Expertgrupper

Medicinska rådet

Ineras medicinska råd ska stödja Inera i att bidra till behoven i hälso- och sjukvården av kunskapstjänster och digitala tjänster i den dagliga verksamheten, samt även stödja Inera att beakta patientsäkerheten i utvecklingen och förvaltningen av tjänster.

Rådet ska genom sin kompetens ge råd och stöd ur ett medicinskt verksamhetsperspektiv till företagsledningen inför nya åtaganden och projekt, samt i utvecklingen och anpassningen av nya eller befintliga tjänster. Intresseanmälningar och avsiktsförklaringar som har medicinska frågeställningar presenteras i medicinska rådet för inhämtning av synpunkter som underlag till programråden. Rådet ska också ge stöd i utarbetandet av verksamhetsregler och ramverk för klinisk användning av Ineras tjänster.

Deltagare

 • Norra sjukvårdsregionen: Mattias Skielta, chefläkare, Region Jämtland Härjedalen
 • Sjukvårdsregion Mellansverige: Marie Björnstedt Bennermo, chefläkare Region Sörmland 
 • Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland: Alexander Hedman, NSG metoder för kunskapsstöd, medicinsk rådgivare, Region Stockholm 
 • Sydöstra sjukvårdsregionen: Axel Ros, NSG patientsäkerhet, chefläkare, Region Jönköpings län 
 • Södra sjukvårdsregionen: Pär Lindgren, NSG patientsäkerhet, chefläkare, Region Kronoberg 
 • Västra sjukvårdsregionen: Lars Rex, Beredningsgruppen, medicinsk rådgivare Koncernkontoret Västra Götalandsregionen 
 • Nationella primärvårdsrådet: Tommy Lundmark, specialist i allmänmedicin, Region Gävleborg  
 • Sveriges Kommuner och Regioner, SKR: vakant
 • Inera:
  • Christina Kling Hassler, medicinskt sakkunnig, ordförande
  • Gita Singh, medicinskt sakkunnig
  • Kerstin Hörnsten, medicinskt sakkunnig
  • Martin Wohlin, medicinskt sakkunnig 

Möten 2024

Medicinska rådet sammanträder följande datum under 2024. Med reservation för ändringar.

 • 15 februari
 • 7 maj
 • 12 september
 • 20 november
Till toppen av sidan