 och våren 2018, och startades formellt i februari 2018, med beslut om fortsättning i oktober 2018.

Projektet avslutas i oktober 2019 och därefter kommer referensarkitekturen att förvaltas av avdelningen Arkitektur och regelverk.

Leveranser

Projektet tar fram dokumentation i form av begrepps- och informationsmodeller och en teknisk referensarkitektur med regler och vägledande exempel för grunddata om organisation, person och tjänst samt plats, adress och kontaktuppgifter. Projektet utvecklar också resonemangen om behovet av detaljering och specificering av informationsobjekt i samband med tillämpning av referensarkitekturen för särskilda verksamhetssyften. Projektets leveranser är del av det som arbetet med det övergripande arkitekturramverket identifierar behövs på en rad områden.

Detaljerade leveranser

1. Intressentförteckning 

En förteckning över de aktörer som bör bidra till, eller ta del av, resultatet av projektet, och som projektet samverkar med utifrån deras respektive behov och typ av påverkan på projektets arbete.

Arbetet inleddes våren 2018 då projektledare och informatiker etablerade samverkan med, och fick underlag från, olika pågående initiativ bland myndigheter, regioner och kommuner.

2. Referensarkitektur med tillämpningsanvisningar och vägledande exempel 

Baserat på studier av befintliga tjänster på området, och de eventuella nya krav som framkommer i dialog med projektets intressenter, ska projektet dokumentera principer för arkitektur och mönster för hantering och utbyte av kataloginformation. Därtill presenterar vi metodik och anvisningar för begrepps- och informationsmodellering tillsammans med en grundläggande begrepps- och informationsmodell.

3. Synpunktsrundor och förankring 

Framtagen referensarkitektur presenteras och förankras, och synpunkter tas emot från av Inera utsedda referensgrupper.

Synpunktsrundor och förankring sker under februari-maj 2019.

Projektets avgränsningar 

Projektet omfattar begrepps- och informationsmässigt enbart den grunddata som avser organisation, person och tjänst samt plats, adress och kontaktuppgifter. Den tekniska delen av referensarkitekturen är tillämpbar på hantering av, och åtkomst till, grunddata generellt.

På grund av tids- och budgetaspekter måste projektets samverkan med, och hänsyn till, andra initiativ på området begränsas. De initiativ som projektet kommer att ta hänsyn till är ett urval av de initiativ som drivs av Ineras ägare samt de grunddatauppdrag som vissa myndigheter fått från staten.

Förutsättningar för användning

Både befintliga katalogtjänster för grunddata och andra tjänster som använder sådan information, såväl Ineras egna som hos Ineras kunder, kommer ha stöd av referensarkitekturen vid vidareutveckling eller införande av tjänster eller lösningar på katalogområdet vad gäller såväl teknisk arkitektur och interaktionsmönster, som vad gäller gemensamma begrepp och mappning till referensarkitekturens referensinformationsmodell (klasser, gemensamma attribut, samband).

Projektets påverkan

Ineras befintliga katalogtjänster och system för grunddata av olika slag bör använda sig av referensarkitekturen som stöd och anvisning vid sin fortsatta vidareutveckling och vid framtagande av nya tillämpningsspecifika katalogtjänster samt integration med sådana (egna och andras).

Det här behöver din organisation göra

Det är värdefullt att ansvariga och sakkunniga inom området grunddata, samt ansvariga för it-strategi, följer arbetet med referensarkitekturen och sätter sig in i den. Likaså personer med ansvar för upphandling av system och lösningar där grunddata och kataloger hanteras eller behöver nås, samt personer med ansvar i arbete med integrations- och informationsförsörjningsfrågor.

Kunderna behöver förhålla sig till resultatet när de utvecklar sina tjänster.

Kontaktpersoner

Beställare Stefan Skoog, avdelningschef Arkitektur och regelverk: stefan.skoog@inera.se
Projektägare Susan Hjelmestam, enhetschef Arkitektur och regelverk: susan.hjelmestam@inera.se
Projektledare Marcus Claus: marcus.claus@inera.se

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan