Samverkansforum

Samverkansforum är en gruppering på taktisk nivå som kan definiera regler, policyer och riktlinjer för hur regioner och kommuner ska använda Ineras federativa tjänster utifrån gemensamma arbetssätt.

Samverkansforum kan också ha en utredande och beredande funktion, knutet till den specifika tjänsten. Forumet agerar så att alla ingående organisationers intressen tas tillvara. Exempel på tjänster som kräver samverkansforum är HSA och SITHS. Deltagare till samverkansforum nomineras av Ineras programråd. Forumet träffas utifrån behov. Möten sker främst digitalt. Inera är sammankallande och facilitator.

Aktuella samverkansforum

 • SITHS Policy Authority
 • HSA Admin
 • HSA Behörighet
 • HSA Innehåll
 • HSA Policy
 • HSA Verksamhetskod
 • Säkerhetstjänster
 • Personuppgiftstjänsten
 • 1177 Vårdguiden på telefon katalogadminstration
 • Elektronisk remiss
 • Utomlänsfakturering
 • Video

Aktuella artiklar